Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 8/07

z dnia 24 czerwca 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 119, poz. 772

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuW Y R O K

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 24 czerwca 2008 r.

sygn. akt P 8/07


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz - przewodniczący

Adam Jamróz - sprawozdawca

Marek Kotlinowski

Janusz Niemcewicz

Andrzej Rzepliński,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 czerwca 2008 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu:

czy art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego, pomijając inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bezstronności sędziego, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:


Art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym, pomijając inne okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
<< poprzednie 1 następne >>