Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

z dnia 23 października 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 221, poz. 1738

stan prawny na dzień 11 sierpnia 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.[1])) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. 1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie.

2. Podwyższenie wysokości pomocy, o której mowa w ust. 1, może być zróżnicowane i uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w uchwale rady powiatu.”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>