Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej

z dnia 29 lutego 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 44, poz. 262

stan prawny na dzień 25 listopada 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź.zm.) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 3 
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje rozporządzenie, o którym mowa w art. 24b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w którym określa wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za 2006 r., w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala w decyzji o przyznaniu płatności cukrowej za rok 2007 wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy.

3. W przypadku gdy kwota płatności cukrowej przypadającej rolnikowi za rok 2006 nie została jeszcze przyznana, kierownik biura powiatowego Agencji, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej w decyzji o przyznaniu tej płatności za rok 2006.

4. Jeżeli rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy, nie przyznaje się płatności cukrowej za rok 2007, kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy, kierownik biura powiatowego Agencji ustala z urzędu, w drodze odrębnej decyzji, i nakazuje zwrot kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu tego zmniejszenia na rachunek bankowy Agencji.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 2-4, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

6. Kwotę płatności cukrowej za:

1) 2007 r. - wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z tytułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2;

2) 2006 r. - wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z tytułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3.
Art. 4 
Do postępowań w sprawach przyznania płatności lub płatności cukrowej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 5 
1. Do postępowań w sprawach udzielenia pomocy finansowej dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania w sprawach zatwierdzania przetwórców i wstępnie uznanych grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, działających jako przetwórcy, oraz w sprawach przeprowadzania kontroli dotyczących zasadności zatwierdzenia i wypłacania pomocy finansowej w zakresie organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.
Art. 6 
W 2008 r.:

1) wnioski o zatwierdzenie odbiorcy w rozumieniu art. 171d lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, oraz pierwszego przetwórcy w rozumieniu art. 171d lit. c tego rozporządzenia, składa się do dnia 1 kwietnia;

2) do dnia 31 maja minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa, listę podmiotów, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonych zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązanie do realizacji dostawy, o których mowa w art. 7 ust. 3b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, składa kierownikowi biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca.
Art. 7 
W 2008 r. wniosek o przyznanie pomocy do rzepaku, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy.
Art. 8 
Pomoc do plantacji trwałych, o której mowa w art. 29a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznaje się również do plantacji upraw trwałych założonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2007 r.
Art. 9 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 3, art. 23, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3 i art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.
Art. 10 
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, należy przez to rozumieć przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Art. 11 
Przepisy art. 25 ust. 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się od dnia 15 marca 2011 r.
Art. 12 
Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572 oraz 2005 r. Nr 10, poz. 64).
Art. 13 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.
<< poprzednie 1 następne >>