Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

z dnia 12 marca 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 58, poz. 351

stan prawny na dzień 2 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 8 oraz art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7a oraz art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 23 kwietnia 2012 r.

2. Zachowane w mocy przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wydane na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, mogą być zmienione przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, w granicach określonych w art. 16 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1.
Art. 3 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>