Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

z dnia 12 czerwca 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 127, poz. 816

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsze niż 500 kg.”;

2) w art. 16a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30 000 kg.”.
Art. 2 
1. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009, wzywają producentów, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, do ponownego określenia wielkości indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego.

2. W przypadku gdy producent nie określi ponownie wielkości indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w terminie określonym w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego ustala indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy na podstawie złożonego wniosku.
Art. 3 
1. W roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 nie pobiera się zaliczek, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1.

2. W roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 3 pkt 7, art. 4 ust. 5 pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 4, pkt 2a, pkt 5 lit. d i pkt 6 lit. d, art. 22 ust. 9, art. 33 ust. 2-7, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i art. 36 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w zakresie zaliczek przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy wymienionej w art. 1.

3. W roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 podmioty skupujące nie są obowiązane do prowadzenia rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy wymienionej w art. 1.
Art. 4 
1. W ramach rozliczenia roku kwotowego 2008/2009 oraz 2009/2010, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, do dnia 15 września po roku kwotowym w odniesieniu do dostawców hurtowych:

1) dokonują rozliczenia wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) określają, w drodze decyzji, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, wysokość należnej opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, o których mowa w ust. 1, przesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, zbiorcze informacje o wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Dostawca hurtowy w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika do ustawy wymienionej w art. 1, jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu opłaty określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika do ustawy wymienionej w art. 1.

5. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na raty.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest podmiot skupujący wskazany w tej decyzji.

8. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ust. 4, Agencja Rynku Rolnego przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa.

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
Art. 5 
1. Zaliczki, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, pobrane przez podmiot skupujący w roku kwotowym 2008/2009 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwraca się dostawcom hurtowym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego zobowiązuje, w drodze decyzji, podmioty skupujące do określenia wysokości pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczek oraz do ich zwrotu.

3. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot skupujący zwraca dostawcy hurtowemu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna.

4. Do należności, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 6 
Do rozliczenia roku kwotowego 2007/2008 stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 7 
1. Podmioty skupujące wpisane do prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego rejestru podmiotów skupujących mleko, na podstawie art. 4 ustawy wymienionej w art. 1, przekazują temu Prezesowi informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy wymienionej w art. 1, oraz kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące prowadzenia tego rachunku, w terminie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r.

2. W przypadku nieprzekazania w terminie, o którym mowa w ust. 1, informacji o numerze posiadanego rachunku bankowego i kopii umowy z bankiem lub zaświadczenia dotyczącego prowadzenia tego rachunku, Prezes Agencji Rynku Rolnego wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów skupujących mleko.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
Art. 8 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>