Ustawa budżetowa na rok 2012

z dnia 15 marca 2012

Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 273

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuart. 1 
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 293.766.128 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 328.765.688 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r. na kwotę nie większą niż 34.999.560 tys. zł.
art. 2 
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 72.570.113 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 77.104.059 tys. zł.

3. Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 4.533.946 tys. zł.
art. 3 
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 281.660.904 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 242.127.398 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustała się na kwotę 39.533.506 tys. zł.
art. 4 
Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2011 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.
art. 5 
1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.
art. 6 
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200.000.000 tys. zł.
art. 7 
Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 10.500.000 tys. zł.
art. 8 
Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1.650.000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego:

– na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku - do kwoty 1.000.000 tys. zł,

– na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - do kwoty 8.000.000 tys. zł,

b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 1.000.000 tys. zł,

c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego - do kwoty 30.000 tys. zł,

d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 675.000 tys. zł,

e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 3.000.000 tys. zł.
art. 9 
Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
art. 10 
Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.
art. 11 
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.
art. 12 
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.
art. 13 
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.766,46 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 1.873,84 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1.523,29 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.523,29 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2012 r. - w wysokości 2.618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. - w wysokości 2.717,59 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 1.000 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 4.905 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej - w wysokości 8.580 tys. zł.
art. 14 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.
art. 15 
Ustala się etaty Policji w liczbie 102 393, w tym 102 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.
art. 16 
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 tys. zł.
art. 17 
Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowali urzędników - 500 osób;

2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 6.857.884 tys. zł;

3) środki na szkolenia - w wysokości 57.073 tys. zł.
art. 18 
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,8%.
art. 19 
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,1%.
art. 20 
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), wynosi 3.765.000 tys. zł.
art. 21 
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 180.000 tys. zł.
art. 22 
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016), wynosi 2.266 tys. zł.
art. 23 
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustaw wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.
art. 24 
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 466.600 tys. zł.
art. 25 
Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), wynosi 3.600 tys. zł.
art. 26 
Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095), wynosi 30 tys. zł.
art. 27 
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.526 zł.
art. 28 
Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), wynoszą dla:

1) gmin - 651.052 tys. zł;

2) powiatów - 1.068.692 tys. zł;

3) województw - 687.172 tys. zł.
art. 29 
Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.
art. 30 
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.
art. 31 
Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.
art. 32 
Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.
art. 33 
Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.
art. 34 
Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
art. 35 
Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
art. 36 
Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 14.
art. 37 
Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 1.000.000 tys. zł.
art. 38 
1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012-2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 16.
art. 39 
Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.
art. 40 
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.
art. 41 
1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.

2. Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19.
art. 42 
1. W przypadku niewykorzystania do dnia 30 września 2012 r. środków w wysokości 76.160 tys. zł planowanych w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (część 83 - Rezerwy celowe, poz. 4) upoważnia się Ministra Finansów do utworzenia nowej rezerwy celowej w tej wysokości z przeznaczeniem na podwyżkę od dnia 1 października 2012 r. uposażeń funkcjonariuszy:

1) Straży Granicznej - w kwocie 16.438 tys. zł;

2) Państwowej Straży Pożarnej - w kwocie 30.226 tys. zł;

3) Biura Ochrony Rządu - w kwocie 2.256 tys. zł;

4) Służby Więziennej - w kwocie 27.240 tys. zł.

2. Podziału rezerwy celowej utworzonej na podstawie ust. 1 dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
art. 43 
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
art. 44 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Załączniki
art. 45 
Zobacz strony Rządowego Centrum Legislacji:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012001027302.pdf
<< poprzednie 1 następne >>