Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

z dnia 5 kwietnia 2013

Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 621

stan prawny na dzień 24 października 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 789) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 1:

a) lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”,

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 404/2011”,”,

b) dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1005/2008”;”;

2) w art. 13 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) informację o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym rocznego obrotu finansowego w wysokości określonej w art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;”;

3) w art. 14:

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o wpis do rejestru skupujących dołącza się kopię ostatecznej decyzji powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez przedsiębiorcę.”;

4) w art. 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osiągnięcie rocznego obrotu finansowego w wysokości określonej w art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;”;

5) w art. 16 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) nie wystawia:

– dokumentu sprzedaży, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej „dokumentem sprzedaży”, lub

– deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, zwanej dalej „deklaracją przejęcia”,

b) wystawia:

– dokument sprzedaży z naruszeniem wymagań określonych w art. 62 ust. 1, art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,

– deklarację przejęcia z naruszeniem wymagań określonych w art. 66 ust. 1 lub 3 lub art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,”;

6) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokument sprzedaży wystawia przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących i przekazuje jego:

1) oryginał – sprzedającemu;

2) kopię – okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku produktów rybnych, w terminie i na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 albo art. 63 ust. 1 rozporządzenia

nr 1224/2009.”;

7) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących przesyła informacje, o których mowa w art. 64 lub art. 66 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, w sposób i na zasadach określonych odpowiednio w art. 63 ust. 1 albo art. 67 ust. 1 tego rozporządzenia do Centrum Monitorowania Rybołówstwa stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009.

2. Wysokość osiągniętego przez przedsiębiorcę rocznego obrotu finansowego, o którym mowa odpowiednio w art. 63 ust. 1 i art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, przedsiębiorca przelicza na euro zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany ogłaszanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu 31 grudnia.”;

8) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pierwszej sprzedaży ryb pochodzących z połowów prowadzonych statkami rybackimi bezpokładowymi, chyba że wielkość wyładunku wynosi powyżej:

1) 300 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) – w przypadku gatunków ryb ewidencjonowanych przez podanie ich masy lub

2) 5 sztuk – w przypadku gatunków ewidencjonowanych przez podanie liczby sztuk.”;

9) w art. 26:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;

10) w art. 36:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;

11) w art. 39:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;

12) w art. 46:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest właściwy w sprawach przyznawania organizacjom producentów zaliczek, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 2508/2000.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego Agencji ustala się ze względu na siedzibę organizacji producentów.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania:

1) pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zaliczki, o której mowa w ust. 1a, w terminie do dnia 30 kwietnia roku, na który został opracowany program operacyjny;

2) pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej przyznanie.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozstrzyga się również o przyznaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1a.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja dokonuje wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, oraz zaliczki, o której mowa w ust. 1a, ze środków otrzymanych w trybie wynikającym z przepisów regulujących uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.”;

13) w art. 47:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 15 marca roku, na który opracowano program operacyjny – w przypadku pomocy, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Organizacja producentów ubiegająca się o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, oraz zaliczki, o której mowa w art. 46 ust. 1a, składa jeden wniosek.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte w tym wniosku, a w przypadku gdy wniosek obejmuje również przyznanie zaliczki – weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję. Weksel podpisuje się w obecności upoważnionego pracownika Agencji.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy wniosek o przyznanie pomocy finansowej obejmuje również przyznanie zaliczki, wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, jest obliczana zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 2508/2000, z tym że wysokość ta nie może być wyższa niż wartość minimalna zabezpieczenia określona w tym artykule.

3b. Zaliczka, o której mowa w ust. 2a, jest wypłacana:

1) w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz zaliczki, o której mowa w art. 46 ust. 3a;

2) w wysokości określonej w art. 10 rozporządzenia nr 2508/2000.

3c. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji zwraca organizacji producentów zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia dokonania wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, i zaliczki, o której mowa w art. 46 ust. 1a, wzory wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, oraz określi dokumenty, które dołącza się do tych wniosków, mając na względzie zapewnienie prawidłowości przyznawania pomocy finansowej oraz zaliczki, a także zapewnienie ich efektywnej obsługi.”;

14) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, oraz zaliczka, o której mowa w art. 46 ust. 1a, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi. Zwrotowi podlega odpowiednio ta część środków, która została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2. Do środków podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.) dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej.”;

15) w art. 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organizacji producentów w zakresie spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, oraz zaliczki, o której mowa w art. 46 ust. 1a;”;

16) w art. 63 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 ust. 1 i 5 nie wystawia dokumentu sprzedaży lub deklaracji przejęcia,

6) wystawia dokument sprzedaży lub deklarację przejęcia z naruszeniem art. 62–64, art. 66 lub art. 67 rozporządzenia nr 1224/2009,”;

17) użyte w art. 16 pkt 2 lit. c, w art. 18 ust. 2 i 3, w art. 19 ust. 1, 3 i 4, w art. 20 i w art. 21 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „karta sprzedaży” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „dokument sprzedaży”.
Art. 2 
Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego na 2012 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3 
Do postępowań w sprawach naruszeń art. 63 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 4 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 i art. 47 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 i art. 47 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 5 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>