Ustawa zmieniająca ustawę – Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

z dnia 9 maja 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 93, poz. 586

stan prawny na dzień 25 listopada 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w art. 24118:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547, z późn. zm.) uchyla się art. 17.
Art. 3 
Znosi się Komisję do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.
Art. 4 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>