Ustawa o zmianie ustawy o Policji

z dnia 21 maja 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 115, poz. 959

stan prawny na dzień 25 listopada 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. Na lokale mieszkalne dla policjantów przeznacza się lokale będące

w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów.”;

2) w art. 95:

a) w ust. 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90, wydaje się, jeżeli policjant:”,

b) w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru jednego z zajmowanych lokali;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90, przez policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby – bez tytułu prawnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu wypowiedział stosunek prawny dotyczący lokalu.”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>