Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

z dnia 31 sierpnia 2011

Dz.U. z 2011r. Nr 222, poz. 1326

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) w art. 37a w ust. 13 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub instruktorzy właściwych polskich związków sportowych, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.".
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>