Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

z dnia 17 października 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1420

stan prawny na dzień 20 września 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w art. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>