Ustawa o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw

z dnia 20 marca 2002

Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 365

stan prawny na dzień 25 maja 2022 rokuart. 1 
Ustawa reguluje zasady, zakres i tryb przekształceń w administracji celnej oraz określa zasady przeniesienia zadań i kompetencji znoszonych organów administracji państwowej w sprawach celnych.
art. 2 
Znosi się:

1) centralny organ administracji państwowej w sprawach celnych - Prezesa Głównego Urzędu Ceł,

2) organ administracji państwowej w sprawach celnych - dyrektora urzędu celnego.
art. 3 
Tworzy się organy administracji rządowej w sprawach celnych:

1) dyrektora izby celnej,

2) naczelnika urzędu celnego.
art. 4 
1. Do zakresu działania dyrektorów izb celnych przechodzą dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań w sprawach celnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań dotyczących:

1) pozwoleń na karnet TIR,

2) decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej

- przechodzą do zakresu działania dyrektora lub dyrektorów izb celnych wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań dotyczących:

1) wiążącej informacji taryfowej,

2) wiążącej informacji o pochodzeniu towarów

- przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł, inne niż określone w ust. 1 i 2, przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
art. 5 
1. Do zakresu działania naczelników urzędów celnych przechodzą dotychczasowe zadania i kompetencje dyrektorów urzędów celnych w zakresie indywidualnych postępowań w sprawach celnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Dotychczasowe zadania i kompetencje dyrektora urzędu celnego, inne niż określone w ust. 1, przechodzą do zakresu działania dyrektora izby celnej.
art. 6 
1. Dotychczasowe urzędy celne utworzone na podstawie art. 284 § 3 Kodeksu celnego stają się z mocy prawa izbami celnymi, urzędami obsługującymi organ administracji rządowej w sprawach celnych - dyrektora izby celnej.

2. Tworzy się urzędy celne jako urzędy, o których mowa w art. 284 § 2 Kodeksu celnego, obsługujące organ administracji rządowej w sprawach celnych - naczelnika urzędu celnego.
art. 7 
1. Z dniem 1 maja 2002 r. przechodzi w stan likwidacji Główny Urząd Ceł. Likwidację urzędu prowadzi się pod jego dotychczasową nazwą z dodatkiem "w likwidacji".

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powoła likwidatora Głównego Urzędu Ceł.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi:

1) tryb i warunki likwidacji Głównego Urzędu Ceł,

2) zakres zadań, uprawnień likwidatora oraz termin zakończenia likwidacji Głównego Urzędu Ceł

- uwzględniając konieczność przekazania dokumentacji właściwym organom oraz inne działania zapewniające sprawne przeprowadzenie likwidacji.
art. 8 
W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 i Nr 120, poz. 1268) w art. 342:

1) w § 1 wyrazy "podać do Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych";

2) w § 2 wyrazy "Główny Urząd Ceł" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw finansów publicznych".
art. 9 
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w § 5 wyrazy "Dyrektor urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "Dyrektor izby celnej";

2) w art. 155a w § 2 w pkt 2 wyrazy "dyrektor urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "dyrektor izby celnej".
art. 10 
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach "urzędów celnych" dodaje się wyrazy "i izb celnych";

2) w art. 40b w ust. 1 wyrazy "dyrektora urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu celnego".
art. 11 
W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 9 w ust. 2 w pkt 7 wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "dyrektora izby celnej".
art. 12 
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189) w art. 36 w ust. 7 wyrazy "Głównym Urzędem Ceł" zastępuje się wyrazami "organami celnymi".
art. 13 
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w wypadkach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów Kodeksu celnego."
art. 14 
W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 15 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137, poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1353) w art. 25 w ust. 2 wyrazy "dyrektora urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu celnego".
art. 16 
W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400) w art. 75d w ust. 2 skreśla się pkt 9.
art. 17 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e) wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "dyrektora izby celnej".
art. 18 
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 8:

1) w ust. 3 skreśla się wyrazy "Prezesem Głównego Urzędu Ceł oraz nad";

2) w ust. 4 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "oraz dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych."
art. 19 
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329) w załączniku do ustawy pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,".
art. 20 
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 4 w pkt 2 lit. o) otrzymuje brzmienie:

"o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w stosunku do funkcjonariuszy celnych,".
art. 21 
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363) w art. 35e:

1) w ust. 1 wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a";

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W urzędzie celnym i urzędzie skarbowym audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony odpowiednio w izbie celnej lub izbie skarbowej."
art. 22 
W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 23 
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 24 
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 32, poz. 299) w art. 33 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł lub osób przez niego upoważnionych" zastępuje się wyrazami "dyrektorów izb celnych".
art. 25 
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 119, poz. 1250 i z 2001 r. Nr 154, poz. 1789) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 26 
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) w art. 65 w ust. 6 i 16 oraz w art. 66 w ust. 1, 9 i 16 wyrazy "Prezesowi Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych".
art. 27 
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 54 w ust. 1 wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw finansów publicznych".
art. 28 
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 w ust. 4 skreśla się wyrazy "oraz Prezesowi Głównego Urzędu Ceł";

2) w art. 55 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", a także Prezesowi Głównego Urzędu Ceł".
art. 29 
W ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545) w art. 280:

1) w § 2 wyrazy "podać do Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych";

2) w § 3 wyrazy "Główny Urząd Ceł" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw finansów publicznych".
art. 30 
1. Postępowania w indywidualnych sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy celne przed dniem wejścia w życie ustawy przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy. Do spraw przejętych stosuje się art. 130 i 131 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452).

2. Obowiązki i uprawnienia Prezesa Głównego Urzędu Ceł jako strony w sprawach, w których w dniu wejścia w życie ustawy przysługuje lub została wniesiona skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przejmuje właściwy dyrektor izby celnej.

3. Do postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe wszczętych i niezakończonych przez organy celne przed dniem wejścia w życie ustawy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Przyjęte i nierozpatrzone sprawy skarg i wniosków podlegające rozpatrzeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł w trybie działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego przejmuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

5. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy celnych i pracowników zatrudnionych w administracji celnej przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6. Sprawy wszczęte i niezakończone przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, inne niż określone w ust. 1-5, przejmuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
art. 31 
1. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Ceł przechodzą nieodpłatnie w trwały zarząd urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego mienia pozostającego w zarządzie i używaniu Głównego Urzędu Ceł.

3. Prawa i obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Ceł wynikające z umów i porozumień, w tym międzynarodowych, przejmuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

4. Należności i zobowiązania Głównego Urzędu Ceł stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Zakłady budżetowe Głównego Urzędu Ceł stają się zakładami budżetowymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Przepis ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do znoszonych dyrektorów urzędów celnych i tworzonych dyrektorów izb celnych.
art. 32 
1. Funkcjonariusze celni pełniący służbę w Głównym Urzędzie Ceł oraz pracownicy zatrudnieni w tym urzędzie, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, mogą otrzymać propozycje pełnienia służby lub pracy w innych jednostkach organizacyjnych Służby Celnej lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, osobom, o których mowa w ust. 1, podejmującym służbę lub pracę nie przysługuje odprawa pieniężna oraz inne świadczenia wypłacane w związku z likwidacją lub reorganizacją urzędu.

3. Funkcjonariuszom celnym w służbie stałej, którzy przyjęli propozycję pełnienia służby, przysługuje przez okres 3 miesięcy uposażenie w wysokości nie niższej od dotychczasowego.

4. Z dniem przyjęcia przez funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w Głównym Urzędzie Ceł propozycji pracy w jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dotychczasowy stosunek służbowy funkcjonariusza celnego przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony, odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku służbowego.

5. Funkcjonariusz celny, który na podstawie ust. 4 stał się pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na czas nieokreślony, nie ma obowiązku odbywania służby przygotowawczej, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800).

6. Funkcjonariuszowi celnemu, który na podstawie ust. 4 stał się pracownikiem służby cywilnej, okres służby w Służbie Celnej wlicza się do stażu pracy w służbie cywilnej.

7. Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać propozycje pełnienia służby. Z dniem przyjęcia przez członka korpusu służby cywilnej propozycji pełnienia służby dotychczasowy stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej przekształca się w stosunek służbowy na podstawie aktu mianowania do służby przygotowawczej lub stałej odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku pracy.

8. Członek korpusu służby cywilnej, który na podstawie ust. 7 stał się funkcjonariuszem celnym w służbie stałej, nie ma obowiązku odbywania służby przygotowawczej określonej w ustawie, o której mowa w art. 22.

9. Członkowi korpusu służby cywilnej, który na podstawie ust. 7 stał się funkcjonariuszem celnym, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych administracji celnej wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej.

10. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych określają przepisy Kodeksu celnego oraz ustawy, o której mowa w art. 22.

11. Z dniem przyjęcia przez pracownika zatrudnionego w Głównym Urzędzie Ceł propozycji pracy w jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, staje się on pracownikiem tej jednostki. W terminie 7 dni od dnia przyjęcia propozycji pracy pracownik otrzymuje na piśmie potwierdzenie nowych warunków zatrudnienia.

12. Propozycje, o których mowa w ust. 1, przedkłada likwidator Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych lub właściwym dyrektorem izby celnej.

13. Stosunek służbowy lub stosunek pracy osób, o których mowa w ust. 1, które nie otrzymały propozycji pełnienia służby lub pracy albo odmówiły przyjęcia złożonej propozycji, wygasa:

1) w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wobec funkcjonariuszy celnych w służbie stałej oraz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,

2) w terminie, o którym mowa w ust. 1, wobec osób innych niż określone w pkt 1.

Osobom tym przysługują świadczenia wypłacane w związku z likwidacją urzędu.

14. Wobec osób, o których mowa w ust. 1, w okresie postępowania likwidacyjnego prawa i obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Ceł przejmuje likwidator Głównego Urzędu Ceł.

15. W okresie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może obsadzić stanowiska objęte postępowaniem konkursowym, o którym mowa w art. 17 ust. 2 oraz art. 18a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 22, bez jego przeprowadzania.
art. 33 
1. Pracownicy i funkcjonariusze celni, pełniący służbę w dotychczasowych urzędach utworzonych na podstawie art. 284 § 3 Kodeksu celnego, stają się odpowiednio pracownikami lub funkcjonariuszami izb celnych, z tym że w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy dyrektor izby celnej określi miejsce pełnienia służby lub pracy w izbie celnej lub urzędzie celnym. W zakresie dotyczącym stosunku służbowego lub pracy stosuje się dotychczasowe warunki, z wyłączeniem sytuacji, gdy w tworzonej izbie celnej lub urzędzie celnym nie ma wolnego stanowiska odpowiadającego dotychczas zajmowanemu.

2. Dyrektor izby celnej może do czasu powołania naczelnika urzędu celnego, nie dłużej niż na okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyznaczyć osobę wykonującą obowiązki naczelnika urzędu celnego.
art. 34 
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, dokona przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Ceł oraz określi limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.

2. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 96 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 21.
art. 35 
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
art. 36 
1. Pozwolenia i inne decyzje wydane przez znoszone organy na czas określony zachowują swoją ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione, cofnięte lub utracą ważność.

2. Pozwolenia i inne decyzje wydane przez znoszone organy na czas nieokreślony zachowują swoją ważność, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione, cofnięte lub utracą ważność.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, zmiany lub cofnięcia pozwoleń i innych decyzji dokonują organy właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie ustawy.
art. 37 
Dotychczasowe upoważnienia dyrektora urzędu celnego wydane funkcjonariuszom celnym w celu wykonywania przez nich obowiązków służbowych stają się z mocy prawa upoważnieniami dyrektora izby celnej lub naczelnika urzędu celnego stosownie do ich właściwości.
art. 38 
Pieczęcie, zamknięcia celne oraz stemple i inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli celnej zachowują swoją ważność do czasu określenia nowych wzorów na podstawie art. 6 § 6 Kodeksu celnego.
art. 39 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r., i art. 29, który wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2002 r.
<< poprzednie 1 następne >>