Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

z dnia 22 maja 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 97, poz. 801

stan prawny na dzień 21 kwietnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do pełnienia służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania edukacji dla bezpieczeństwa, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz do wykonywania świadczeń na rzecz obrony - na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.";

2) w dziale IV tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 3

Edukacja dla bezpieczeństwa i przysposobienie obronne";

3) art. 166 otrzymuje brzmienie:

"Art. 166. 1. Uczniowie gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, podlegają obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

2. Edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w szkołach wymienionych w ust. 1, w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu kształcenia.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, z uwzględnieniem możliwości organizowania obozów specjalistycznych.".
Art. 2 
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) w art. 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.".
Art. 3 
1. Edukację dla bezpieczeństwa prowadzi się w:

1) gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010;

2) zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum od roku szkolnego 2012/2013.

2. W roku szkolnym 2009/2010 przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum, a w roku szkolnym 2010/2011 - uczniów klas trzecich gimnazjum.

3. W latach szkolnych:

1) 2009/2010-2011/2012 uczniowie klas pierwszych i drugich szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

2) 2012/2013 uczniowie klas drugich szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2

- podlegają obowiązkowi edukacji w zakresie przysposobienia obronnego na zasadach dotychczasowych.
Art. 4 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
<< poprzednie 1 następne >>