Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna­ryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

z dnia 10 stycznia 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 43, poz. 258

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872, z 2005 r. Nr 100, poz. 837 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 345 i Nr 64, poz. 429) po art. 34a dodaje się art. 34b w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 3 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>