Protokół sporządzony na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzony w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r.

z dnia 30 listopada 2000

Dz.U. z 2008r. Nr 175, poz. 1082

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 roku

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:


W dniu 30 listopada 2000 r. został sporządzony w Brukseli Protokół sporządzony na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniający artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ

sporządzony na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji


Wysokie Umawiające się Strony niniejszego Protokołu i Umawiające się Strony Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej,

ODWOŁUJĄC się do uchwały Rady Unii Europejskiej z dnia 30 listopada 2000 roku,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1) Istnieje potrzeba zapewnienia Europolowi bardziej efektywnych środków do zwalczania prania pieniędzy w celu wzmocnienia możliwości Europolu w zakresie wspierania w tej walce Państw Członkowskich.

(2) Rada Europejska zwróciła się do Rady Unii Europejskiej o rozszerzenie kompetencji Europolu na ogólnie pojęte pranie pieniędzy, bez względu na rodzaj przestępstwa, z którego pochodzą wyprane wpływy pieniężne,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
Art. 1 
Do Konwencji o Europolu wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"2. Aby stopniowo osiągnąć cel określony w ust. 1, wstępne działania Europolu obejmują zapobieganie i zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami, prania pieniędzy, handlu substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi, przemytu nielegalnych imigrantów, handlu ludźmi i przestępstw związanych z pojazdami silnikowymi.";

b) w ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. Kompetencje Europolu w odniesieniu do powyższych przestępstw lub ich szczególnych odmian obejmują także przestępstwa z nimi powiązane. Nie obejmują one jednak przestępstw źródłowych dla prania pieniędzy, w odniesieniu do których to przestępstw Europol nie posiada kompetencji na mocy ust. 2."

2. W załączniku wprowadza się następujące zmiany:

ustęp zaczynający się od słów "Dodatkowo, zgodnie z art. 2 ust. 2" otrzymuje brzmienie:

"Dodatkowo, zgodnie z art. 2 ust. 2, akt polecający Europolowi zajęcie się jednym z przestępstw wymienionych powyżej zakłada, że w zakresie jego kompetencji leżą również przestępstwa z nimi powiązane."
Art. 2 
1. Protokół ten podlega przyjęciu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Państwa Członkowskie notyfikują Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej o dopełnieniu przez nie wymogów konstytucyjnych w celu przyjęcia niniejszego Protokołu.

3. Niniejszy Protokół wchodzi w życie 90 dnia od notyfikacji, o której mowa w ust. 2, przez Państwo Członkowskie, które będąc członkiem Unii Europejskiej w dniu przyjęcia przez Radę aktu o sporządzeniu niniejszego Protokołu, jako ostatnie dopełni tej formalności.
Art. 3 
1. Niniejszy Protokół jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa, które stanie się członkiem Unii Europejskiej, jeżeli Protokół ten nie wszedł w życie w dniu złożenia dokumentów przystąpienia do Konwencji o Europolu, zgodnie z art. 46 Konwencji o Europolu.

2. Dokumenty przystąpienia do niniejszego Protokołu zostaną złożone równocześnie z dokumentami przystąpienia do Konwencji o Europolu zgodnie z jej art. 46,

3. Tekst niniejszego Protokołu w języku państwa przystępującego, sporządzony przez Radę Unii Europejskiej, jest autentyczny.

4. Jeżeli po upływie okresu określonego w art. 46 ust. 4 Konwencji o Europolu, niniejszy Protokół nie wszedł w życie, to wchodzi on w życie w stosunku do przystępującego Państwa Członkowskiego z datą wejścia w życie tego Protokołu zgodnie z art. 2 ust. 3.

5. Jeżeli Protokół ten wejdzie w życie zgodnie z art. 2 ust. 3 przed upływem okresu, o którym mowa w art. 46 ust. 4 Konwencji o Europolu, lecz po złożeniu dokumentu przystąpienia określonego w ust. 2, przystępujące Państwo Członkowskie przystępuje do Konwencji o Europolu w brzmieniu zmienionym niniejszym Protokołem, zgodnie z art. 46 Konwencji o Europolu.
Art. 4 
1. Funkcję depozytariusza niniejszego Protokołu pełni Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej.

2. Depozytariusz publikuje w Dzienniku Urzędowym informację o postępie w przyjmowaniu i przystępowaniu oraz wszelkie inne notyfikacje dotyczące niniejszego Protokołu.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego protokołu,

- postanowienia protokołu są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lipca 2004 r.
<< poprzednie 1 następne >>