Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

z dnia 22 lipca 2010

Dz.U. z 2010r. Nr 152, poz. 1017

stan prawny na dzień 25 maja 2022 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 i Nr 106, poz. 672) w art. 144 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,

podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.".
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>