Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

z dnia 5 marca 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 69, poz. 590

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.[1])) w art. 8 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>