Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 9 stycznia 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 42, poz. 335

stan prawny na dzień 3 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) w art. 137 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część.”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>