Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

z dnia 16 lipca 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 144, poz. 1179

stan prawny na dzień 20 września 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) w art. 18 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Sędzia, który orzekał w postępowaniu sądowym w sprawie skargi na decyzję, nie może orzekać w postępowaniu sądowym dotyczącym tej samej sprawy po wznowieniu postępowania administracyjnego.”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>