Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

z dnia 11 maja 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 123, poz. 846

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, w zakresie rejestracji i przeglądów technicznych statków używanych do uprawiania sportu i rekreacji, wydane na podstawie art. 24a ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 24a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wpis do rejestru na podstawie dotychczasowych przepisów wykonawczych odbywa się bez dokonania przeglądu technicznego.
Art. 3 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>