Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

z dnia 7 września 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 181, poz. 1292

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy szkoły z oddziałami dwujęzycznymi oraz szkoły integracyjne, które nie spełniają warunków określonych w niniejszej ustawie, mogą funkcjonować jako odpowiednio szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub szkoły integracyjne do roku szkolnego 2008/2009 włącznie.
Art. 3 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 71b ust. 6 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 71b ust. 6 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 4 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 15 i art. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>