Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 42/07

z dnia 3 czerwca 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 100, poz. 648

stan prawny na dzień 22 września 2019 rokuW Y R O K

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 3 czerwca 2008 r.

sygn. akt K 42/07


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący

Zbigniew Cieślak

Mirosław Granat

Wojciech Hermeliński - sprawozdawca

Teresa Liszcz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 czerwca 2008 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 156 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z zasadą przyzwoitej legislacji, wynikającą z art. 2 Konstytucji, oraz z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:


Art. 156 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim umożliwia arbitralne wyłączenie jawności tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania, jest niezgodny z art. 2 oraz art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
<< poprzednie 1 następne >>