Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym

z dnia 10 maja 2013

Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 660

stan prawny na dzień 25 listopada 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

w art. 6:

1) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.”.
Art. 2 
Do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.
<< poprzednie 1 następne >>