Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe

z dnia 4 września 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 192, poz. 1179

stan prawny na dzień 25 listopada 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.[1])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. r kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. s w brzmieniu:

„s) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaś­niających w sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.[2])).”;

2) art. 106a otrzymuje brzmienie:

„Art. 106a. 1. W razie zaistnienia uzasadnionego podej­rzenia, że działalność banku jest wyko­rzystywana w celu ukrycia działań przes­tępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym lub innym przes­tępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, lub akt terrorystyczny - bank zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępo­wania przygotowawczego.

2. Prokurator, Policja albo inny właściwy or­gan uprawniony do prowadzenia postępo­wania przygotowawczego, który otrzymał zawiado­mienie, o którym mowa w ust. 1, może żądać uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.[3])).”;

3) w art. 110 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w spra­­wach o przestępstwa lub czynności wyjaśnia­jących w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postę­powań.”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>