Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/08

z dnia 31 marca 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 58, poz. 485

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuWYROK

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 31 marca 2009 r.

sygn. akt K 28/08


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący,

Mirosław Granat - sprawozdawca,

Teresa Liszcz,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 marca 2009 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

I


Art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II


Przepis wymieniony w części I wyroku traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
<< poprzednie 1 następne >>