Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 7 września 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1368

stan prawny na dzień 10 sierpnia 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
1. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2008 r. wynosi nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2005 r., zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

2. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w myśl art. 110 ustawy zmienianej w art. 1, w okresie od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r., ustala się przez podzielenie wskaźnika waloryzacji obliczonego w sposób określony w ust. 1 przez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 r., zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2006 r.

3. Średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, jeżeli jest on wyższy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1) w terminie do dnia 31 stycznia 2008 r.:

a) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r. w stosunku do 2005 r.,

b) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. w stosunku do 2005 r.;

2) w terminie do 7 roboczego dnia lutego 2008 r. realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

5. Przepisy art. 89 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.
Art. 3 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
<< poprzednie 1 następne >>