Protokół fakultatywny do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego,

z dnia 8 grudnia 2005

Dz.U. z 2011r. Nr 4, poz. 7

stan prawny na dzień 10 sierpnia 2020 roku

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 grudnia 2005 r. został sporządzony w Nowym Jorku Protokół fakultatywny do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, w następującym brzmieniu:

Przekład

Protokół fakultatywny

do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego

Państwa-Strony niniejszego Protokołu,

Przywołując postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 9 grudnia 1994 roku,

Głęboko zaniepokojone nieprzerwanym charakterem ataków przeciwko personelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelowi współdziałającemu,

Uznając, że operacje Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzone w celu dostarczenia pomocy humanitarnej, politycznej lub rozwojowej w procesie budowania pokoju oraz dostarczania pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych, które łączą się ze szczególnym ryzykiem dla personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, wymagają rozszerzenia zakresu ochrony prawnej przyznanej temu personelowi na podstawie Konwencji,

Przekonane o potrzebie ustanowienia skutecznego reżimu mającego na celu zapewnienie, że sprawcy takich ataków przeciwko personelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelowi współdziałającemu zaangażowanemu w operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych będą doprowadzeni przed oblicze prawa,

Uzgodniły, co następuje:

Art. 1 
Artykuł I

Związek między Protokołem i Konwencją

Niniejszy Protokół uzupełnia Konwencję o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1994 roku (zwaną dalej "Konwencją") i między Stronami niniejszego Protokołu, Konwencja oraz Protokół powinny być czytane i interpretowane łącznie jako jeden dokument.
Art. 2 
Artykuł II

Stosowanie Konwencji do operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych

1.Strony niniejszego Protokołu będą, poza operacjami określonymi w artykule 1, litera (c) Konwencji, stosować Konwencję do wszystkich innych operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowionych przez kompetentny organ Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prowadzonych z upoważnienia oraz pod kontrolą Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu:

a) dostarczania pomocy humanitarnej, politycznej lub rozwojowej w procesie budowania pokoju, lub

b) dostarczania pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych.

2.Ustępu 1 nie odnosi się do jakiegokolwiek stałego biura Organizacji Narodów Zjednoczonych, takiego jak siedziba Organizacji albo jej wyspecjalizowanych agencji, które zostały utworzone na mocy porozumienia z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

3.Państwo przyjmujące może złożyć oświadczenie Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż nie będzie stosowało postanowień niniejszego Protokołu do operacji z artykułu II ustęp 1, litera (b), która jest prowadzona tylko w celu reagowania na klęskę żywiołową. Takie oświadczenie powinno być złożone przed rozpoczęciem operacji.
Art. 3 
Artykuł III

Obowiązek Państwa - Strony dotyczący Artykułu 8 Konwencji

Zobowiązanie Państwa - Strony niniejszego Protokołu do stosowania artykułu 8 Konwencji do operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych określonych w artykule II niniejszego Protokołu powinno pozostawać bez uszczerbku dla ich prawa do podejmowania działań w ramach wykonywania swojej jurysdykcji krajowej w stosunku do każdego członka personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, który narusza ustawy i inne przepisy tego Państwa, pod warunkiem, że takie działanie nie narusza żadnych innych zobowiązań prawnomiędzynarodowych tego Państwa - Strony.
Art. 4 
Artykuł IV

Podpisanie

Niniejszy Protokół będzie otwarty do podpisu dla wszystkich Państw w Siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych przez dwanaście miesięcy, od dnia 16 stycznia 2006 roku do dnia 16 stycznia 2007 roku.
Art. 5 
Artykuł V

Zgoda na związanie się Protokołem

1.Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Państwa -Sygnatariuszy. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2.Niniejszy Protokół, po dniu 16 stycznia 2007 roku, jest otwarty do przystąpienia przez każde Państwo nie będące jego sygnatariuszem. Dokumenty przystąpienia zostaną złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3.Każde Państwo, które nie jest Państwem - Stroną Konwencji może ratyfikować, przyjąć, zatwierdzić niniejszy Protokół lub przystąpić do niniejszego Protokołu, jeżeli w tym samym czasie ratyfikuje, przyjmie, zatwierdzi lub przystąpi do Konwencji zgodnie z jej artykułami 25 i 26.
Art. 6 
Artykuł VI

Wejście w życie

1.Niniejszy Protokół wejdzie w życie trzydziestego dnia po złożeniu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dwudziestu dwóch dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

2.W stosunku do każdego Państwa ratyfikującego, przyjmującego, zatwierdzającego niniejszy Protokół lub przystępującego do niniejszego Protokołu po złożeniu dwudziestego drugiego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, Protokół wejdzie w życie trzydziestego dnia po złożeniu przez to Państwo jego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia, lub przystąpienia.
Art. 7 
Artykuł VII

Wypowiedzenie

1.Każde Państwo może wypowiedzieć niniejszy Protokół w drodze pisemnej notyfikacji, skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2.Wypowiedzenie nabierze mocy po upływie jednego roku od daty otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Art. 8 
Artykuł VIII

Teksty autentyczne

Oryginały niniejszego Protokołu, którego teksty angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski są jednakowo autentyczne, zostanie złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, które prześle jego uwierzytelnione kopie wszystkim Państwom.

Sporządzono w Nowym Jorku dnia ósmego grudnia dwa tysiące piątego roku.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem fakultatywnym, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- Rzeczpospolita Polska postanawia ratyfikować ten Protokół fakultatywny,

- postanowienia Protokołu fakultatywnego są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 11 października 2010 r.
<< poprzednie 1 następne >>