Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

z dnia 5 grudnia 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 237, poz. 1653

stan prawny na dzień 26 sierpnia 2019 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) po art. 56 w rozdziale 8 dodaje się art. 56a w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
<< poprzednie 1 następne >>