Ustawa o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

z dnia 10 lipca 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 147, poz. 1032

stan prawny na dzień 25 listopada 2020 rokuart. 1 
Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielenia dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji, zwanego dalej "Zakładem".
art. 2 
Dotację przeznacza się na dofinansowanie prac zabezpieczających przedsięwzięcie "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, przez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji", w zakresie:

1) eksploatacji oczyszczalni ścieków;

2) monitoringu środowiska na terenie i w rejonie Zakładu;

3) dozorowania mienia i wykonywania prac naprawczych na terenie Zakładu objętego przedsięwzięciem.
art. 3 
Dotację na wykonanie zadań, określonych w art. 2, przyznaje się na wniosek Zakładu, na podstawie zaakceptowanego przez Wojewodę Śląskiego:

1) programu likwidacji przedsiębiorstwa;

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego prac planowanych do wykonania.
art. 4 
1. Podstawą przyznania dotacji na wykonanie zadań, określonych w art. 2, jest umowa zawarta między Wojewodą Śląskim a Zakładem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności zobowiązanie Zakładu do wykonywania zadań, określonych w art. 2, wysokość dotacji i terminy przekazywania środków finansowych, sposób rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji.
art. 5 
Przyznana przez Wojewodę Śląskiego dotacja jest przekazywana, w terminach określonych w umowie, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez Zakład rachunek bankowy.
art. 6 
Zakład otrzymujący dotację składa Wojewodzie Śląskiemu, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., sprawozdanie zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych zadań.
art. 7 
Dysponentem dotacji na wykonanie zadań, określonych w art. 2, jest Wojewoda Śląski.
art. 8 
Dotacja na zadania, określone w art. 2, zostanie wykorzystana do dnia uznania przedsiębiorstwa za zlikwidowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
art. 9 
Ustawa ma zastosowanie do wydatków ponoszonych przez Zakład od dnia 1 stycznia 2007 r.
art. 10 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>