Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 7 maja 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 114, poz. 946

stan prawny na dzień 5 sierpnia 2020 rokuArt. 1 
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) w art. 99 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.”.
Art. 2 
Przepis art. 99 ust. 3 Konstytucji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do kadencji Sejmu i Senatu następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie.
Art. 3 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>