Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

z dnia 5 grudnia 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 237, poz. 1652

stan prawny na dzień 2 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Pracodawcy korzystający z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne lub miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie przepisów art. 25a, 26a i 26b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., mogą nadal korzystać z miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., z wyłączeniem art. 26b ust. 4 i 5.
Art. 3 
1. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, na zasadach określonych w art. 25a ust. 2 – 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przysługuje nie dłużej niż do składek opłaconych za grudzień 2008 r.

2. Pracodawca składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za grudzień 2008 r. oraz miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, za miesiąc grudzień 2008 r., na formularzach, o których mowa w art. 25c ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. Rozliczenie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za 2008 r., jest dokonywane przez pracodawców na formularzu, o którym mowa w art. 25c ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.
Art. 4 
1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, na zasadach określonych w art. 26a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przysługuje nie dłużej niż do wynagrodzeń wypłaconych za grudzień 2008 r.

2. Pracodawca składa wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania pracowników niepełnosprawnych dotyczący wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc grudzień 2008 r. oraz miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych, za miesiąc grudzień 2008 r. na formularzach, o których mowa w art. 26c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. Rozliczenie miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełno sprawnych za okres roczny, o którym mowa w art. 26c ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., jest dokonywane przez pracodawców na formularzach, o których mowa w art. 26c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.
Art. 5 
W 2009 r.:

1) pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1,

b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b

- ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 6 
Do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 7 
Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpatruje się według przepisów dotychczasowych.
Art. 8 
Postępowania wszczęte na podstawie art. 26f lub art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.
Art. 9 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25d ust. 4, art. 26c ust. 6 oraz art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25d ust. 4, art. 26c ust. 6 oraz art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
Art. 10 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
<< poprzednie 1 następne >>