Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/05

z dnia 27 marca 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 418

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuWyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 27 marca 2007 r.

sygn. akt SK 3/05


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz - przewodniczący

Jerzy Ciemniewski

Zbigniew Cieślak

Marian Grzybowski - sprawozdawca

Ewa Łętowska,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 marca 2007 r., skargi konstytucyjnej Stanisława Hana o zbadanie zgodności:

art. 39318 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza prawo zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych w wyroku przez Sąd Apelacyjny, z art. 78 oraz art. 176 Konstytucji,

o r z e k a:


Art. 39318 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do czasu jego uchylenia przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), w zakresie, w jakim uniemożliwia zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
<< poprzednie 1 następne >>