Ustawa o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

z dnia 12 czerwca 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 139, poz. 876

stan prawny na dzień 29 września 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1472) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i Nr 21, poz. 115, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1472) w art. 8a ust. 2 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 3 
W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) w art. 35b wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 4 
W 2008 r. środki na dotację celową przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem społeczno-zawodowych organizacji rolników, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz izb rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są ustalone w budżecie państwa w części, którą dysponuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
Art. 5 
W 2008 r. z dotacji celowej dofinansowywane są koszty związane z uczestnictwem społeczno-zawodowych organizacji rolników, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz izb rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, poniesione od dnia 1 stycznia 2008 r.
Art. 6 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>