Ustawa o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

z dnia 5 listopada 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 223, poz. 1775

stan prawny na dzień 21 kwietnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do ustawy w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniającej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008, str. 40).”;

2) w art. 6 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) systemu teleinformatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej,”;

3) w art. 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) systemu teleinformatycznego na potrzeby tych ocen w zakresie dotyczącym poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.”;

4) w art. 13 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dla rodów drobiu w poszczególnych jego gatunkach, każdego z gatunków zwierząt futerkowych oraz linii hodowlanych pszczół prowadzi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko jedną księgę.”;

5) w art. 14 uchyla się ust. 2;

6) w art. 17:

a) w ust. 3:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;”,

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-13 w brzmieniu:

„5) program hodowlany;

6) wzorzec rasy, odmiany oraz standard hodowlany dla części wstępnej księgi;

7) opis sposobu identyfikacji zwierząt;

8) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do księgi;

9) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu hodowlanego;

10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;

11) opis sposobu prowadzenia selekcji oraz zasady doboru zwierząt do kojarzeń;

12) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do ksiąg;

13) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać zwierzęta wpisywane do części wstępnej księgi.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw rolnictwa sporządza, w sposób określony przez Komisję Europejską, wykaz uznanych związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi, o których mowa w ust. 1, aktualizuje go i umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.”;

7) w art. 18 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wzorzec rasy, odmiany, rodu lub linii hodowlanej oraz standard hodowlany dla części wstępnej księgi;”,

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;

13) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

8) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku rezygnacji z prowadzenia księgi, o której mowa w art. 17 i 18, a także jeżeli program hodowlany lub krajowy program hodowlany dla gatunku, rasy, odmiany, rodu, linii, płci lub stada, dla których prowadzi się tę księgę, nie może być realizowany, związek hodowców lub inny podmiot, który prowadzi daną księgę, składają do ministra właściwego do spraw rolnictwa wniosek o wydanie zgody na zakończenie jej prowadzenia.”;

9) w art. 21 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-11 w brzmieniu:

„5) program krzyżowania zawierający określenie cech użytkowych podlegających doskonaleniu oraz opis komponentów i metod krzyżowania;

6) opis sposobu identyfikacji zwierząt;

7) opis systemu rejestracji danych o pochodzeniu zwierząt, w tym spokrewnienia zwierząt;

8) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do rejestru;

9) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu krzyżowania;

10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;

11) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do rejestru.”;

10) w art. 22 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;

10) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

11) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. W przypadku rezygnacji z prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 21 i 22, a także jeżeli program krzyżowania określony dla danego rejestru nie może być realizowany, związek hodowców lub inny podmiot, które prowadzą dany rejestr, składają do ministra właściwego do spraw rolnictwa wniosek o wydanie zgody na zakończenie jego prowadzenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę, o której mowa w ust. 1.”;

12) w art. 26:

a) w ust. 7:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane umożliwiające identyfikację dawcy lub dawców tego materiału, a w przypadku:

a) buhaja – numer identyfikacyjny, pod jakim buhaj ten został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 6 pkt 2 lit. a,

b) zarodka – wyniki badania grup krwi lub markerów DNA dawców zarodka;”,

– w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wyniki międzynarodowej oceny wartości hodowlanej przeprowadzonej przez organ referencyjny, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła, jeżeli jest ona przeprowadzana dla danej rasy,”,

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Informacje dotyczące wyników:

1) międzynarodowej oceny buhajów, o których mowa w ust. 7 pkt 4 lit. b lub c,

2) badań, o których mowa w ust. 7 pkt 4 lit. d

– zawarte w ofertach, materiałach reklamowych i marketingowych przeznaczonych dla hodowców podaje się w języku polskim.”;

13) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Reproduktory koniowatych lub nasienie od nich pochodzące wykorzystuje się w rozrodzie, jeżeli reproduktory te są wpisane do ksiąg lub rejestrów i spełniają wymagania określone w programie hodowlanym danej rasy lub odmiany w obrębie rasy.”;

14) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku dołącza się opinię właściwego związku hodowców lub innego podmiotu prowadzących księgę lub rejestr o spełnianiu przez buhaja lub jego nasienie wymagań określonych w programie hodowlanym lub programie krzyżowania zwierząt, wydaną nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.”;

15) w art. 34 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przekazuje do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 6 pkt 2 lit. a, informacje o zabiegach sztucznego unasienniania wykonanych w sta dach bydła ras mlecznych objętych oceną wartości użytkowej.”;

16) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) nie jest realizowany program oceny i selekcji reproduktorów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, lub

2) podmiot przechowuje lub wprowadza do obrotu nasienie niespełniające wymagań określonych w art. 29 ust. 3 lub 5 lub art. 32 ust. 1.”;

17) w art. 44:

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) są planowane w danym roku, z podaniem przyczyn uzasadniających zastosowanie odstępstw od warunków określonych w ust. 2 przy organizacji tych zawodów.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, innym państwom członkowskim Unii Europejskiej i podaje je do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.”;

18) w art. 47 w pkt 11 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) przechowuje lub wprowadza do obrotu nasienie reproduktorów niespełniające wymagań określonych w art. 29 ust. 3 lub 5 lub art. 32 ust. 1”.
Art. 2 
Do dokumentu handlowego dołączonego do partii materiału biologicznego wprowadzonej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3 
Do postępowań w sprawach o uznanie związków hodowców lub innych podmiotów, o których mowa w art. 17, 18, 21 lub 22 ustawy wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 4 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>