Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 24 października 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 216, poz. 1368

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) w art. 132 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 3 
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 4 
Rejestr wewnętrzny wniosków, o którym mowa w art. 14 ustawy wymienionej w art. 1, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się rejestrem wewnętrznym wniosków, o którym mowa w art. 14 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5 
1. Wnioskodawcy, których wnioski o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności zostały przekazane Komisji Europejskiej i w których jako organ przeprowadzający kontrolę zgodności procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją został wskazany Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekażą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, w formie pisemnej, informacje o nazwie i adresie organu lub jednostki organizacyjnej, właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, przekaże je Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Komisji Europejskiej oraz zamieści je na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
Art. 6 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>