Ustawa o zmianie ustawy o licencji syndyka

z dnia 29 października 2010

Dz.U. z 2010r. Nr 239, poz. 1590

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z 2009 r. Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji spośród jej członków. Przewodniczący Komisji kieruje i nadzoruje prace Komisji. Zastępca przewodniczącego Komisji podczas nieobecności przewodniczącego wykonuje jego czynności.

5. Minister Sprawiedliwości przed każdym egzaminem powołuje zespół do przygotowywania pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej "zespołem" oraz wyznacza jego przewodniczącego, który kieruje pracami zespołu. W skład zespołu wchodzi 5 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki objętej egzaminem.";

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Egzamin ma formę pisemną i przeprowadzany jest w języku polskim.

2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego.

3. Egzamin polega na:

1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;

2) wykonaniu zadania problemowego.

4. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się 1 punkt. Można wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza się na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu.

5. Wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 punktów.

6. Prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

7. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów z części testowej egzaminu oraz co najmniej 20 punktów za wykonanie zadania problemowego.

8. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie wystawione przez Komisję.";

3) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Komisji, ustala wykaz tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w określonym roku kalendarzowym i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie później niż 3 miesiące przed terminem pierwszego egzaminu wyznaczonego w określonym roku kalendarzowym.

2. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Komisji, nie później niż 3 miesiące przed wyznaczonym kolejnym terminem egzaminu w określonym roku kalendarzowym, może uzupełnić lub wprowadzić zmiany w ogłoszonym na dany rok wykazie tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w danym roku kalendarzowym.";

4) w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sposób organizacji egzaminu, biorąc pod uwagę warunki jego przeprowadzenia zapewniające samodzielną pracę osoby ubiegającej się o licencję syndyka oraz szczegółowe czynności Komisji i jej przewodniczącego;";

5) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 9 i 11, oświadczenia wnioskodawcy, że: ma on pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także oryginał zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.";

6) w art. 17:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) adres do korespondencji oraz numer telefonu.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę osób posiadających licencję syndyka w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Nie udostępnia się informacji o dacie i miejscu urodzenia osoby posiadającej licencję syndyka oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2.".
Art. 2 
1. Do czasu uzyskania licencji syndyka, nie dłużej jednak niż przez okres dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, osoby wpisane na listę, o której mowa w art. 24 ustawy wymienionej w art. 1, mogą być powoływane do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

2. Syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca i ich zastępcy, ustanowieni w postępowaniu układowym, upadłościowym albo naprawczym, w okresie, o którym mowa w ust. 1, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia tych postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy oraz zarządca przymusowy do czasu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Art. 3 
Egzamin rozpoczęty przed dniem 1 stycznia 2011 r. odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 4 
Do dnia 15 stycznia 2011 r. Minister Sprawiedliwości ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej wykaz tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w roku 2011.
Art. 5 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 1-4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
<< poprzednie 1 następne >>