art. 90 
Zakaz, o którym mowa w art. 36 ust. 1 niniejszej ustawy, stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.
art. 91 
1.Zakazu, o którym mowa w art. 36 ust. 4 niniejszej ustawy, nie stosuje się do środków ochrony dla roślin, dla których zostało wydane zezwolenie na dopuszczenie do obrotu albo zezwolenie na import równoległy, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do stosowania w ogrodach przydomowych, działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach.

2.Zakaz, o którym mowa w art. 36 ust. 4 niniejszej ustawy, stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.
art. 92 
Ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, przechowuje się co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin ujętego w tej ewidencji.
art. 93 
Zakaz, o którym mowa w art. 38 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy, stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.
art. 94 
W okresie 40 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do zabiegów środkami ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego nie stosuje się przepisów art. 39 i art. 76 ust. 1 pkt 28 i 29 niniejszej ustawy.
art. 95 
Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 41 oraz art. 76 ust. 1 pkt 30 niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych stosuje się wyłącznie do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej.

art. 96 
Wyniki badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych przeprowadzonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia przeprowadzenia tych badań.
art. 97 
1.Jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin przed dniem 1 stycznia 2014 r. wojewódzki inspektor wpisuje z dniem 1 stycznia 2014 r. z urzędu odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 albo art. 52 ust. 1 niniejszej ustawy.

2.Wojewódzki inspektor potwierdza dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania tego wpisu.

3.Jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin przed dniem 1 stycznia 2014 r., są obowiązane do przekazania informacji w zakresie numeru REGON wojewódzkiemu inspektorowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 albo art. 52 ust. 1 niniejszej ustawy, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r.

4.W sprawach dotyczących upoważniania do przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r., opłaty są pobierane na podstawie przepisów dotychczasowych.
art. 98 
Podmiot, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 niniejszej ustawy, przed dniem 1 stycznia 2014 r., może rozpocząć działalność w tym zakresie, z dniem 1 stycznia 2014 r.
art. 99 
1.Jednostki organizacyjne prowadzące szkolenia w zakresie badań opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych i potwierdzania sprawności technicznej tych opryskiwaczy w dniu 31 grudnia 2013 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, wojewódzki inspektor wpisuje z dniem 1 stycznia 2014 r., odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy.

2.Wojewódzki inspektor potwierdza dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania tego wpisu.

3.Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przekazania informacji w zakresie numeru REGON wojewódzkiemu inspektorowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r.
art. 100 
Osoby, które nabyły uprawnienia do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych przed dniem 1 stycznia 2014 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są uprawnione do potwierdzania sprawności technicznej sprzętu naziemnego.
art. 101 
1.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1)stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2)zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne zaświadczeniom o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.
art. 102 
1.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i w art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1)stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2)zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i w art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie stosowania środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.
art. 103 
1.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1)stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2)zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie integrowanej produkcji roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.
art. 104 
Przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, oraz podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 75a ust. 1 tej ustawy, wojewódzki inspektor wpisuje z urzędu odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo w art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy.
art. 105 
Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 66 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym stosowania środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego stosuje się wyłącznie do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej.
art. 106 
Certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji, wydane przed dniem 1 stycznia 2014 r., zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.
art. 107 
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o integrowanej ochronie w rozumieniu przepisów o ochronie roślin, z dniem 1 stycznia 2014 r. należy przez to rozumieć integrowaną ochronę roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.
art. 108 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 7, art. 43a ust. 14 pkt 1, art. 75 ust. 8 oraz art. 76 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 8, art. 48 ust. 5, art. 54, art. 57 ust. 9 i art. 72 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 109 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)przepisów art. 42, art. 66 oraz art. 76 ust. 1 pkt 31 i 40, które wchodzą w życie z dniem 26 listopada 2013 r.;

2)przepisów:

a)art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 1-4, art. 49-53, art. 55, art. 56, art. 57 ust. 1-8, art. 60-62, art. 76 ust. 1 pkt 25, 26, 32 i 35-37,

b)art. 77:

–pkt 1 w zakresie art. 1 pkt 3,

–pkt 3,

–pkt 5 w zakresie art. 76 i art. 77 ust. 1 i 2,

–pkt 7,

–pkt 9:

-- lit. b w zakresie art. 85 pkt 7 lit. c,

-- lit. c,

–pkt 11:

-- lit. a tiret pierwsze,

-- lit. c,

–pkt 13 w zakresie art. 107 ust. 1 pkt 3a, 30 i 31

–które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
<< poprzednie 1 2 następne >>