Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

z dnia 12 czerwca 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 130, poz. 829

stan prawny na dzień 25 listopada 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443) w art. 27:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w pkt 1a, oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód uczestnicząc w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi.”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>