Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

z dnia 24 września 2010

Dz.U. z 2010r. Nr 224, poz. 1459

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w art. 130 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

"§ 21. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.".
Art. 2 
W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) w art. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,".
Art. 3 
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,".
Art. 4 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
<< poprzednie 1 następne >>