Ustawa zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

z dnia 6 grudnia 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 247, poz. 1822

stan prawny na dzień 29 września 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) po art. 68c dodaje się art. 68d w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
<< poprzednie 1 następne >>