Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z dnia 15 października 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1413

stan prawny na dzień 25 stycznia 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w art. 36 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>