Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.

z dnia 23 marca 2004

Dz.U. z 2007r. Nr 85, poz. 568

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 roku

W imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJpodaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 23 marca 2004 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, w następującym brzmieniu:UMOWAmiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych
Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",- powodowane pragnieniem dalszego rozwoju współpracy i utrwalania stosunków przyjaźni, zaniepokojone wzrostem przestępczości, szczególnie jej zorganizowanych form,

- przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów ochrony bezpieczeństwa porządku publicznego dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie jej zorganizowanych form,

- dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych wymienionych wyżej organów,

- uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych wiążących Umawiające się Strony oraz ich krajowy porządek prawny,

- kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Rozdział I

Zasady i zakres współpracy
Art. 1 
1. Umawiające się Strony zobowiązują się, zgodnie z krajowymi porządkami prawnymi i postanowieniami niniejszej umowy, do współpracy i udzielania pomocy przez ich właściwe organy w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości, a w szczególności następujących przestępstw:

1) przeciwko życiu i zdrowiu;

2) terroryzmu;

3) przeciwko porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu powszechnemu oraz środowisku;

4) nielegalnego wytwarzania, importu, eksportu, handlu, kradzieży i posiadania broni, amunicji i materiałów wybuchowych, substancji chemicznych, biologicznych, jądrowych lub innych materiałów promieniotwórczych, wyrobów i procesów technologicznych o znaczeniu strategicznym oraz nielegalnego handlu techniką wojskową;

5) handlu ludźmi i pozbawienia wolności człowieka;

6) nielegalnego przekraczania granicy państwowej;

7) kradzieży dzieł sztuki i środków transportu lub innych przedmiotów, handlu tymi przedmiotami oraz ich przemytu;

8) podrabiania lub przerabiania środków płatniczych, papierów wartościowych i innych dokumentów oraz wprowadzania ich do obiegu;

9) legalizowania dochodów z działalności przestępczej;

10) przeciwko obrotowi gospodarczemu;

11) nielegalnej produkcji, przywozu, wywozu i obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz ich prekursorami.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia kary orzeczonej za ich popełnienie;

2) poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok;

3) poszukiwania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia;

4) ochrony świadków, wykonywanej zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi swoich państw.
Art. 2 
1. W celu wykonywania niniejszej umowy właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie ich ustawowych kompetencji, będą kontaktować się bezpośrednio lub przez swoich upoważnionych przedstawicieli.

2. Właściwymi organami są:

- po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2) minister właściwy do spraw instytucji finansowych;

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5) Komendant Główny Policji;

6) Komendant Główny Straży Granicznej;

7) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

- po stronie Republiki Słowackiej:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

2) Ministerstwo Finansów;

3) Ministerstwo Transportu, Poczty i Telekomunikacji - Komendant Główny Policji Kolejowej;

4) Ministerstwo Obrony;

5) Słowacka Służba Informacyjna;

6) Narodowy Urząd Bezpieczeństwa.

3. Właściwe organy, o których mowa w ustępie 2, mogą wymieniać oficerów łącznikowych, tworzyć punkty kontaktowe, a także zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej umowy i określać w nich szczegółowe zasady i zakres współpracy. Mogą one również, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skutecznej współpracy w sprawach będących przedmiotem niniejszej umowy.

4. Umawiające się Strony powiadomią się w drodze dyplomatycznej o zmianach właściwości lub nazw organów wymienionych w ustępie 2, w artykule 8 ustępy 3, 4 i 6, w artykule 9 ustępy 4 i 5 oraz w artykule 12 ustęp 1 niniejszej umowy.

5. Właściwe organy, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej umowy, powiadomią się wzajemnie w drodze dyplomatycznej o dotyczących ich danych niezbędnych do wzajemnego porozumiewania się.
Art. 3 
W ramach współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych przypadkach, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a) inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e) istotnych okolicznościach dotyczących w szczególności czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach i ich wyniku;

2) na wniosek właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony podejmować odpowiednie działania i realizować je bez zbędnej zwłoki.
Art. 4 
1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać informacje i wyniki rozpoznania o planowanych i popełnionych zamachach terrorystycznych, dane o metodach działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów jednej z Umawiających się Stron.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron będą także podejmować wspólnie inne, niż wymienione w ustępie 1, działania, jeżeli wymaga tego zwalczanie terroryzmu.
Art. 5 
Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania przestępstwom nielegalnego przekraczania granicy państwowej i ich zwalczania, a w szczególności informacje dotyczące organizatorów tego rodzaju przestępstw, metod ich działania, wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli.
Art. 6 
Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 11 niniejszej umowy, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 3 niniejszej umowy, będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

b) miejscach i metodach wytwarzania i przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów, a także środkach transportu używanych do ich przewozu,

c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów;

2) udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego;

3) wymieniać informacje o przepisach i doświadczeniach w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.
Art. 7 
1. W zakresie współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej w ramach niniejszej umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać:

1) doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego;

2) wyniki badań z dziedziny kryminalistyki i kryminologii;

3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także wspólnie wykorzystywać sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości;

4) literaturę fachową i inne publikacje dotyczące dziedzin współpracy określonych niniejszą umową.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron będą organizować wizyty ekspertów w celu kształcenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępstw.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie wzajemnie teksty przepisów prawnych dotyczących dziedzin współpracy określonych niniejszą umową, a także doświadczenia związane z ich przygotowywaniem i stosowaniem w praktyce.

Rozdział II

Szczególne formy współpracy
Art. 8 
1. Funkcjonariusze właściwych organów jednej z Umawiających się Stron, obserwujący na jej terytorium osobę w związku z czynem karalnym, stanowiącym czyn karalny podlegający ekstradycji zgodnie z prawem wewnętrznym drugiej Umawiającej się Strony, są upoważnieni do kontynuowania tej obserwacji na terytorium drugiej Umawiającej się Strony za zgodą właściwego organu tej Umawiającej się Strony wyrażoną na uprzednio złożony wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony wzywającej. Zgoda taka może zostać uzależniona od spełnienia określonych warunków.

2. Obserwacja prowadzona jest we współdziałaniu z funkcjonariuszami właściwych organów Umawiającej się Strony wezwanej. Na żądanie obserwację należy przekazać funkcjonariuszom właściwych organów tej Umawiającej się Strony.

3. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie 1, właściwy organ Umawiającej się Strony wzywającej kieruje w Rzeczypospolitej Polskiej do Komendanta Głównego Policji lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w sprawach związanych z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej na wspólnej granicy państwowej do Komendanta Głównego Straży Granicznej, a w Republice Słowackiej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

4. Jeżeli ze względu na szczególną pilność niemożliwe jest uprzednie wystąpienie o zgodę, o której mowa w ustępie 1, funkcjonariusze mogą kontynuować obserwację danej osoby na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z zachowaniem następujących warunków:

1) fakt przekroczenia granicy państwowej należy zgłosić bezzwłocznie, jeszcze w czasie trwania obserwacji, w Rzeczypospolitej Polskiej właściwemu miejscowo Komendantowi Wojewódzkiemu Policji lub Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo właściwemu miejscowo Komendantowi Oddziału Straży Granicznej, a w Republice Słowackiej właściwemu miejscowo Komendantowi Wojewódzkiej Komendy Policji;

2) należy bezzwłocznie przesłać wniosek, o którym mowa w ustępie 3, z podaniem powodów usprawiedliwiających prowadzenie obserwacji bez uprzedniej zgody; obserwację należy przerwać, gdy właściwy organ Umawiającej się Strony, na terytorium której obserwacja jest prowadzona, wystąpi z takim żądaniem lub gdy po upływie 5 (pięciu) godzin od przekroczenia granicy państwowej brak jest zgody właściwego organu Umawiającej się Strony wezwanej.

5. Obserwacja dopuszczalna jest jedynie z zachowaniem następujących warunków:

1) funkcjonariusze prowadzący obserwację są związani postanowieniami niniejszego artykułu i krajowym porządkiem prawnym Umawiającej się Strony, na terytorium której prowadzona jest obserwacja, oraz zobowiązani są do stosowania się do zarządzeń właściwych organów tej Umawiającej się Strony;

2) w przypadku, o którym mowa w ustępie 1, funkcjonariusze muszą dysponować dokumentem, z którego wynika udzielenie odpowiedniej zgody;

3) funkcjonariusze prowadzący obserwację muszą posiadać legitymacje służbowe;

4) funkcjonariusze prowadzący obserwację mogą posiadać broń służbową i wykorzystywać służbowe środki łączności, sprzęt obserwacji technicznej oraz pojazdy służbowe, których mogą użyć wyłącznie w zgodzie z krajowym porządkiem prawnym Umawiającej się Strony, na terytorium której prowadzona jest obserwacja; użycie broni służbowej może nastąpić wyłącznie w przypadkach obrony koniecznej;

5) funkcjonariusze prowadzący obserwację nie są uprawnieni do zatrzymywania osób oraz do wstępu do mieszkań i miejsc ogólnie niedostępnych;

6) z każdej obserwacji składa się niezwłocznie właściwym organom Umawiającej się Strony, na terytorium której została ona przeprowadzona, stosowne sprawozdanie; istnieje przy tym możliwość wezwania funkcjonariuszy, którzy prowadzili obserwację, do osobistego stawienia się;

7) właściwe organy Umawiającej się Strony, której funkcjonariusze prowadzą obserwację, udzielają na wniosek pomocy w przeprowadzeniu późniejszych postępowań prowadzonych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;

8) w przypadku, o którym mowa w ustępie 4, obserwacja może być kontynuowana jedynie w związku z czynem karalnym podlegającym karze pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej trzy lata, lub karze surowszej.

6. Uprawnionymi do prowadzenia obserwacji są:

1) ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej;

2) ze strony Republiki Słowackiej, funkcjonariusze Policji.
Art. 9 
1. Jeżeli nie ma innej możliwości ustalenia osób uczestniczących w przestępstwie lub gdy ich ustalenie w inny sposób byłoby znacznie utrudnione, właściwy organ Umawiającej się Strony może wystąpić do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony z wnioskiem o niejawne nadzorowanie przywozu, wywozu i przewozu przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia. Przedmiotami tymi mogą być, w szczególności, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, materiały wybuchowe fałszywe środki płatnicze, papiery wartościowe, środki finansowe oraz przedmioty pochodzące z przestępstwa. Umawiająca się Strona wezwana może odmówić lub ograniczyć zgodę na niejawne nadzorowanie przesyłki, zwłaszcza gdy wiąże się to ze szczególnym ryzykiem dla osób uczestniczących w przedsięwzięciu, dla ludności lub środowiska.

2. Dla uniknięcia przerw w nadzorze przesyłki Umawiająca się Strona wezwana przejmuje nadzór nad przesyłką w chwili przekroczenia granicy państwowej lub w innym uzgodnionym miejscu. Umawiająca się Strona wezwana zapewnia dalszy ciągły nadzór nad przesyłką w taki sposób, aby istniała w każdym czasie możliwość jej przejęcia i zatrzymania sprawców przestępstwa. W razie potrzeby właściwe organy Umawiających się Stron mogą uzgodnić prowadzenie nadzoru przez funkcjonariuszy właściwych organów obu Umawiających się Stron. W takim przypadku funkcjonariusze właściwych organów Umawiającej się Strony wzywającej zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony wezwanej oraz zarządzeń jej funkcjonariuszy. W zakresie korzystania z wyników niejawnego nadzorowania przesyłki należy przestrzegać zarządzeń właściwych organów Umawiającej się Strony wezwanej wydanych na podstawie przepisów prawa wewnętrznego.

3. Zgoda na wnioski o niejawne nadzorowanie przesyłki pochodzącej z państw trzecich lub na kontynuowanie nadzorowania przesyłki na terytorium tych państw udzielana jest tylko wtedy, gdy wniosek zawiera zapewnienie o spełnieniu przez państwo trzecie warunków przewidzianych w ustępie 2 zdania 1 i 2.

4. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie 1, właściwy organ Umawiającej się Strony wzywającej kieruje w Rzeczypospolitej Polskiej do Komendanta Głównego Policji lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Komendanta Głównego Straży Granicznej, a w Republice Słowackiej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

5. Uprawnionymi do prowadzenia niejawnego nadzorowania, o którym mowa w ustępie 1, są:

1) ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej;

2) ze strony Republiki Słowackiej, funkcjonariusze Policji.
Art. 10 
1. Do wniosków, o których mowa w artykułach 8 i 9 niniejszej umowy, należy dołączyć tłumaczenia na język urzędowy Umawiającej się Strony wezwanej.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów załączonych do wniosku.

Rozdział III

Współpraca na terenach przygranicznych
Art. 11 
Dla celów niniejszej umowy, terenami przygranicznymi są obszary należące do właściwości miejscowej organów, o których mowa w artykule 12 ustęp 1 niniejszej umowy.
Art. 12 
1. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w artykule 1 niniejszej umowy, organy właściwe dla terenów przygranicznych Umawiających się Stron będą, w granicach swojej właściwości, współdziałać w sposób określony w artykułach 3-7 niniejszej umowy.

Właściwymi organami dla terenów przygranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach;

2) Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie;

3) Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;

4) Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu;

5) Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Właściwymi organami dla terenów przygranicznych w Republice Słowackiej są:

1) Komenda Wojewódzka Policji w Żylinie;

2) Komenda Wojewódzka Policji w Preszowie;

3) Wydział Policji Granicznej i do Spraw Cudzoziemców w Żylinie;

4) Wydział Policji Granicznej i do Spraw Cudzoziemców w Preszowie.

2. Właściwe organy dla terenów przygranicznych mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio i uzgadniać szczegółowe sposoby współdziałania. Mogą one również, w razie potrzeby, odbywać spotkania konsultacyjne w celu uzgodnienia sposobu realizacji zadań w konkretnych sprawach oraz przeprowadzenia okresowej analizy skuteczności współdziałania.
Art. 13 
1. Organy właściwe dla terenów przygranicznych Umawiających się Stron mogą, w zakresie swojej właściwości, skierować podległych im funkcjonariuszy do wspólnego wykonywania obowiązków służbowych z funkcjonariuszami drugiej Umawiającej się Strony na terenach przygranicznych tej Umawiającej się Strony, na warunkach i w sposób określony przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, na terytorium której pełniona jest służba.

2. Funkcjonariusze w czasie wykonywania obowiązków służbowych na terenach przygranicznych drugiej Umawiającej się Strony mogą nosić swoje mundury lub widoczne odznaki służbowe, jak również używać służbowych środków łączności, sprzętu obserwacji technicznej i pojazdów służbowych. Mogą oni również posiadać przy sobie broń służbową oraz środki przymusu bezpośredniego. Użycie broni służbowej może nastąpić wyłącznie w przypadkach obrony koniecznej.

3. Funkcjonariusze w czasie wykonywania obowiązków służbowych na terenach przygranicznych drugiej Umawiającej się Strony korzystają z takiej samej ochrony prawnej jak jej funkcjonariusze.
Art. 14 
1. Na terytorium jednej z Umawiających się Stron mogą zostać utworzone na stałe lub, w zależności od potrzeb, na czas określony placówki z mieszaną obsadą mające na celu wymianę informacji i wspieranie współpracy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Obsadę placówek stanowią funkcjonariusze organów, o których mowa w artykule 12 ustęp 1 niniejszej umowy.

2. W gestii funkcjonariuszy obsługujących placówki, o których mowa w ustępie 1, nie leży samodzielne wydawanie decyzji o podejmowaniu i prowadzeniu działań operacyjnych. Funkcjonariusze ci podlegają rozkazom i poleceniom służbowym oraz władzy dyscyplinarnej swoich przełożonych.

3. Utworzenie placówek, o których mowa w ustępie 1, będzie uzgadniane w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami.

4. Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty osobowe własnych funkcjonariuszy. Pozostałe koszty rozkładane są równomiernie, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej w drodze wymiany not, o których mowa w ustępie 3.

Rozdział IV

Postanowienia inne
Art. 15 
Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że przekazanie informacji lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia na podstawie niniejszej umowy mogłaby naruszyć jej suwerenność, zagrażać jej bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom albo też naruszałaby zasady jej porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.
Art. 16 
1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę informacji niejawnych, które mogą sobie przekazywać bezpośrednio w ramach współpracy wykonywanej na podstawie niniejszej umowy.

2. Informacje, o których mowa w ustępie 1, oznacza się odpowiednią do ich treści klauzulą tajności, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym każdej z Umawiających się Stron.

3. Informacje niejawne przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony, mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie za zgodą właściwego organu Umawiającej się Strony przekazującej.

4. W przypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych lub otrzymywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, organ ten powiadomi niezwłocznie o takim zdarzeniu właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz o działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.
Art. 17 
W celu ochrony przekazywanych danych osobowych stosuje się następujące zasady:

1) Umawiająca się Strona otrzymująca może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu i na warunkach określonych przez Umawiającą się Stronę przekazującą, po upływie ustalonego terminu zaś ich wykorzystania, dane osobowe muszą zostać zniszczone zgodnie z przepisami jej prawa wewnętrznego;

2) na wniosek Umawiającej się Strony przekazującej, Umawiająca się Strona otrzymująca udziela informacji o wykorzystaniu przekazanych danych osobowych, a także o osiągniętych na ich podstawie wynikach;

3) dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom zajmującym się zwalczaniem przestępczości i nie będą udostępniane innym podmiotom bez uprzedniej, pisemnej zgody Umawiającej się Strony przekazującej;

4) Umawiająca się Strona przekazująca jest odpowiedzialna za poprawność przekazywanych danych osobowych, a także może sprawdzać, czy ich przekazanie jest potrzebne i w danym przypadku istotne; jeżeli w terminie późniejszym stwierdzone zostanie przekazanie niewłaściwych danych lub danych, które nie powinny były zostać przekazane, należy o tym natychmiast powiadomić Umawiającą się Stronę otrzymującą, która ma obowiązek poprawić błędy lub zniszczyć dane, które nie powinny były zostać przekazane;

5) w każdym przypadku przekazania danych osobowych Umawiająca się Strona przekazująca określi Umawiającej się Stronie otrzymującej termin, po upływie którego dane te mają zostać zniszczone zgodnie z przepisami jej prawa wewnętrznego, a niezależnie od tego terminu wszelkie dane osobowe zostaną zniszczone, jeżeli ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne; Umawiająca się Strona przekazująca zostanie poinformowana o wszystkich tego rodzaju przypadkach zniszczenia danych osobowych, a także o przyczynach ich zniszczenia;

6) z dniem utraty mocy niniejszej umowy wszystkie przekazane na jej podstawie dane osobowe zostaną zniszczone;

7) właściwe organy Umawiających się Stron zobowiązują się do rejestrowania, przekazywania, przyjmowania i zniszczenia danych osobowych;

8) Umawiające się Strony zapewnią należytą ochronę danych osobowych przed ich bezprawnym wykorzystaniem.
Art. 18 
1. Umawiające się Strony rezygnują wzajemnie z wszelkich roszczeń odszkodowawczych z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy, jeśli szkoda wyrządzona została przez funkcjonariusza właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony podczas wypełniania zadań związanych z niniejszą umową.

2. Umawiające się Strony rezygnują wzajemnie z wszelkich roszczeń odszkodowawczych z powodu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci funkcjonariusza, jeśli nastąpiło to podczas wypełniania zadań związanych z niniejszą umową. Prawo do roszczeń odszkodowawczych funkcjonariusza lub osób uprawnionych w razie jego śmierci na podstawie przepisów prawa wewnętrznego pozostaje tym samym nienaruszone.

3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania, jeśli szkoda wyrządzona została z winy umyślnej lub w skutek rażącego niedbalstwa.

4. Jeśli przez funkcjonariusza właściwych organów jednej z Umawiających się Stron podczas wypełniania zadań związanych z niniejszą umową na terytorium drugiej Umawiającej się Strony wyrządzona została szkoda osobom trzecim, to odszkodowaniem za nią obarczona jest Umawiająca się Strona, na terytorium której wyrządzona została szkoda, zgodnie z przepisami, które miałyby zastosowanie w przypadku wyrządzenia szkody przez własnych funkcjonariuszy.

5. Umawiająca się Strona, której funkcjonariusze wyrządzili szkodę, o której mowa w ustępie 4, na terytorium drugiej z Umawiających się Stron, zwraca tej drugiej Umawiającej się Stronie całą sumę odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu lub osobie uprawnionej do odszkodowania po jego śmierci.

6. Postanowień ustępu 5 nie stosuje się, jeśli funkcjonariusz wyrządzający szkodę działał pod bezpośrednim dowództwem funkcjonariusza państwa drugiej Umawiającej się Strony, chyba że szkodę wyrządził z winy umyślnej.

7. Właściwe organy Umawiających się Stron ściśle współpracują ze sobą, aby ułatwić załatwianie roszczeń odszkodowawczych. Wymieniają one w szczególności wszelkie znajdujące się w ich dyspozycji informacje o przypadkach powstałych szkód w myśl niniejszego artykułu.
Art. 19 
Umowa niniejsza nie narusza praw i zobowiązań Umawiających się Stron, wynikających z wiążących je dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych.
Art. 20 
Właściwe organy Umawiających się Stron przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy posługują się językami polskim, słowackim lub innym uzgodnionym językiem.
Art. 21 
Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, właściwe organy Umawiających się Stron ponoszą koszty swoich działań podejmowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, chyba że podjęte zostaną w tym zakresie inne ustalenia.
Art. 22 
1. Spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron.

2. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w drodze bezpośrednich rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej i nie zostanie przedłożony żadnej stronie trzeciej.

Rozdział V

Postanowienia końcowe
Art. 23 
Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy tracą moc:

1) Umowa o współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, sporządzona w Zakopanem dnia 30 marca 1993 r.;

2) Porozumienie dodatkowe do Umowy o współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, sporządzonej w Zakopanem dnia 30 marca 1993 r., podpisane w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r.
Art. 24 
1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w możliwie najkrótszym czasie.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie w drodze dyplomatycznej. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Umawiającą się Stronę.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 23 marca 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 26 czerwca 2006 r.
<< poprzednie 1 następne >>