Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.

z dnia 7 lipca 2004

Dz.U. z 2007r. Nr 30, poz. 194

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 roku

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:


W dniu 7 lipca 2004 r. w Warszawie oraz w dniu 27 sierpnia 2004 r. w Hadze została podpisana Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, w następującym brzmieniu:PrzekładUMOWA

w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich
Szanowny Panie,Mam zaszczyt odnieść się odpowiednio do tekstów "Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek", "Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (państwem członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Belgia, Austria i Luskemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek", "Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (państwem członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek" i "Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek", które są wynikiem negocjacji z Antylami Niderlandzkimi oraz Arubą w sprawie umów o opodatkowaniu oszczędności i które zostały załączone odpowiednio jako załączniki I, II, III i IV do Protokołu o wynikach Posiedzenia Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla Rady Ministrów Unii Europejskiej z dnia 12 marca (doc. 7660/04 FISC. 68).

W związku z wyżej wymienionymi tekstami mam zaszczyt zaproponować Panu "Konwencję w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek" jako załącznik 1 do niniejszego listu oraz nasze wzajemne zobowiązanie do dochowania w możliwie najkrótszym terminie naszych wewnętrznych procedur konstytucyjnych do wejścia w życie niniejszej konwencji i do wzajemnego poinformowania się bez zbędnej zwłoki o wypełnieniu tych procedur.

Do czasu dokonania wewnętrznych procedur i wejścia w życie niniejszej "Konwencji w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek" mam zaszczyt zaproponować Panu, aby Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich stosowały niniejszą konwencję tymczasowo, w ramach naszych odnośnych wewnętrznych wymogów konstytucyjnych, od dnia 1 stycznia 2005 r. lub daty stosowania Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, w zależności od tego, która z tych dat okaże się późniejsza.

Mam zaszczyt zaproponować, aby, jeżeli powyższe jest do przyjęcia, niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienia o naszym najwyższym szacunku,SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. w języku angielskim w trzech egzemplarzach.
Szanowny Panie,Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z dzisiejszą datą, który brzmi, jak następuje:"Szanowny Panie,Mam zaszczyt odnieść się odpowiednio do tekstów "Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek", "Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (państwem członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek", "Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (państwem członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek" i "Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek", które są wynikiem negocjacji z Antylami Niderlandzkimi oraz Arubą w sprawie umów o opodatkowaniu oszczędności i które zostały załączone odpowiednio jako załączniki I, II, III i IV do Protokołu o wynikach Posiedzenia Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla Rady Ministrów Unii Europejskiej z dnia 12 marca (doc. 7660/04 FISC. 68).

W związku z wyżej wymienionymi tekstami mam zaszczyt zaproponować Panu "Konwencję w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek" jako załącznik 1 do niniejszego listu oraz nasze wzajemne zobowiązanie do dochowania w możliwie najkrótszym terminie naszych wewnętrznych procedur konstytucyjnych do wejścia w życie niniejszej konwencji i do wzajemnego poinformowania się bez zbędnej zwłoki o wypełnieniu tych procedur.

Do czasu dokonania wewnętrznych procedur i wejścia w życie niniejszej "Konwencji w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek" mam zaszczyt zaproponować Panu, aby Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich stosowały niniejszą konwencję tymczasowo, w ramach naszych odnośnych wewnętrznych wymogów konstytucyjnych, od dnia 1 stycznia 2005 r. lub daty stosowania Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, w zależności od tego, która z tych dat okaże się późniejsza.

Mam zaszczyt zaproponować, aby, jeżeli powyższe jest do przyjęcia, niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienie o naszym najwyższym szacunku,"

Jestem upoważniony do potwierdzenia, że Antyle Niderlandzkie zgadzają się na treść Pańskiego listu.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienia o moim najwyższym szacunku,SPORZĄDZONO w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. w języku angielskim w trzech egzemplarzach.
KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW W ODNIESIENIU DO ANTYLI NIDERLANDZKICH W SPRAWIE AUTOMATYCZNEJ WYMIANY INFORMACJI W ZAKRESIE DOCHODÓW Z OSZCZĘDNOŚCI W FORMIE WYPŁACANYCH ODSETEK
Zważywszy na to, że:

1. Artykuł 17(2) Dyrektywy 2003/48/WE (zwanej dalej "Dyrektywą") Rady Unii Europejskiej (zwanej dalej "Radą") w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności stanowi, że państwa członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do stosowania Dyrektywy z dniem 1 stycznia 2005 r., pod warunkiem że:

- Konfederacja Szwajcarska, Księstwo Liechtensteinu, Republika San Marino, Księstwo Monako i Księstwo Andory będą stosować od tego samego dnia środki równoznaczne środkom przewidzianym w Dyrektywie, zgodnie z umowami zawartymi przez nie ze Wspólnotą Europejską, w wyniku jednomyślnych decyzji Rady;

- wszystkie stosowne umowy lub inne ustalenia będą gotowe do zastosowania, co oznacza, że wszystkie odpowiednie terytoria zależne lub stowarzyszone będą stosować od tego samego dnia automatyczną wymianę informacji w taki sam sposób, jaki przewidziano w rozdziale II Dyrektywy, lub w okresie przejściowym, określonym w artykule 10, będą pobierać podatek u źródła na takich samych zasadach, jakie są zawarte w artykułach 11 i 12.

2. Antyle Niderlandzkie nie należą do terytorium podatkowego Wspólnoty Europejskiej, lecz stanowią dla potrzeb Dyrektywy terytorium powiązane ze Wspólnotą Europejską i jako takie nie są związane postanowieniami Dyrektywy. Jednakże Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich na podstawie umowy zawartej pomiędzy Antylami Niderlandzkimi a Niderlandami pragnie zawrzeć umowy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i stosować od dnia 1 stycznia 2005 r. podatek pobierany u źródła na takich samych zasadach, jakie są zawarte w artykułach 11 i 12 Dyrektywy, a w okresie przejściowym - w artykule 10 Dyrektywy, a po upływie okresu przejściowego - stosować automatyczną wymianę informacji w taki sam sposób, jaki jest określony w rozdziale II Dyrektywy.

3. Umowa między Antylami Niderlandzkimi a Niderlandami, jak stwierdza się w poprzednim ustępie, jest uzależniona od przyjęcia przez wszystkie państwa członkowskie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do stosowania Dyrektywy oraz od spełnienia warunków określonych w artykule 17 Dyrektywy.

4. Na podstawie niniejszej konwencji Antyle Niderlandzkie zgadzają się stosować postanowienia Dyrektywy, o ile w konwencji nie uzgodniono inaczej, w stosunku do właścicieli odsetek posiadających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, a Rzeczpospolita Polska zgadza się stosować Dyrektywę w stosunku do właścicieli odsetek, którzy posiadają miejsce zamieszkania na Antylach Niderlandzkich.

Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, pragnąc zawrzeć konwencję umożliwiającą skuteczne opodatkowanie dochodu z oszczędności w formie odsetek wypłacanych w jednym z Umawiających się Państw na rzecz właścicieli odsetek będących osobami fizycznymi posiadającymi miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, zgodnie z prawem drugiego Umawiającego się Państwa, zgodnie z Dyrektywą oraz intencjami Umawiających się Państw wyłożonymi powyżej, uzgodniły, co następuje:Artykuł 1

Ogólny zakres
1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do odsetek wypłacanych przez podmiot wypłacający mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw w celu umożliwienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek wypłacanych w jednym Umawiającym się Państwie właścicielom odsetek, którzy posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w drugim Umawiającym się Państwie, zgodnie z prawem drugiego Umawiającego się Państwa.

2. Zakres stosowania niniejszej konwencji ogranicza się do opodatkowania dochodu z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, odnoszących się do wierzytelności, z wyłączeniem, między innymi, kwestii związanych z opodatkowaniem emerytur oraz świadczeń ubezpieczeniowych.

3. W przypadku Królestwa Niderlandów niniejsza konwencja ma zastosowanie tylko do Antyli Niderlandzkich.Artykuł 2

Definicje
1. W rozumieniu niniejszej konwencji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

a) określenia "Umawiające się Państwo" i "drugie Umawiające się Państwo" oznaczają, w zależności od kontekstu, Rzeczpospolitą Polską lub Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich;

b) określenie "Antyle Niderlandzkie" oznacza tę część Królestwa Niderlandów, która jest położona w rejonie Karaibów i składa się z Wysp Banaire, Curacao, Saba, St. Eustatius i holenderskiej części St. Maarten;

c) określenie "umawiająca się strona" będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej oznacza Rzeczpospolitą Polską;

d) określenie "Dyrektywa" oznacza Dyrektywę 2003/48/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, obowiązującą w dniu podpisania niniejszej konwencji;

e) określenie "właściciel odsetek" oznacza właściciela odsetek zgodnie z artykułem 2 Dyrektywy;

f) określenie "podmiot wypłacający" oznacza podmiot wypłacający zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy;

g) określenie "właściwy organ" oznacza:

i) w przypadku Antyli Niderlandzkich - Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela,

ii) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - właściwy organ tego państwa, zgodnie z artykułem 5 Dyrektywy;

h) określenie "wypłata odsetek" oznacza wypłatę odsetek zgodnie z artykułem 6 Dyrektywy, z uwzględnieniem artykułu 15 Dyrektywy;

i) każde określenie niezdefiniowane inaczej ma znaczenie, jakie nadaje mu Dyrektywa.

2. W rozumieniu niniejszej konwencji w przepisach Dyrektywy, do których odnosi się niniejsza konwencja, zamiast "Państwa Członkowskie" należy stosować określenie "Umawiające się Państwa".Artykuł 3

Tożsamość i miejsce zamieszkania właścicieli odsetek
Każde Umawiające się Państwo w ramach swojego terytorium przyjmuje i zapewnia stosowanie procedur niezbędnych do umożliwienia podmiotowi wypłacającemu identyfikację właścicieli odsetek oraz ich miejsca zamieszkania do celów określonych w artykułach od 4 do 6. Procedury te są zgodne z minimalnymi standardami ustanowionymi w artykule 3 ust. 2 i 3 Dyrektywy, z zastrzeżeniem że w przypadku Antyli Niderlandzkich, stosownie do ustępów 2. a) i 3. a) tego artykułu Dyrektywy, tożsamość i miejsce zamieszkania właściciela odsetek będą ustalane na podstawie informacji dostępnych podmiotowi wypłacającemu w wyniku stosowania odpowiednich przepisów prawa i zarządzeń Antyli Niderlandzkich. Jednakże obowiązujące zwolnienia lub specjalne pozwolenia, jeżeli takie istnieją, udzielone na prośbę właścicieli odsetek posiadających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tych przepisów przestaną mieć zastosowanie i nie będą udzielane żadne dalsze zwolnienia lub specjalne pozwolenia tego rodzaju takim właścicielom odsetek.Artykuł 4

Automatyczna wymiana informacji
1. Właściwy organ Umawiającego się Państwa, w którym podmiot wypłacający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, przekazuje informacje, o których mowa w artykule 8 Dyrektywy, właściwemu organowi Umawiającego się Państwa, w którym znajduje się miejsce zamieszkania właściciela odsetek.

2. Przekazywanie informacji dokonywane jest automatycznie i odbywa się, co najmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od końca roku podatkowego Umawiającego się Państwa, w którym podmiot wypłacający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, w odniesieniu do wszystkich wypłat odsetek dokonanych w ciągu tego roku.

3. Wymiana informacji na podstawie niniejszej konwencji będzie dokonywana przez Umawiające się Państwa zgodnie z postanowieniami artykułu 7 Dyrektywy 77/799/EWG.Artykuł 5

Przepisy przejściowe
1. W okresie przejściowym, o którym mowa w artykule 10 Dyrektywy, w przypadku gdy właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, a podmiot wypłacający odsetki ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na Antylach Niderlandzkich, to Antyle Niderlandzkie będą pobierały od wypłaty odsetek podatek u źródła w wysokości 15 % przez pierwsze trzy lata okresu przejściowego, 20 % przez następne trzy lata, a następnie 35 %. W tym czasie Antyle Niderlandzkie nie będą zobowiązane do stosowania postanowień artykułu 4. Będą jednak zgodnie z tym artykułem otrzymywać informacje z Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Podmiot wypłacający odsetki pobiera podatek u źródła w sposób opisany w artykule 11 ustępy 2 i 3 Dyrektywy.

3. Nałożenie podatku pobieranego u źródła przez Antyle Niderlandzkie nie wyklucza opodatkowania dochodu w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jej prawem krajowym.

4. W okresie przejściowym Antyle Niderlandzkie mogą uznać, że podmiot gospodarczy wypłacający odsetki lub zabezpieczający wypłatę odsetek, na rzecz podmiotu, o którym mowa w artykule 4 ustęp 2 Dyrektywy, mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej będzie traktowany jak podmiot wypłacający zamiast tego podmiotu i będą pobierać od odsetek podatek u źródła, o ile podmiot ten nie zgodzi się na przekazanie jego imienia i nazwiska albo nazwy, adresu i całkowitej kwoty odsetek wypłaconych lub zabezpieczonych na jego rzecz stosownie do ostatniego akapitu wspomnianego ustępu.

5. Po zakończeniu okresu przejściowego Antyle Niderlandzkie są zobowiązane do stosowania artykułu 4 i zaniechają pobierania podatku u źródła oraz podziału przychodu, o których mowa w artykułach 5 i 6. Jeżeli w okresie przejściowym Antyle Niderlandzkie wybiorą stosowanie przepisów artykułu 4, to nie będą pobierały podatku pobieranego u źródła oraz nie będą stosowały podziału przychodu, o których mowa w artykułach 5 i 6.Artykuł 6

Podział przychodu
1. Antyle Niderlandzkie będą zatrzymywać 25 % przychodu z tytułu podatku potrącanego u źródła, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1, a 75 % przychodu będą przekazywać Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeżeli Antyle Niderlandzkie pobiorą podatek u źródła zgodnie z artykułem 5 ustęp 4, to zatrzymają 25 % przychodu, a Rzeczypospolitej Polskiej przekażą 75 % przychodu z podatku pobieranego u źródła z tytułu wypłaty odsetek dokonanej na rzecz podmiotów, o których mowa w artykule 4 ustęp 2 Dyrektywy, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przekazy takie będą dokonywane w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od końca roku podatkowego Antyli Niderlandzkich.

4. Antyle Niderlandzkie podejmą środki niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu podziału przychodu.Artykuł 7

Wyjątki w procedurze potrącania podatku u źródła
1. Antyle Niderlandzkie stosują jedną lub obie procedury artykułu 13 ustępu 1 Dyrektywy w celu zapewnienia właścicielom odsetek możliwości wystąpienia o niepobieranie podatku u źródła.

2. Na wniosek właściciela odsetek właściwy organ Umawiającego się Państwa, w którym posiada on miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, wydaje zaświadczenie zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 Dyrektywy.Artykuł 8

Unikanie podwójnego opodatkowania
Rzeczpospolita Polska zapewni unikanie jakiegokolwiek podwójnego opodatkowania, które może wynikać z nałożenia podatku u źródła, o którym mowa w artykule 5, zgodnie z postanowieniami artykułu 14 ustępy 2 i 3 Dyrektywy lub zapewni zwrot podatku pobranego u źródła.Artykuł 9

Inne podatki u źródła
Niniejsza konwencja nie umożliwia Umawiającym się Państwom nakładania innych rodzajów podatków u źródła, odmiennych niż te, o których mowa w artykule 5, zgodnie z ich prawem krajowym lub umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.Artykuł 10

Transpozycja
Do dnia 1 stycznia 2005 r. Umawiające się Państwa przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej konwencji.Artykuł 11

Aneks
Teksty Dyrektywy oraz artykułu 7 Dyrektywy 77/799/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1977 r. w sprawie wzajemnej pomocy właściwych organów Państw Członkowskich w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich, znajdujące zastosowanie z dniem podpisania niniejszej konwencji i do których niniejsza konwencja się odnosi, dołącza się w formie aneksu i stanowią integralną część niniejszej konwencji. Tekst artykułu 7 Dyrektywy 77/799/EWG w niniejszym aneksie zostanie zastąpiony tekstem zmienionej Dyrektywy 77/799/EWG, jeśli zmieniona Dyrektywa wejdzie w życie przed dniem, od którego przepisy niniejszej konwencji będą stosowane.Artykuł 12

Wejście w życie
Niniejsza konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu przekazania późniejszej noty przez odnośne Rządy, powiadamiającej że zostały spełnione procedury konstytucyjne wymagane do wejścia w życie niniejszej konwencji w ich państwach, a jej postanowienia będą stosowane od dnia, w którym znajdą zastosowanie przepisy Dyrektywy, zgodnie z jej artykułem 17 ust. 2 i 3.Artykuł 13

Wypowiedzenie
Niniejsza konwencja pozostanie w mocy dopóki nie zostanie wypowiedziana przez jedno z Umawiających się Państw. Każde państwo może wypowiedzieć konwencję w drodze dyplomatycznej, przysyłając notę o wypowiedzeniu co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego po upływie okresu trzech lat od dnia jej wejścia w życie. W takim przypadku konwencja przestanie mieć zastosowanie do okresów zaczynających się po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazana została nota o wypowiedzeniu.

Sporządzono w języku angielskim.
Artykuł 7

Postanowienia w sprawie poufności
1. Wszystkie informacje, które otrzymuje Państwo Członkowskie na mocy niniejszej dyrektywy, muszą być w tym państwie zachowane w tajemnicy w taki sam sposób, jak informacje otrzymane na mocy ustawodawstwa krajowego.

W każdym przypadku informacje takie:

- mogą być udostępniane tylko tym osobom, które zajmują się bezpośrednio naliczaniem podatku lub kontrolą administracyjną naliczania podatku,

- mogą być podane do wiadomości tylko w związku z postępowaniem sądowym lub postępowaniem w związku z wymierzeniem sankcji administracyjnych, jeżeli te postępowania pozostają w związku z naliczeniem podatków lub kontrolą naliczania podatków, i tylko takim osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w takie postępowanie; jednakże informacje takie mogą być ujawnione podczas publicznych rozpraw sądowych lub w orzeczeniach sądowych, jeżeli właściwy organ Państwa Członkowskiego udzielający takich informacji nie wniesie żadnych zastrzeżeń w momencie ich przekazania,

- w żadnym wypadku informacje te nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż podatkowe lub w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym związanym z podejmowanymi sankcjami administracyjnymi, pozostającymi w związku z wymiarem lub rewizją wymiaru podatków.

Dodatkowo Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby informacje określone w pierwszym ustępie były wykorzystywane do określania innych obciążeń, ceł i podatków uwzględnionych w artykule 2 dyrektywy 76/308/EWG.

2. Ustęp 1 nie zobowiązuje Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo lub praktyka administracyjna ustanawiają dla potrzeb krajowych ściślejsze ograniczenia niż zawarte w przepisach wspomnianego ustępu, do udzielania informacji, jeżeli zainteresowane państwo nie zobowiąże się do przestrzegania tych ściślejszych ograniczeń.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 1 właściwy organ Państwa Członkowskiego udzielającego informacji może zezwolić na wykorzystanie tych informacji do innych celów w państwie wnioskującym, jeżeli te informacje, zgodnie z prawem państwa udzielającego informacji, mogłyby być w nim wykorzystane w podobnych okolicznościach i do podobnych celów.

4. W przypadku gdy właściwy organ Państwa Członkowskiego uważa, że informacje, które otrzymał od właściwego organu drugiego Państwa Członkowskiego, mogą być użyteczne dla właściwego organu trzeciego Państwa Członkowskiego, to może on przekazać te ostatnie informacje za zgodą właściwego organu, który udzielił informacji.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 26 września 2005 r.
<< poprzednie 1 następne >>