Ustawa o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

z dnia 19 listopada 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1707

stan prawny na dzień 21 kwietnia 2021 rokuArt. 1 
Uchyla się ustawę z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.).
Art. 2 
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37a:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) uchyla się ust. 3;

2) w art. 43 uchyla się ust. 6;

3) w art. 45c w ust. 1 uchyla się pkt 4;

4) w art. 65:

a) uchyla się ust. 1a,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Od decyzji organu założycielskiego, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje sprzeciw.”.
Art. 3 
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.[4])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 uchyla się ust. 7 i 8;

2) uchyla się art. 59b.
Art. 4 
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,”.
Art. 5 
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.) w art. 41 w ust. 1:

1) uchyla się pkt 4;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) składania Prezesowi Agencji kwartalnych sprawozdań z realizacji obowiązków wymienionych w pkt 1-3.”.
Art. 6 
Do dnia 31 grudnia 2010 r. do przedsiębiorstwa państwowego, które w 2009 r. przekroczyło wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagro­dzenia, ustalone przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospo­darczych lub Radę Ministrów, w trybie określonym w ustawie, o której mowa w art. 1, co spowo­dowało pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, stosuje się przepisy art. 37a i 45c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 7 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
<< poprzednie 1 następne >>