Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

z dnia 19 grudnia 2008

Dz.U. z 2009r. Nr 8, poz. 39

stan prawny na dzień 25 lutego 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) po art. 195a dodaje się art. 195b w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 3 
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410 i Nr 215, poz. 1355) w art. 122 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 4 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>