Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

z dnia 13 marca 2001

Dz.U. z 2001r. Nr 24, poz. 279

stan prawny na dzień 21 maja 2018 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne
§ 1 
1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych:

a) jednostek budżetowych,

b) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych jednostek budżetowych,

c) funduszy celowych,

d) szkół wyższych będących jednostkami sektora finansów publicznych - w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń,

2) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych,

3) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań finansowych, w tym budżetowych, których mogą dotyczyć szczególne zasady rachunkowości, terminy sporządzania tych sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań.

2. Rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

1) z wykonania planów finansowych,

2) w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, określają odrębne przepisy.
§ 2 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o finansach publicznych - ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

2) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.),

3) ustawa - Ordynacja podatkowa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.),

4) placówka - jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

5) samorządowa jednostka budżetowa - odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową,

5a) zarząd jednostki samorządu terytorialnego - wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa,

6) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku,

7) dysponenci środków budżetu państwa - dysponentów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335 oraz z 2003 r. Nr 153, poz. 1501),

8) klasyfikacja budżetowa - klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm.4)) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132),

9) rok budżetowy - rok kalendarzowy,

10) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy - również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji.

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań
§ 3 
Ustala się następujące rodzaje sprawozdań budżetowych:

1) Rb-23 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

2) Rb-23PL - kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

3) Rb-24 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych dla gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

4) Rb-27 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,

5) Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,

6) Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia,

7) Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia,

8) Rb-PDP - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia,

9) Rb-28 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia,

10) Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia,

11) Rb-28NW - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia,

12) Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia,

13) Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia,

14) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia,

15) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia,

16) Rb-30 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia,

17) Rb-31 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia,

18) Rb-32 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia,

19) Rb-33 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia,

20) Rb-40 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia,

21) Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia,

22) Rb-70 - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia,

23) Rb-23 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia,

24) Rb-28 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań
§ 4 
1. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych są obowiązani:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni - Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N, Rb-70,

b) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Rb-32,

c) dysponenci państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

d) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych - Rb-28NW,

e) dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-50 (sprawozdania łączne),

f) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organów podatkowych, w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu państwa - Rb-24, Rb-27,

g) kierownicy państwowych zakładów budżetowych - Rb-30, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

h) kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych - Rb-31, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

i) kierownicy placówek - Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-32,

j) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ,

1a) w zakresie przepływów i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

a) kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Rb-23 PRF, Rb-28 PRF,

b) kierownicy agencji - Rb-23 PRF, Rb-28 PRF,

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS,

b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N,

c) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych dysponujący wyodrębnionymi rachunkami środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Rb-32,

d) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, dysponujący funduszem celowym nie posiadającym osobowości prawnej - Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

e) kierownicy gminnych, powiatowych, wojewódzkich zakładów budżetowych - Rb-30, Rb-Z, Rb-N,

f) kierownicy gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych - Rb-31, Rb-Z, Rb-N,

g) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organów podatkowych, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa - Rb-27,

h) (uchylona),

3) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w państwowych szkołach wyższych rektorzy państwowych szkół wyższych - Rb-70,

4) w zakresie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, określonych w ustawie budżetowej na dany rok - dysponenci państwowych funduszy celowych - Rb-40.

2. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań łącznych są obowiązani dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponenci główni środków budżetu państwa.

3. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań zbiorczych są obowiązani przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego.
§ 5 
1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, Rb-PDP do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych.

2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane w formie elektronicznej i w formie dokumentu.
§ 6 
1. Dysponenci główni przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania łączne w formie dokumentu oraz na nośnikach elektronicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdania Rb-23 i Rb-40 są sporządzane wyłącznie w formie dokumentu.

Rozdział 4

Okresy sprawozdawcze
§ 7 
1. Sprawozdania miesięczne sporządza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sprawozdania kwartalne sporządza się za każdy kolejny kwartał roku budżetowego.

3. Sprawozdania półroczne sporządza się za I półrocze roku budżetowego.

4. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia wymienionego w § 2 pkt 7.

5. Sprawozdania miesięczne urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa sporządza się za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.

Rozdział 5

Zasady sporządzania sprawozdań
§ 8 
1. Sprawozdania:

1) jednostkowe - sporządzane są przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie ksiąg rachunkowych,

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez:

a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

b) izby skarbowe na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych jako organów podatkowych,

3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu.

2. Sprawozdania:

1) jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem jednostkowego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego Rb-PDP i Rb-NDS, jednostkowych sprawozdań jednostek korzystających ze środków na prefinansowanie Rb-23 PRF i Rb-28 PRF, które sporządza się w złotych, oraz sprawozdań jednostkowych placówek, które sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość,

2) łączne i zbiorcze sporządza się w złotych.

3. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne, z wyjątkiem sprawozdania Rb-23, sporządza się odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
§ 9 
1. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych,

2) w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

2. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

3. Sprawozdania sporządza się w ilości egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie. Jednostce uprawnionej do otrzymywania sprawozdań przekazuje się pierwszy egzemplarz (oryginał) sprawozdania.

4. Kierownicy jednostek, sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej, zachowują na dowolnym nośniku elektronicznym kopie tych sprawozdań.
§ 10 
1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
§ 11 
Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

1) w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa instrukcja, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa instrukcja, stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Uzgadnianie sprawozdań
§ 12 
1. Państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem placówek, uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany rachunków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego - subkonto dochodów i subkonto wydatków - wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23.

2. Urzędy skarbowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany dochodów na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego - według subkont - wykazywanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24.

3. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2.

4. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2:

1) miesięcznych - według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

2) rocznych:

a) państwowych jednostek budżetowych - według stanu na dzień 16 stycznia,

b) urzędów skarbowych - według stanu na dzień 26 stycznia.

5. Jednostka nadrzędna, przyjmując sprawozdania jednostkowe, jest obowiązana sprawdzić potwierdzenie oddziału okręgowego, o którym mowa w ust. 3.

6. Dysponenci środków budżetu państwa, z wyjątkiem jednostek określonych w § 8 ust. 5 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 7, uzgadniają sprawozdanie Rb-23:

1) za marzec, czerwiec, wrzesień i rok - w zakresie kwot dochodów przekazanych do urzędów skarbowych - z urzędami skarbowymi; urzędy skarbowe potwierdzają zgodność kwot przez odciśnięcie stempla, datę i podpis,

2) za wszystkie okresy sprawozdawcze - w zakresie kwot środków otrzymanych i przekazanych - z dysponentami środków budżetu państwa wyższego i niższego stopnia.

7. Urzędy skarbowe uzgadniają z Ministerstwem Finansów, za pośrednictwem izb skarbowych, kwoty przekazanych dochodów do Ministerstwa Finansów, Departamentu Budżetu Państwa na subkonta centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazane w sprawozdaniach Rb-24.

8. Państwowe jednostki budżetowe i agencje otrzymujące środki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności uzgadniają z bankami, w których prowadzone są ich rachunki, stany środków na tych rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego - wykazywane w sprawozdaniach Rb-23 PRF.

Rozdział 7

Przekazywanie sprawozdań budżetowych
§ 13 
1. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2, są obowiązane do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań łącznych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetu państwa, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 14 
1. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, są obowiązane do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 8

Przepisy końcowe
§ 15 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 16, poz. 209).
§ 16 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, poczynając od sprawozdań miesięcznych za marzec 2001 r. i kwartalnych za I kwartał roku 2001.
§ 17 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA
Sprawozdanie Rb-23 miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bankowych

§ 1. 1. W sprawozdaniach jednostkowych:

1) w wierszu 11 - "Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane według sprawozdania Rb-27 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy,

2) w wierszu 12 wykazuje się dochody, które państwowa jednostka budżetowa przekazała do właściwego urzędu skarbowego na rachunek bieżący dla gromadzenia dochodów budżetowych - subkonto dochodów państwowych jednostek budżetowych lub na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335),

3) w wierszu 13 wykazuje się stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym państwowej jednostki budżetowej - subkonto dochodów w Narodowym Banku Polskim, który obejmuje kwoty dochodów wyszczególnione w wierszach:

a) 14 "Dochody państwowych jednostek budżetowych",

b) 15 "Podatki pobrane przez urzędy celne, a nieprzekazane jeszcze do urzędów skarbowych",

c) 16 "Pozostałe wpływy", w szczególności opłaty manipulacyjne bądź inne wpływy pozostające przejściowo na rachunku dochodów, niezaliczone do dochodów państwowych jednostek budżetowych i nieujęte w sprawozdaniu Rb-27,

4) w wierszu 21 dysponent główny wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia - od dysponenta głównego, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta głównego, na realizację planu wydatków bieżącego roku,

5) w wierszu 22 wykazuje się wykonane wydatki według sprawozdania Rb-28 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy,

6) w wierszu 23 dysponent główny lub dysponent drugiego stopnia wykazuje środki przekazane podległym dysponentom na realizację wydatków bieżącego roku,

7) w wierszu 24 wykazuje się stan środków na rachunku bieżącym państwowej jednostki budżetowej - subkonto wydatków w Narodowym Banku Polskim, obejmujący sumę kwot wykazanych w wierszach 25 i 26,

8) w wierszu 25 wykazuje się środki dotyczące wydatków danego roku budżetowego,

9) w wierszu 26 wykazuje się środki na sfinansowanie wydatków, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych,

10) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących subkonto wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego,

11) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" - przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nie ujęte w sprawozdaniu Rb-28),

12) w wierszu 33 urzędy celne wykazują, w szczegółowości do paragrafów, podatki pobrane, a nieprzekazane do urzędów skarbowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego; jest to uszczegółowienie danych z wiersza 15,

13) w wierszach 41-47 wykazuje się środki na rachunkach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych z wyodrębnieniem: środków specjalnych, środków na akredytywę budżetową, środków sum depozytowych oraz sum na zlecenie, w tym środków innych jednostek organizacyjnych na finansowanie inwestycji z wydzieleniem środków państwowych jednostek budżetowych.

2. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym kwoty wykazane w wierszu 11 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12, a kwoty wykazane w wierszu 21 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 22.

§ 2. 1. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych, przy uwzględnieniu następujących uwag:

1) kwoty wykazane w wierszu 21 i wierszu 23 nie podlegają sumowaniu,

2) stan środków wykazany:

a) w wierszu 13 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 14-16, z wyjątkiem sprawozdań łącznych dysponentów części, którym podlegają placówki,

b) w wierszu 24 powinien być zgodny z wyliczeniem kwot z wierszy: 21-22+31-32+26, z wyjątkiem sprawozdań łącznych dysponentów części, którym podlegają placówki.

2. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdanie sporządza się łącznie dla wszystkich części; w kolumnie 1 sprawozdania wyszczególnia się numery wszystkich części, których sprawozdanie dotyczy.
§ 3. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w sposób określony w formularzu, na którym są naniesione szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wypełniania.
Sprawozdanie Rb-27 miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych

§ 4. Sprawozdania jednostkowe miesięczne i roczne składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni,

2) naczelników urzędów skarbowych, jako organów podatkowych

- są sporządzane w układzie: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 5. 1. Dysponenci środków budżetu państwa, o których mowa w § 4 pkt 1, wypełniają następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Plan" i "Dochody wykonane",

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Plan", "Należności", "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów", "Dochody wykonane" oraz dotyczące salda końcowego kolumny: "należności pozostałe do zapłaty ogółem", "w tym zaległości" oraz "nadpłaty".

2. Sprawozdania jednostkowe z wykonania dochodów budżetowych, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie "Plan" wykazuje się kwoty planu wynikające z układu wykonawczego na dany rok,

2) w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną; jeżeli dochody budżetowe zostały wykonane bez przypisu należności, a przepisy odrębne nie przewidują przypisu dla tego rodzaju dochodów, w kolumnie "Należności" należy wykazać kwotę zrealizowanych dochodów na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego dochodów jednostki budżetowej,

3) w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" wykazuje się zmniejszenia dochodów, dokonane na podstawie odrębnych przepisów,

4) w kolumnie "Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego - subkonto dochodów,

5) w odpowiednich kolumnach salda końcowego (13-15) wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone).

3. Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań rządowych, uzyskane przez te jednostki w wyniku realizacji tych zadań dochody budżetu państwa wykazują w swoich sprawozdaniach w paragrafie "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego" następująco:

1) w sprawozdaniach za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień:

a) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z układu wykonawczego dysponenta środków budżetu państwa na dany rok,

b) w kolumnie "Dochody wykonane" - kwoty dochodów otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego - subkonto dochodów,

2) w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok:

a) w kolumnach "Plan" i "Dochody wykonane" - zgodnie z pkt 1,

b) w kolumnie "Należności" - zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie "Należności",

c) w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" - zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie "w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego",

d) w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" - różnice pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie "Należności" a kwotami wykazanymi w kolumnach "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" i "Dochody wykonane",

e) w kolumnie "w tym zaległości" - zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie "w tym zaległości",

f) w kolumnie "nadpłaty" - zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie "nadpłaty".

4. Sprawozdanie miesięczne za marzec, czerwiec, wrzesień oraz sprawozdanie roczne, z wyjątkiem sprawozdań zawierających dane dotyczące placówek (w rozdziałach dotyczących placówek), powinno się bilansować w następujący sposób: kwota wykazana w kolumnie "Należności" minus kwota wykazana w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" minus kwota wykazana w kolumnie "Dochody wykonane" równa się kwocie wykazanej w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" minus kwota wykazana w kolumnie "nadpłaty", z zastrzeżeniem ust. 4a.

4a. W przypadku gdy w sprawozdaniu Rb-27ZZ występują nadpłaty, to sprawozdanie Rb-27 nie bilansuje się o kwotę tych nadpłat.

5. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sporządza sprawozdania dla poszczególnych części budżetowych, na odrębnych formularzach.

§ 6. 1. Urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, wypełniają w sprawozdaniu Rb-27 następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Dochody wykonane" i "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym",

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym: "Należności", "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów", "Dochody wykonane", "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" oraz "Saldo końcowe", odpowiednie kolumny: należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty.

2. Urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie:

1) budżetu państwa za okresy sprawozdawcze wymienione w ust. 1,

2) wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok.

3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych:

1) dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych:

a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

b) w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" - zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, odpowiednio do art. 28 § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa,

c) w kolumnie "Dochody wykonane" - na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty, ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych,

2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości, tj. należności, których termin przekazania minął, oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

- wykazuje się ze znakiem minus,

3) odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne:

a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty oraz należne odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nie przekazane do końca okresu sprawozdawczego odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane kwoty odpisów na rachunek środków specjalnych, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane kwoty odpisów na rachunek środków specjalnych; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin przekazania minął) oraz nadpłaty wynikające z rozliczeń poszczególnych urzędów skarbowych

- wykazuje się ze znakiem minus.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się za dany okres sprawozdawczy:

1) dochody gmin z tytułu podatków i opłat:

a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

b) w kolumnie "Dochody wykonane" - na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

c) w rubryce "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane kwoty dochodów do jednostek samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty, ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych,

2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy:

a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin przekazania minął) oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego,

3) odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne:

a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty oraz należne odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane kwoty odpisów na rachunek środków specjalnych, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane kwoty odpisów na rachunek środków specjalnych; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin przekazania minął) oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń poszczególnych urzędów skarbowych

- wykazuje się ze znakiem minus.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny bilansować się w następujący sposób:

1) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 - należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty,

2) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2 i 3 - należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 7. Sprawozdania łączne, w szczegółowości określonej dla sprawozdań jednostkowych, sporządzają:

1) dysponenci główni i dysponenci drugiego stopnia środków budżetu państwa o dochodach budżetu państwa w zakresie ustalonym w § 5,

2) izby skarbowe o dochodach budżetu państwa w zakresie ustalonym w § 6.
Sprawozdanie Rb-28 miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa

§ 8. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Dysponenci środków budżetu państwa wypełniają następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za:

a) styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad - "Plan" i "Wykonanie",

b) za grudzień - wymienione w lit. a) oraz kolumnę - "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego",

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień - "Plan", "Zaangażowanie", "Wykonanie" oraz kolumny dotyczące zobowiązań (11-13): "ogółem", "wymagalne", "wobec urzędów skarbowych z tytułu potrąceń",

3) w sprawozdaniu rocznym - kolumny wymienione w pkt 2 oraz kolumnę "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego".

3. Sprawozdanie sporządza się następująco:

1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych wydatkach według układu wykonawczego z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych,

2) w kolumnie "Zaangażowanie", którą wypełnia się, poczynając od sprawozdania za marzec 2002 r., wykazuje się, wynikające z ewidencji księgowej, zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego - według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy - z tytułu:

a) wykonanych wydatków,

b) podjętych zobowiązań (w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych) związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnieniem przez nią określonych zadań statutowych,

3) w kolumnie "Wykonanie" - wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej,

4) w kolumnie "Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie uznane przez jednostki zobowiązania, nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego,

5) w kolumnie "zobowiązania wymagalne" wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone,

6) w kolumnie "zobowiązania wobec urzędów skarbowych z tytułu potrąceń" wykazuje się zobowiązania państwowych jednostek budżetowych wobec urzędów skarbowych z tytułu potrąceń dokonanych na podstawie właściwych decyzji urzędu skarbowego o potrąceniu zobowiązań podatkowych podatników z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec państwowej jednostki budżetowej - wydanych na podstawie art. 64 ustawy - Ordynacja podatkowa,

7) w kolumnie "wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego", wykazuje się wydatki ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i w sprawozdaniu rocznym.

4. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku - jako liczbę ujemną.
Sprawozdanie Rb-28 NW miesięczne z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§ 9. 1. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planów tych wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. W kolumnie "Plan" wykazuje się, ustalony przez Radę Ministrów, plan finansowy, o którym mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych.

3. W kolumnie "Wykonanie" - wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej.

4. Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym ustalony został plan przez Radę Ministrów.
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

§ 10. 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa,

2) kierowników państwowych zakładów budżetowych,

3) kierowników gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

4) dysponentów państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

- są sporządzane w układzie określonym w formularzu.

2. Osoby:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 - sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy ze strony pierwszej formularza, oznaczonych symbolami: E, E4 i E41,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 - sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy ze strony pierwszej formularza, oznaczonych symbolami: E, E2, E21, E4 i E41

- przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Sprawozdania łączne, w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych, sporządza się:

1) odrębnie dla:

a) państwowych jednostek budżetowych,

b) państwowych zakładów budżetowych,

c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

d) państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,

2) zbiorczo dla wszystkich jednostek, o których mowa w pkt 1.
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności

§ 11. 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa,

2) kierowników państwowych zakładów budżetowych,

3) kierowników gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

4) dysponentów państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

- są sporządzane w układzie określonym w formularzu.

2. Osoby:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 - sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: N, N4 i N41,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 - sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: N, N2, N21, N4 i N41

- przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 4 i § 20 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Sprawozdania łączne, w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych, sporządza się:

1) odrębnie dla:

a) państwowych jednostek budżetowych,

b) państwowych zakładów budżetowych,

c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

d) państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,

2) zbiorczo dla wszystkich jednostek, o których mowa w pkt 1.
Sprawozdanie Rb-30 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

§ 12. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W dziale A. "Przychody":

1) w kolumnach: "Plan", "Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów:

- przychody,

- dotacje (bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji),

b) w wydzielonych wierszach:

- "K 100" - pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie),

- "K 110" - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego,

2) w kolumnie "Należności" wykazuje się, według paragrafów, nieuzyskane w danym okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu przychodów.

3. W dziale B. "Koszty i inne obciążenia":

1) w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów:

- koszty,

- obciążenia działalności bieżącej wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych oraz inne obciążenia, z wyjątkiem wymienionych w wierszach "P 110" i "P 120",

b) w wydzielonych wierszach:

- "P 100" - zmniejszenia środków obrotowych, poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, utworzone rezerwy na należności wątpliwe,

- "P 110" - podatek dochodowy od osób prawnych,

- "P 120" - wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych,

- "P 130" - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego,

2) w kolumnie "Zobowiązania" wykazuje się nieopłacone koszty i nieponiesione wydatki z tytułu obowiązkowych obciążeń.

4. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

1) środki pieniężne,

2) należności,

3) pozostałe środki obrotowe,

4) zobowiązania i inne rozliczenia, wyodrębniając spośród nich zobowiązania wobec inwestycji, finansowane z:

a) środków własnych,

b) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) środków z innych źródeł.

5. W dziale D. "Dane uzupełniające" wykazuje się:

1) w części 1. "Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego":

a) w kolumnie "Plan" - planowane wydatki inwestycyjne oraz źródła ich finansowania,

b) w kolumnie "Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego":

- poniesione wydatki inwestycyjne od początku roku do końca okresu sprawozdawczego,

- źródła, z których zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne,

- stan zobowiązań inwestycyjnych z tytułu wykonywanej inwestycji,

- stan zobowiązań wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji w części, w jakiej nie została wykorzystana w roku budżetowym,

2) w części 2. "Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem" - stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłaty nadwyżki środków obrotowych; z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy; informację tę sporządza się w sprawozdaniu rocznym.
Sprawozdanie Rb-31 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

§ 13. 1. Sprawozdanie jednostkowe roczne sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W sprawozdaniu jednostkowym półrocznym nie wypełnia się działu C. oraz informacji z działu F.

3. W dziale A. "Przychody":

1) w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów:

- przychody,

- dotacje z budżetu,

b) w wydzielonym wierszu - "K 100":

- pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej,

- inne zwiększenia środków obrotowych, w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie,

2) w kolumnie "Należności" wykazuje się, według paragrafów, nieuzyskane w danym okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu przychodów.

4. W dziale B. "Koszty i inne obciążenia":

1) w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów:

- koszty,

- inne obciążenia,

b) w wydzielonym wierszu - "P 100":

- inne obciążenia, które nie są wykazane w paragrafach,

- zmniejszenia środków obrotowych, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, utworzone rezerwy na należności wątpliwe,

2) w kolumnie "Zobowiązania" wykazuje się, według paragrafów, nieopłacone koszty i nieponiesione wydatki z tytułu obowiązkowych obciążeń.

5. W dziale C. w kolumnach "Plan" i "Wykonanie" w odpowiednich wierszach wykazuje się:

1) wynik finansowy brutto,

2) podatek dochodowy od osób prawnych,

3) kwotę podatku od osób prawnych stanowiącą zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,

5) zysk do podziału,

6) wpłatę z zysku do budżetu,

7) zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym,

8) stratę.

6. W dziale D. w kolumnach "Plan" i "Wykonanie", w odpowiednich wierszach wykazuje się:

1) podział wyniku finansowego netto - zysku na:

a) zwiększenie środków obrotowych,

b) dofinansowanie inwestycji,

c) inne cele,

2) zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego - straty.

7. W dziale E. w kolumnach "Stan na początek okresu sprawozdawczego" i "Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się:

1) środki pieniężne, łącznie z gotówką w kasie,

2) należności,

3) pozostałe środki obrotowe,

4) zobowiązania,

5) stan środków obrotowych netto.

8. W dziale F. "Dane uzupełniające" w "Informacji o rozliczeniu kasowym z budżetem" wykazuje się stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca roku budżetowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłaty z zysku z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy.

§ 14. W sprawozdaniach łącznych rocznych sumuje się ze sprawozdań jednostkowych oddzielnie wynik finansowy netto - zysk i oddzielnie wynik finansowy netto - strata.
Sprawozdanie Rb-32 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych

§ 15. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla poszczególnych tytułów środków specjalnych. W przypadku gdy jednostka dysponuje wieloma środkami specjalnymi w jednym rozdziale, sporządza dodatkowo sprawozdanie jednostkowe, grupujące wszystkie środki specjalne w danym rozdziale i sprawozdanie to przekazuje odbiorcom jako sprawozdanie jednostkowe.

2. W dziale A. "Przychody":

1) w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów klasyfikacji budżetowej - wpływy środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ze źródeł określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) w wydzielonym wierszu "K 110" - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego.

3. W dziale B. "Wydatki":

1) w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki poniesione na cele określone w art. 21 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

b) w wydzielonym wierszu "P 120" - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

4. W dziale C. wykazuje się stany należności i zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
Sprawozdanie Rb-33 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych funduszy celowych (nie posiadających osobowości prawnej)

§ 16. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w pełnym zakresie danych, wynikającym z formularza, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla każdego funduszu. W kolumnie identyfikującej fundusz należy wstawić odpowiedni symbol.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące fundusze:

1) 301 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,

2) 302 - Fundusz Emerytalno-Rentowy,

3) 303 - Fundusz Pracy,

4) 304 - Fundusz Alimentacyjny,

5) 305 - Państwowy Fundusz Kombatantów,

6) 306 - Fundusz Administracyjny,

7) 308 - Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

8) 310 - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji,

9) 312 - Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

10) 313 - Fundusz Promocji Twórczości.

3. W przypadku utworzenia nowego funduszu Minister Finansów, na wniosek dysponenta funduszu, dokonuje nadania symbolu funduszu dla celów sprawozdawczości budżetowej.

4. W dziale A "Przychody" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) przychody własne,

b) dotacje z budżetu,

2) w wydzielonym wierszu:

a) "K 100" - pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych,

b) "K 110" - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego,

3) w kolumnie "Należności" - nieuzyskane, w danym okresie sprawozdawczym, wpływy z tytułu przychodów.

5. W dziale B "Koszty i inne obciążenia" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) koszty,

b) transfery na rzecz ludności i inne obciążenia,

2) w wydzielonych wierszach:

a) "P 100" - inne obciążenia, niewykazane w paragrafach, oraz zmniejszenia środków obrotowych,

b) "P 130" - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

6. W dziale C.: w kolumnach "Stan na początek okresu sprawozdawczego" i "Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się:

1) środki pieniężne,

2) należności,

3) pozostałe środki obrotowe,

4) zobowiązania,

5) stan środków obrotowych netto.
Sprawozdanie Rb-40 półroczne/roczne z wykonania, określonych w ustawie budżetowej na dany rok, planów finansowych państwowych funduszy celowych

§ 17. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych i zarządy państwowych funduszy celowych sporządzają sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy w zakresie danych i w szczegółowości wynikającej z ustawy budżetowej.

2. Sprawozdania państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, przed ich przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinny być parafowane przez ministra nadzorującego działalność danego funduszu.
Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 18. 1. Dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sporządzają za II i IV kwartał, na podstawie sprawozdań otrzymanych od zarządów tych jednostek, łączne sprawozdania Rb-50, oddzielnie dla gmin, powiatów oraz samorządów województw, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf na odrębnych formularzach:

1) dla dotacji,

2) dla wydatków.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dysponenci główni środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów.
Sprawozdanie Rb-70 kwartalne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

§ 19. 1. Sprawozdanie jednostkowe Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form finansowania, kierownicy:

1) jednostek budżetowych,

2) zakładów budżetowych,

3) gospodarstw pomocniczych,

4) szkół wyższych

- w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.

2. Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględniania:

1) środków specjalnych,

2) osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 189, z 1997 r. Nr 25, poz. 134, z 1998 r. Nr 166, poz. 1242, z 1999 r. Nr 111, poz. 1307 oraz z 2000 r. Nr 44, poz. 514),

3) bezrobotnych absolwentów.

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia dla zadań wymienionych w ust. 2 wykazuje się na oddzielnych formularzach, z dokładnym określeniem w tytule formy finansowania i rodzaju zadania, przy czym dla:

1) środków specjalnych jednostek budżetowych, wykazuje się dane w sprawozdaniu Rb-70 tylko wtedy, jeżeli w tej formie finansowania występują zatrudnienie i wynagrodzenia,

2) prac interwencyjnych, robót publicznych i bezrobotnych absolwentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wyłącznie dotyczące wykonania. W kolumnie 14 - "Wykonanie wynagrodzeń osobowych" należy podać wielkość wynagrodzeń finansowanych przez daną jednostkę organizacyjną (bez ujmowania wynagrodzeń w części finansowanej z Funduszu Pracy).

4. Państwowe jednostki organizacyjne, wymienione w ust. 1, sporządzają sprawozdania dla wszystkich zatrudnionych według statusu zatrudnienia; w odrębnych pozycjach należy wymienić oddzielnie:

1) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

3) członków korpusu służby cywilnej,

4) etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych,

5) sądowych kuratorów zawodowych,

6) ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,

7) asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich,

8) funkcjonariuszy Służby Celnej,

9) sędziów i prokuratorów,

10) żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.,

11) żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.,

12) pracowników Rządowego Centrum Legislacji nie zaliczonych do grup pracowniczych wymienionych w pkt 1-11,

13) osadzonych.

§ 20. 1. W poszczególnych kolumnach sprawozdania ujmuje się:

1) w kolumnie 1 - symbol części budżetowej,

2) w kolumnie 2 - symbol statystyczny województwa,

3) w kolumnie 3 - dysponenci części budżetowych mogą wprowadzać oznaczenie dysponentów podległych (nie należy wypełniać w sprawozdaniu łącznym dysponenta części budżetowej i wprowadzać do rekordu na dyskietce),

4) w kolumnie 4 - wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia form organizacyjno-prawnych:

a) 020 - jednostki budżetowe,

b) 031 - zakłady budżetowe dotowane,

c) 032 - zakłady budżetowe niedotowane,

d) 050 - szkoły wyższe,

e) 061 - gospodarstwa pomocnicze dotowane,

f) 062 - gospodarstwa pomocnicze niedotowane,

g) 100 - środki specjalne,

5) w kolumnie 5 - wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia rodzaju zadania:

a) A - podstawowa działalność jednostki organizacyjnej (nie obejmuje zadań wymienionych jako B i N),

b) B - osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz bezrobotni absolwenci,

c) N - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, tj. nieobjęci ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805),

6) w kolumnach 6 i 7 - wprowadza się odpowiednio dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej,

7) w kolumnie 8 - podaje się następujące symbole dla statusu zatrudnienia:

a) 01 - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

c) 03 - członkowie korpusu służby cywilnej,

d) 04 - etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych,

e) 05 - sądowi kuratorzy zawodowi,

f) 06 - eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,

g) 07 - asesorzy i aplikanci sądowi i prokuratorscy,

h) 08 - funkcjonariusze Służby Celnej,

i) 09 - sędziowie i prokuratorzy,

j) 10 - żołnierze i funkcjonariusze, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.,

k) 11 - żołnierze i funkcjonariusze, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.,

l) 12 - pracownicy Rządowego Centrum Legislacji niezaliczeni do grup pracowniczych wymienionych w lit. a) - k),

ł) 13 - osadzeni,

8) w kolumnie 9 - "Plan po zmianach" wykazuje się zatrudnienie, na które jednostka sprawozdawcza otrzymała wynagrodzenia osobowe, nie wliczając osób zatrudnionych poza granicami kraju; przyznane zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku, z późniejszym terminem uruchomienia, a także w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy likwidacji lub przekształceniu, należy wykazać w planie, w ujęciu średniorocznym; jednostki zaliczone do działu 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - podają zatrudnienie ustalone we własnym zakresie; w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń jest to plan zatrudnienia jednostki,

9) w kolumnie 10 - "Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym" wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (z dokładnością do osoby) w okresie sprawozdawczym, przy czym:

a) przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym oblicza się, dodając przeciętne liczby zatrudnionych, w tym także na zastępstwo, w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy; przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15 dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2,

b) do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób będących na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych, tj. osób, które nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy,

c) w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy przekształceniu lub likwidacji, podaje się w wykonaniu przeciętną liczbę zatrudnionych za okres, w którym te jednostki funkcjonowały w państwowej sferze budżetowej; oznacza to, że jeżeli jednostka np. funkcjonowała przez 4 miesiące i zatrudniała 15 osób, to średniorocznie wykazuje 5 osób (15 osób x 4 miesiące : 12 miesięcy),

d) zatrudnienie osób niepełnosprawnych należy ujmować tylko z tych miesięcy, w których wynagrodzenia tych osób były finansowane z wynagrodzeń danej jednostki, w przeliczeniu na przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; oznacza to, że jeżeli w ciągu roku były zatrudnione 4 osoby niepełnosprawne, których wynagrodzenia co drugi miesiąc były finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to średniorocznie wykazuje się 2 osoby,

10) w kolumnie 11 - "Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (z dokładnością do osoby), tj. podaje się stan ewidencyjny pełnozatrudnionych (po przeliczeniu); do ustalenia stanu zatrudnienia stosuje się pkt 9 lit. b),

11) w kolumnach 12 i 13 - wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz uposażenia i nagrody roczne żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (§ 401-405 i 407 klasyfikacji budżetowej) ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych; w kolumnie "Plan po zmianach":

a) w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej "Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych", powiększone o:

- wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

- wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych,

b) w państwowych zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz państwowych szkołach wyższych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 64, poz. 750),

12) w kolumnach 14-16 - wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz uposażeń i nagród rocznych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (§ 401-405 i 407 klasyfikacji budżetowej) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy). Wynagrodzenia w kolumnach 14-16 należy wykazywać w ujęciu kosztowym, z wyjątkiem kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Dysponenci środków budżetowych nie mogą zwiększać planu wynagrodzeń ustalonego w ust. 1 pkt 11 lit. a).

§ 21. 1. W kolumnach 14-16 kwoty wynagrodzeń powinny być ujmowane w wysokości zgodnej z kwotami brutto listy płac (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczką na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń, niezależnie od terminu płatności zaliczek na ten podatek do urzędu skarbowego za miesiąc grudzień). Dane liczbowe wykazane w "Wykonaniu" według list płac brutto nie mogą przekraczać ustalonego zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 11 planu po zmianach wynagrodzeń, z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń ponad ustalony poziom wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 64, poz. 750).

2. Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją urzędu zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) ujmuje się w kolumnie 16.

3. Dla państwowych szkół wyższych, przy przeliczaniu zatrudnienia na pełnozatrudnionych oraz rozliczaniu wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy stosować zasady wynikające z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485).

4. Jednostki, w których występują wynagrodzenia wypłacane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 - w sprawozdaniu, w kolumnach 14 i 16, powinny wykazać łączne wynagrodzenia, w kolumnie 15 zaś - wynagrodzenia wypłacone ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

§ 22. 1. Dysponenci części budżetowych sporządzają sprawozdanie łączne w szczegółowości określonej dla sprawozdań jednostkowych i przekazują na formularzu oraz na dyskietce do Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej - Zakład w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Planty 39/45.

2. Sprawozdanie na dyskietce sporządza się według wytycznych Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej.

3. W sporządzonych przez dysponentów części budżetowych sprawozdaniach Rb-70 nie wykazuje się pozycji zbiorczych.
Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów głównych

§ 23. 1. Kierownik placówki sporządza i przekazuje do dysponenta głównego środków budżetu państwa sprawozdania jednostkowe:

1) Rb-23PL - kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki,

2) Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki,

3) Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki,

4) Rb-32 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych.

2. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu - w kwotach wynikających z planów finansowych placówki,

2) w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

3. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się, wykazując:

1) w rubrykach 2 i 3 - nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie,

2) w wierszu 1 - stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasie - suma sald konta 101 "Kasa" i 131 "Rachunki bieżące",

3) w wierszu 2 - pozostałość dochodów wykonanych w roku ubiegłym - saldo konta 750 "Przychody budżetowe"

4) w wierszu 3 - pozostałość środków budżetowych otrzymanych w roku ubiegłym na wykonywanie wydatków, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią - część salda konta 810 "Fundusz środków na wydatki budżetowe",

5) w wierszach 4 i 6 - dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych, dla środków specjalnych i sum obcych,

6) w wierszu 5 - stałą zaliczkę - część salda konta 200 "Rozrachunki",

7) w wierszu 7 - środki budżetowe przyznane przez dysponenta głównego w okresie sprawozdawczym na wykonywanie wydatków budżetowych,

8) w wierszu 8 - wykonane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym,

9) w wierszu 9 - wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym,

10) w wierszu 10 - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie - suma sald konta 101 "Kasa" i 131 "Rachunki bieżące",

11) w wierszu 11 - pozostałość dochodów budżetowych wykonanych w placówce; saldo konta 750 "Przychody budżetowe",

12) w wierszu 12 - pozostałość środków budżetowych przyznanych przez dysponenta głównego na wykonywanie wydatków; część salda konta 810 "Fundusz środków na wydatki budżetowe",

13) w wierszach 13 i 15 - dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla środków specjalnych i sum obcych,

14) w wierszu 14 - stałą zaliczkę - część salda konta 200 "Rozrachunki".

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 - nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie,

2) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z planu finansowego dochodów placówki,

3) w kolumnie "Wykonanie" - na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów budżetowych prowadzonej do konta 750 "Przychody budżetowe", kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 - nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie,

2) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z planu finansowego wydatków placówki,

3) w kolumnie "Wykonanie" - kwoty wykonanych wydatków budżetowych placówki na podstawie danych ewidencji analitycznej kosztów budżetowych, prowadzonej do konta 400 "Koszty budżetowe".

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza się zgodnie z zasadami określonymi w § 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

1) w dziale "Przychody" wykazuje się:

a) w kolumnie "Plan" - kwoty planowanych przychodów w planie finansowym środków specjalnych,

b) w kolumnie "Wykonanie" - kwoty przychodów na podstawie danych ewidencji analitycznej przychodów środków specjalnych,

2) w dziale "Wydatki" wykazuje się:

a) w kolumnie "Plan" - kwoty planowanych wydatków w planie finansowym środków specjalnych,

b) w kolumnie "Wykonanie" - kwoty wydatków, na podstawie danych ewidencji analitycznej wydatków środków specjalnych,

3) w wierszach "Stan środków pieniężnych na początek roku" - stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla środków specjalnych,

4) w wierszach "Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego" - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla środków specjalnych.

8. Sprawozdania jednostkowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane są dysponentowi głównemu środków budżetu państwa w terminie 15 dni po upływie I, II i III kwartału i do 8 lutego po upływie IV kwartału.

§ 24. 1. Dysponent główny, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o dochodach wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek,

2) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym,

3) kwoty przekazanych środków pieniężnych - z rachunku bieżącego subkonto wydatków na rachunek bieżący subkonto dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce, jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

2. Sprawozdanie łączne o dochodach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent główny sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-27 w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał - po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał - po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał - po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za IV kwartał - po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący rok budżetowy, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie, określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

3. Dysponent główny, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o wydatkach (Rb-28) wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek,

2) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym,

3) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych - z rachunku bieżącego subkonto wydatków na rachunek bieżący subkonto dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

4. Sprawozdanie łączne o wydatkach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent główny sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał - po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał - po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał - po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za IV kwartał - po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący rok budżetowy, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, po uwzględnieniu zwrotów środków z placówek, wykazuje w jednym paragrafie określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

5. Dysponent główny sporządza sprawozdanie łączne o środkach specjalnych następująco:

do sprawozdań łącznych Rb-32 włącza:

a) za I półrocze - dane ze sprawozdań placówek z wykonania planów finansowych środków specjalnych za I półrocze - przeliczając je na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy,

b) za rok - dane ze sprawozdań placówek z wykonania planów finansowych środków specjalnych za rok - przeliczając je na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący rok budżetowy.

6. Dysponent główny sporządza sprawozdanie łączne ze sprawozdań jednostkowych Rb-23PL, sporządzonych przez placówki według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego w zakresie danych dotyczących wierszy od 1 do 6 i od 10 do 15 i, po ich przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego NBP aktualnego na dzień kończący rok budżetowy, przekazuje do Ministerstwa Finansów, jako załącznik do sprawozdania Rb-23, w terminie do dnia 20 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

7. Dysponent główny na otrzymanych sprawozdaniach jednostkowych umieszcza adnotację o kursie waluty, według którego przeliczane są dane ze sprawozdań jednostkowych.

8. Do czasu otrzymania oryginałów sprawozdań dane ze sprawozdań przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną mogą być włączone do sprawozdań łącznych dysponenta głównego.

9. Przesłanie sprawozdania faksem lub pocztą elektroniczną nie zwalnia kierownika placówki z obowiązku przekazania oryginału sprawozdania.

10. Dysponent główny sprawdza, czy otrzymany oryginał sprawozdania jest zgodny ze sprawozdaniem przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli dane wykazane w sprawozdaniu przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną są niezgodne z danymi wykazanymi w oryginale sprawozdania placówki, dysponent główny koryguje sprawozdanie łączne za odpowiedni okres sprawozdawczy.
Ustalanie kompletności oraz prawidłowości sprawozdań łącznych

§ 25. 1. Dla ustalenia kompletności sprawozdań łącznych sporządza się następujące zestawienia kwot:

1) według działów - dla sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-50, na odpowiednich formularzach tych sprawozdań,

2) według rozdziałów (wiersze H i N) - dla sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-32, na odpowiednich formularzach tych sprawozdań,

3) według symboli poszczególnych funduszy celowych (wiersze H i N) - na formularzu sprawozdania Rb-33

- zestawienia kwot wymienionych w pkt 1-3, należy podsumować.

2. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych w sprawozdaniach łącznych należy stosować odpowiednie liczby kontrolne:

1) dla sprawozdań Rb-27, Rb-28 oraz Rb-50 - liczbę kontrolną stanowi suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów, którą zamieszcza się w rubryce "paragraf" z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału,

2) dla sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-32 i Rb-33 - liczby kontrolne stanowią po stronie "Przychody" i "Koszty i inne obciążenia"/"Wydatki" sumę symboli odpowiednio: zakładów budżetowych, środków specjalnych jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz działu, rozdziału, paragrafów; liczby kontrolne zamieszcza się w rubryce "paragraf" w wierszu "H" dla przychodów (obok "Razem" z wyrównaniem prawostronnym) w wierszu "N" dla kosztów i innych obciążeń lub wydatków (obok "Razem" z wyrównaniem prawostronnym).

3. Przyjmuje się następujące symbole, umieszczane w rubryce 7 sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33:

1) 100 - dla zakładów budżetowych,

2) 400 - dla gospodarstw pomocniczych,

3) 200 - dla środków specjalnych,

4) 300 - dla funduszy celowych.
Sprawozdania budżetowe z rozliczenia środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

§ 27. 1. Pożyczkobiorcy - kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy agencji - sporządzają i przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania:

1) Rb-23 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

2) Rb-28 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

2. Sprawozdanie Rb-23 PRF sporządza się w zakresie danych dotyczących rachunków bankowych otwartych dla potrzeb operacji pieniężnych dotyczących prefinansowania, w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa, programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności, wykazując w:

1) wierszu 11 - kwotę środków finansowych otrzymanych od początku realizacji programu/projektu do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego,

2) wierszu 12 - kwotę środków otrzymanych od początku bieżącego roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego,

3) wierszu 13 - kwotę dokonanych przez pożyczkobiorcę zwrotów niewykorzystanych środków finansowych na rachunek Ministerstwa Finansów od początku realizacji programu/projektu,

4) wierszu 14 - kwotę dokonanych przez pożyczkobiorcę zwrotów niewykorzystanych środków finansowych na rachunek Ministerstwa Finansów w bieżącym roku budżetowym,

5) wierszu 15 - kwotę wydatkowanych środków na prefinansowanie od początku realizacji programu/projektu,

6) wierszu 16 - kwotę wydatkowanych środków w bieżącym roku budżetowym,

7) wierszu 17 - stan środków na rachunku bankowym.

3. Sprawozdanie Rb-28 PRF sporządza się zgodnie z treścią formularza w zakresie wydatków poniesionych ze środków na prefinansowanie i zaciągniętych zobowiązań - odrębnie dla każdego programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności - w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach, wykazując w:

1) kolumnie 3 - symbol programu w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub symbol projektu w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności,

2) kolumnie 4 - numer umowy pożyczki,

3) kolumnach 5-7 - odpowiednią dla danego wydatku klasyfikację budżetową,

4) kolumnie 8 - plan wydatkowania środków na prefinansowanie w całym okresie realizacji programu lub projektu,

5) kolumnie 9 - plan wydatkowania środków na prefinansowanie w bieżącym roku budżetowym,

6) kolumnie 10 - wydatkowanie środków na prefinansowanie od początku realizacji programu/projektu.

7) kolumnie 11 - wydatkowanie środków na prefinansowanie w bieżącym roku budżetowym,

8) kolumnie 12 - wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania związane z realizacją zadań finansowanych ze środków na prefinansowanie, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego,

9) kolumnie 13 - te zobowiązania spośród wykazanych w kolumnie 12, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są przedawnione ani umorzone.

4. Jako symbole programów/projektów wykazywane w kolumnie 3 sprawozdania Rb-28 PRF przyjmuje się pierwsze litery nazw programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (np. symbol SPOWKP - dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, symbol SPORZL - dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, symbol SPOT - dla Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport itd.) lub projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.

5. W celu ustalenia kompletności sprawozdania sporządza się, na odrębnym formularzu, zestawienie zbiorczych kwot według poszczególnych umów pożyczki, w zakresie danych dotyczących kolumn 8-13.

6. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wykazanych danych w sprawozdaniu należy stosować odpowiednie liczby kontrolne; liczbę kontrolną stanowi suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów, którą zamieszcza się w rubryce "paragraf" z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

7. Sprawozdanie Rb-28 PRF przekazuje się do Ministerstwa Finansów w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych, a sprawozdanie Rb-23 PRF w formie papierowej.

8. Forma elektroniczna sprawozdania Rb-28 PRF powinna mieć postać zbioru typu baza danych (dbf) bez sum zbiorczych i pozycji kontrolnych.

9. Postać zbioru sprawozdania przekazywanego na nośnikach elektronicznych jest następująca:

1) nazwa zbioru:

Zxnnrrmc,

gdzie:

x - rodzaj sprawozdania

F - dla sprawozdania - Rb-28 PRF

nn - nr sprawozdania 28

rr - rok sprawozdawczy

mc - miesiąc sprawozdawczy

przykład nazwy zbioru:

dla sprawozdania Rb-28 PRF za listopad 2004 r. - ZF280411

2) struktura zbioru:

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZNumeryczny2Symbol części z rubr. 1
WOJNumeryczny2Symbol woj. z rubr. 2
SYMBPRGZnakowy6Symbol programu lub projektu z rubr. 3
NRUPOZZnakowy19Numer umowy pożyczki z kol. 4
Pierwsze 6 znaków jest zarezerwowane na symbol programu (projektu).
Jeżeli symbol programu (projektu) składa się z mniejszej liczby znaków niż 6, to należy uzupełnić go spacjami do 6 pozycji włącznie.
DZNumeryczny3Symbol działu z kol. 5
ROZNumeryczny5Symbol rozdziału z kol. 6
PARNumeryczny4Symbol paragrafu z kol. 7
KW1Numeryczny16Kwota z kol. 8
KW2Numeryczny16Kwota z kol. 9
KW3Numeryczny16Kwota z kol. 10
KW4Numeryczny16Kwota z kol. 11
KW5Numeryczny16Kwota z kol. 12
KW6Numeryczny16Kwota z kol. 13
INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, województwa samorządowe, związki jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 2. 1. Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:

1) z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z § 3 ust. 1 - oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, stosując odpowiednio przepis § 6 ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) dochodów jednostki budżetowej - zgodnie z § 3 ust. 2,

3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa,

5) dotacji celowych z funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - wykazują dochody budżetowe, pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości otrzymanych wpływów na rachunek bieżący.

3. Jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 3. 1. Sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej, w sposób następujący:

1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

2) w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

3) w kolumnie "Potrącenia" ujmuje się skutki wykorzystania szczególnych przypadków wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa; skutków tych nie wykazuje się w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)",

4) w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego - subkonto dochodów,

5) w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty równe dochodom wykazanym w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)",

6) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków; odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się przy pomocy wskaźników, wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym,

7) w odpowiednich kolumnach "Saldo końcowe" wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych,

8) w kolumnie "Należności pozostałe do zapłaty" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie "Należności" oraz kwotami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" z uwzględnieniem nadpłat,

9) w kolumnie "Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu; w przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na prawach powiatu obniżenia górnej stawki różnicę - pomiędzy stawką górną a przyjętą w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę opodatkowania - wykazuje się w kolumnie "Skutki obniżenia górnych stawek..." sprawozdań dotyczących dochodów budżetowych narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego; skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wykazują również gminy, w których liczba mieszkańców nie przekracza 15 tysięcy,

10) w kolumnie "Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń..." wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez gminę lub miasto na prawach powiatu za okres sprawozdawczy: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych), a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień; wykazywane w tej kolumnie skutki ulg powinny wynikać z decyzji właściwych organów gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności; wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrami przypisów i odpisów, z wyjątkiem decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu płatności na raty; w kolumnie tej wykazuje się również skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy, udzielane w trybie art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966); w kolumnie tej nie wykazuje się skutków finansowych wynikających z ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym, a także będących wynikiem orzeczeń wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ II instancji albo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych sporządza się w zakresie wpływów planowanych, należnych, wykonanych i otrzymanych oraz należności pozostałych do zapłaty i nadpłat, z zastrzeżeniem ust. 5. Dochody wykonane wykazuje się na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego - subkonto dochodów.

3. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazuje się następująco:

1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

2) w kolumnie "Należności" - należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

3) w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów tych jednostek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy,

4) w kolumnie "Dochody otrzymane" - kwoty udziałów, które wpłynęły na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym,

5) w kolumnach "Saldo końcowe" - odpowiednio: należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty wynikające z rozliczeń budżetu państwa z jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, wykazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujący sposób:

1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach; kwoty planowanych dochodów powinny być zgodne w zakresie:

a) subwencji ogólnej - z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów o przyznanych kwotach subwencji ogólnej i jej poszczególnych części,

b) dotacji celowych z budżetu państwa - z decyzjami dysponentów części budżetowych o przyznanych kwotach dotacji celowych,

2) w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - wykazane kwoty powinny być zgodne z kwotami subwencji ogólnej i jej poszczególnych części przekazanymi przez Ministra Finansów oraz kwotami dotacji celowych, przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 7,

3) w kolumnie "Dochody otrzymane" - kwoty subwencji ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.

5. Dochody budżetowe wykonane bez przypisu należności, dla których przepisy odrębne nie przewidują przypisu, w kolumnie "Należności" należy wykazać w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego - subkonto dochodów.

6. (uchylony).

7. W sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

§ 4. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych:

1) jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - wypełniają w zakresie wpływów planowanych i wykonanych,

2) jednostki budżetowe, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok - wypełniają kolumny: "Plan (po zmianach)", "Należności", "Potrącenia", "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", "Dochody otrzymane", "Saldo końcowe",

3) gminy oraz miasta na prawach powiatu za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok - wypełniają kolumny: "Plan (po zmianach)", "Należności", "Potrącenia", "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", "Dochody otrzymane", "Saldo końcowe", "Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy", "Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń...".
Sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 5. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się zgodnie z treścią formularza w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa, nie są wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. W sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania wykazuje się:

1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - kwoty wynikające z planu finansowego jednostki realizującej zadanie,

2) w kolumnie "Należności" - salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów, z uwzględnieniem § 3 ust. 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

3) w kolumnie "Dochody wykonane ogółem" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej,

4) w kolumnie "Dochody przekazane" wykazuje się dochody przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego,

5) w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone),

6) jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny "Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego".

2. Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

1) "Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego" wykazują dochody wykonane, należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów,

2) "Dochody przekazane" wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.
Sprawozdanie Rb-PDP półroczne/roczne z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu

§ 7. 1. W sprawozdaniach z wykonania podstawowych dochodów podatkowych dane zamieszczone w kolumnie "Wykonanie", dotyczące:

1) dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w sporządzanych przez urzędy skarbowe sprawozdaniach jednostkowych Rb-27 o dochodach budżetowych w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)",

2) dochodów z tytułu:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacaną w formie karty podatkowej,

b) podatku od czynności cywilnoprawnych

- wykazuje się w wysokości pomniejszonej o dokonane przez urząd skarbowy potrącenia na środek specjalny z tytułu odpisu od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,

3) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego - powinny być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kwoty poszczególnych dochodów, wykazane w kolumnie "Wykonanie", powinny być zgodne z sumą odpowiadających tym dochodom paragrafów we wszystkich działach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

3. Kwoty, dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień - obliczonych za okres sprawozdawczy - wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania powinny być zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 8. 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, samorządy województw, związki jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania sporządza się następująco:

1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych wydatkach,

2) w kolumnie "Zaangażowanie", którą wypełnia się, poczynając od sprawozdania za marzec 2002 r., wykazuje się, według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, wynikające z ewidencji księgowej zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego z tytułu:

a) wykonanych wydatków,

b) podjętych zobowiązań, w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych, związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych,

3) w kolumnie "Wydatki wykonane" wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego,

4) w kolumnie "Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego,

5) w kolumnie "Zobowiązania wymagalne" wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone,

6) w kolumnie "Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego" wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu za 4 kwartały roku sprawozdawczego.

3. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu. Niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznanie rachunku - jako liczbę ujemną.

4. Pojęcie wydatków majątkowych określa art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - wypełniają w zakresie wydatków planowanych i wykonanych.

§ 9. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z wykonania planu wydatków budżetowych, w tym o wydatkach budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

§ 10. W sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:

1) dochody:

a) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie "Plan (po zmianach)" sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,

b) w kolumnie "Wykonanie" - powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,

2) wydatki - powinny być zgodne z danymi ze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych,

3) nadwyżka/deficyt - stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem,

4) finansowanie - stanowi różnicę pomiędzy przychodami ogółem a rozchodami ogółem jednostki samorządu terytorialnego, której wysokość powinna zapewnić pokrycie kwoty deficytu, w przypadku jego wystąpienia,

5) dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie planu powinny być zgodne z planem budżetu uchwalonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego,

6) dane po stronie wykonania dotyczące przychodów z tytułu:

a) kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - zawierają łączne kwoty zobowiązań dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

b) spłat pożyczek udzielonych, papierów wartościowych, prywatyzacji majątku - powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi przychodami wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

c) nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł - wykazuje się w wysokości środków faktycznie osiągniętych za lata ubiegłe, w tym, w odniesieniu do nadwyżki z lat ubiegłych, również kwotę zaangażowaną na pokrycie deficytu,

7) dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

§ 11. W sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego, w pozycjach odnoszących się do zobowiązań według tytułów dłużnych, wykazuje się kwoty zadłużenia ogółem, w tym zadłużenie długoterminowe, przy czym przez pojęcie "zadłużenie długoterminowe" rozumie się zadłużenie, którego okres spłaty, czy też wykupu na koniec roku, za który jest sporządzane sprawozdanie, jest dłuższy niż rok.

§ 12. 1. Pojęcie wartości nominalnej zobowiązań według tytułów dłużnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 109, poz. 1244), z zastrzeżeniem § 13, 15 i 16.

2. Przez wymagalne zobowiązania należy rozumieć wszystkie bezsporne zobowiązania, wynikające z ewidencji księgowej obciążające budżet, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są one przedawnione ani umorzone.

3. Do państwowego długu publicznego zalicza się wymagalne zobowiązania jednostek, o których mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych, zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 38, poz. 364). W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dotyczy to zobowiązań wymagalnych jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 13. 1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie. W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją).

2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie w danym roku budżetowym.

3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę wymagalnych zobowiązań - świadczeń poręczyciela (gwaranta) należnych do zapłaty w dniu wymagalności.

4. Przez wartość wierzytelności, wynikających ze spłat dokonanych za dłużników w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji, należy rozumieć sumę należności (wierzytelności), przysługujących jednostce samorządu terytorialnego od dłużników, z tytułu spłat dokonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego za tych dłużników w wyniku realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji; wierzytelności te stanowią sumę: łącznej kwoty dokonanych spłat (należności głównej) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej.

5. Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) oznacza wartość wydatkowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków - tytułem spłaty zobowiązań, zaciągniętych i niespłaconych przez dłużników, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego - obejmującą wartość faktycznie spłaconych środków (należności głównej i należności ubocznych) w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji.

6. Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) oznacza sumę faktycznie odzyskanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kwot: należności głównej (kwot wcześniej dokonanych spłat przez jednostkę samorządu terytorialnego za dłużników z tytułu realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej.

7. Przez wartość poręczeń i gwarancji, udzielonych w okresie sprawozdawczym, należy rozumieć nominalną wartość poręczeń i gwarancji, udzielonych w okresie sprawozdawczym, obejmującą łączną wysokość należności głównej oraz należności ubocznych, poręczonych lub gwarantowanych.

§ 14. Przez wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, rozumie się wartość nominalną niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych z tego tytułu, z tym że wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę świadczenia poręczyciela (gwaranta) należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.

§ 15. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą:

1) w ostatnim dniu roku budżetowego - w przypadku gdy okres sprawozdawczy dotyczy roku budżetowego albo

2) w ostatnim dniu kwartału roku budżetowego - w przypadku gdy okres sprawozdawczy dotyczy kwartału roku budżetowego.

§ 16. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, objętego poręczeniem lub gwarancją płatnego w walucie obcej, stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, odpowiednio w terminach, o których mowa w § 15, a w przypadku, gdy kurs taki nie jest ogłoszony, średni kurs walut, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

§ 17. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, objętego poręczeniem lub gwarancją, których wartość jest nieoznaczona, przyjmuje się prognozowaną wartość zobowiązania z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności

§ 18. W sprawozdaniu o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego, w pozycjach odnoszących się do tytułów należności, wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe, przy czym przez pojęcie należności "długoterminowe" rozumie się należności, których termin zapłaty, czy też wykupu na koniec okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie, jest dłuższy niż rok.

§ 19. 1. Należności danej jednostki, stanowiące zobowiązanie innych jednostek wobec jednostki sporządzającej sprawozdanie, wykazuje się według tytułu, z którego wynika, oraz dłużnika.

2. Należności wykazuje się według następujących tytułów:

1) papiery wartościowe, poza papierami udziałowymi, dopuszczone do publicznego obrotu, dla których istnieje płynny rynek wtórny, z uwzględnieniem podziału na:

a) krótkoterminowe papiery wartościowe, których termin pozostały do wykupu jest krótszy niż rok (bony skarbowe, obligacje, bony komercyjne, pozostałe papiery wartościowe),

b) długoterminowe papiery wartościowe, których termin pozostały do wykupu jest nie krótszy niż rok (obligacje, pozostałe papiery wartościowe),

2) pożyczki i kredyty, w tym papiery wartościowe, poza papierami udziałowymi, nieujęte w pkt 1, których zbywalność jest ograniczona z uwzględnieniem podziału na:

a) pożyczki i kredyty krótkoterminowe, których termin pozostający do zapłaty jest krótszy niż rok,

b) pożyczki i kredyty długoterminowe, których termin pozostający do zapłaty jest nie krótszy niż rok,

3) depozyty, przez które należy rozumieć:

a) depozyty zbywalne, przez które należy rozumieć takie depozyty, które można natychmiast wymienić na pieniądze, lub które są zbywalne, w szczególności na podstawie czeku, bankowego zlecenia płatniczego, zarówno bez jakichkolwiek ograniczeń, jak i bez kary pieniężnej,

b) inne depozyty, których nie można używać do dokonywania płatności w dowolnym czasie i nie są one wymienialne na pieniądze lub depozyty zbywalne bez znaczących ograniczeń lub kary pieniężnej,

4) należności wymagalne, przez które należy rozumieć wszystkie bezsporne należności wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone, w szczególności należności wynikające z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji; w przypadku jednostek samorządu terytorialnego dotyczy to należności wymagalnych: jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 20. 1. Należności określa się według wartości nominalnej.

2. Do określenia wartości nominalnej należności stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia wymienionego w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem poręczeń i gwarancji, do których stosuje się odpowiednio § 13, 15 i 16.
Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 21. 1. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania Rb-50 sporządza się oddzielnie dla:

1) dotacji,

2) wydatków.

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się w kolumnie:

1) "Plan (po zmianach)" - wynikające z planu finansowego kwoty dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji,

2) "Wykonanie" - kwoty otrzymanych dotacji.

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się w kolumnie:

1) "Plan (po zmianach)" - planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - finansowane z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1,

2) "Wykonanie" - wykonane w danym roku wydatki z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2; w przypadku gdy na mocy odrębnych przepisów jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na finansowanie których otrzymują dotacje przeznaczone na zwrot wydatków, to dane dotyczące wydatków innych niż określone powyżej wykazuje się w danych uzupełniających.

5. Jednostki organizacyjne, bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie jednostkowe w szczegółowości wymienionej w ust. 1 i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

6. Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

7. W przypadku gdy na mocy odrębnych przepisów zadanie z zakresu administracji rządowej jest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, to sprawozdania sporządzają jednostki przekazujące i otrzymujące dotacje.

§ 22. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdanie w szczegółowości sprawozdań jednostkowych i przekazują je do dysponentów budżetu państwa przekazujących dotacje.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

§ 23. 1. Sprawozdania półroczne/roczne z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się, z uwzględnieniem § 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia, odpowiednio dla:

1) zakładów budżetowych - Rb-30 - zgodnie z zasadami określonymi w § 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych - Rb-31 - zgodnie z zasadami określonymi w § 13 i § 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

3) środków specjalnych samorządowych jednostek budżetowych - Rb-32 - zgodnie z zasadami określonymi w § 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

4) funduszy celowych - Rb-33 - zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 1, 3-6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przyjmując symbole określone w ust. 2.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące poszczególne fundusze celowe dla funduszy celowych dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

1) 307 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

2) 311 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

3) 322 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

4) 323 - Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

5) 324 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

6) 325 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

7) 321 - Fundusz Socjalny Wsi; może być dysponowany do czasu wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku tego Funduszu i do tego czasu powinien być włączany do sprawozdawczości budżetowej gmin.

3. Nadania symbolu nowemu funduszowi dokonuje Minister Finansów na wniosek dysponenta funduszu.
Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań

§ 24. 1. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych na nośniki danych w sprawozdaniach zbiorczych zarówno o dochodach, jak i wydatkach budżetowych należy stosować liczby kontrolne obliczane jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów w ramach każdego rozdziału. Liczby kontrolne zamieszcza się w kolumnie "Paragraf" w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

1a. Dla sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-32 należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów oraz symboli:

1) 100 - dla zakładów budżetowych,

2) 400 - dla gospodarstw pomocniczych,

3) 200 - dla środków specjalnych,

a dla funduszy celowych (sprawozdanie Rb-33) stosuje się symbole zgodne z § 23 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

2. Dla ustalenia kompletności sprawozdań zbiorczych sporządza się zestawienia zbiorcze według działów.

3. Składane komplety sprawozdań powinny zawierać numerację stron poszczególnych formularzy sprawozdawczych.
Struktury zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych

§ 25. Pliki sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych posiadają następujące struktury:
1) struktura pliku Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału1 - za m-c marzec, 2 - za m-c czerwiec, 3 - za m-c wrzesień, 4 - roczne
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11DZIALZnakowe3Dział według klasyfikacji budżetowej
12ROZDZIALZnakowe5Rozdział według klasyfikacji budżetowej
13STATUSZnakowe1Wyróżnik: 0 - dane jednostkowe, 1 - podsumowanie rozdziału
14PARZnakowe7Paragraf według klasyfikacji budżetowej lub liczba kontrolna dla podsumowania rozdziału
15R1Numeryczne15Plan (po zmianach)
16R2Numeryczne15Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
17R3Numeryczne15Potrącenia
18R4Numeryczne15Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
19R9Numeryczne15Dochody otrzymane
20R10Numeryczne15Saldo końcowe - ogółem należności pozostałe do zapłaty
21R5Numeryczne15Saldo końcowe - ogółem należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości)
22R6Numeryczne15Saldo końcowe - nadpłaty
23R7Numeryczne15Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczywypełniane tylko przez gminy i miasta na prawach powiatu
24R8Numeryczne15Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)wypełniane tylko przez gminy i miasta na prawach powiatu


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
2) struktura pliku Rb-PDP sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze ='0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11A1WPNumeryczne15Ogółem podstawowe dochody podatkowe - wykonanie
12U1Numeryczne15Ogółem podstawowe dochody podatkowe - skutki obniżenia górnych stawek podatków
13UU1PNumeryczne15Ogółem podstawowe dochody podatkowe - skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń itp...
14A2WNumeryczne15Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej - wykonanie
15A3WNumeryczne15Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych - wykonanie
16A4WNumeryczne15Podatek rolny - wykonanie
17U4Numeryczne15Podatek rolny - skutki obniżenia górnych stawek podatków
18UU4Numeryczne15Podatek rolny - skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń itp...
19A5WNumeryczne15Podatek od nieruchomości - wykonanie
20U5Numeryczne15Podatek od nieruchomości - skutki obniżenia górnych stawek podatków
21UU5Numeryczne15Podatek od nieruchomości - skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń itp...
22A6WNumeryczne15Podatek leśny - wykonanie
22aU6Numeryczne15Podatek leśny - skutki obniżenia górnych stawek podatków
23UU6Numeryczne15Podatek leśny - skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń itp...
24A7WNumeryczne15Podatek od środków transportowych - wykonanie
24aU7Numeryczne15Podatek od środków transportowych - skutki obniżenia górnych stawek podatków
25UU7Numeryczne15Podatek od środków transp. - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń itp...
26A8WNumeryczne15Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - wykonanie
27UU8Numeryczne15Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń itp...
28A9WNumeryczne15Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie
29UU9Numeryczne15Podatek od czynności cywilnoprawnych - skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń itp....
30A10WNumeryczne15Wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie
31UU10Numeryczne15Wpływy z opłaty skarbowej - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń itp...
32A11WNumeryczne15Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie
33UU11Numeryczne15Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń itp...
34A111WNumeryczne15Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie od przedsiębiorstwa górniczego
35UU111Numeryczne15Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń itp...


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
3) struktura pliku Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału1 - za m-c marzec, 2 - za m-c czerwiec, 3 - za m-c wrzesień, 4 - roczne
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11DZIALZnakowe3Dział według klasyfikacji budżetowej
12ROZDZIALZnakowe5Rozdział według klasyfikacji budżetowej
13STATUSZnakowe1Wyróżnik:
0 - dane jednostkowe,
1 - podsumowanie rozdziału
14PARZnakowe7Paragraf według klasyfikacji budżetowej lub liczba kontrolna dla podsumowania rozdziału
15R1Numeryczne15Plan (po zmianach)
16R10Numeryczne15Zaangażowanie
17R4Numeryczne15Wydatki wykonane
18R11Numeryczne15Zobowiązania - ogółem
19R12Numeryczne15Zobowiazania - wymagalne
20R9Numeryczne15Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)wypełniane tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
4) struktura pliku Rb-NDS sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału
9DATSKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11APNumeryczne15Dochody ogółem - plan (po zmianach)
12AWNumeryczne15Dochody ogółem - wykonanie od początku roku
13BPNumeryczne15Wydatki ogółem - plan (po zmianach)
14BWNumeryczne15Wydatki ogółem -wykonanie od początku roku
15B3PNumeryczne15Wydatki bieżące - plan (po zmianach)
16B3WNumeryczne15Wydatki bieżące - wykonanie od początku roku
17B1PNumeryczne15Wydatki majątkowe - plan (po zmianach)
18B1WNumeryczne15Wydatki majątkowe - wykonanie od początku roku
19CPNumeryczne15Nadwyżka / deficyt - plan (po zmianach)
20CWNumeryczne15Nadwyżka / deficyt -wykonanie od początku roku
21DPNumeryczne15Finansowanie - plan (po zmianach)
22DWNumeryczne15Finansowanie - wykonanie od początku roku
23D1PNumeryczne15Przychody ogółem - plan (po zmianach)
24D1WNumeryczne15Przychody ogółem -wykonanie od początku roku
25D11PNumeryczne15Kredyty i pożyczki - plan (po zmianach)
26D11WNumeryczne15Kredyty i pożyczki -wykonanie od początku roku

26a

D111P

Numeryczne

15

Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa - plan (po zmianach)

26b

D111W

Numeryczne

15

Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa - wykonanie od początku roku

26c

D112P

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł - plan (po zmianach)

26d

D112W

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł - wykonanie od początku roku
27D12PNumeryczne15Spłaty pożyczek udzielonych - plan (po zmianach)
28D12WNumeryczne15Spłaty pożyczek udzielonych - wykonanie od początku roku
29D13PNumeryczne15Nadwyżka z lat ubiegłych - plan (po zmianach)
30D13WNumeryczne15Nadwyżka z lat ubiegłych - wykonanie od początku roku
31D131PNumeryczne15Środki na pokrycie deficytu - plan (po zmianach)
32D131WNumeryczne15Środki na pokrycie deficytu - wykonanie od początku roku
33D14PNumeryczne15Papiery wartościowe - plan (po zmianach)
34D14WNumeryczne15Papiery wartościowe - wykonanie od początku roku

34a

D141P

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - plan (po zmianach)

34b

D141W

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykonanie od początku roku

34c

D142P

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - plan (po zmianach)

34d

D142W

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykonanie od początku roku
35D15PNumeryczne15Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych - plan (po zmianach)
36D15WNumeryczne15Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych - wykonanie od początku roku

36a

D151P

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - plan (po zmianach)

36b

D151W

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na prefinansowanie programów i projektów finansowanych 2 udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykonanie od początku roku

36c

D152P

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - plan (po zmianach)

36d

D152W

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykonanie od początku roku
37D16PNumeryczne15Prywatyzacja majątku j.s.t. - plan (po zmianach)
38D16WNumeryczne15Prywatyzacja majątku j.s.t. - wykonanie od początku roku
39D17PNumeryczne15Inne źródła - plan (po zmianach)
40D17WNumeryczne15Inne źródła - wykonanie od początku roku
41D171PNumeryczne15Środki na pokrycie deficytu - plan (po zmianach)
42D171WNumeryczne15Środki na pokrycie deficytu - wykonanie od początku roku
43D2PNumeryczne15Rozchody ogółem - plan (po zmianach)
44D2WNumeryczne15Rozchody ogółem - wykonanie od początku roku
45D21PNumeryczne15Spłaty kredytów i pożyczek - plan (po zmianach)
46D21WNumeryczne15Spłaty kredytów i pożyczek - wykonanie od początku roku

46a

D211P

Numeryczne

15

Spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa - plan (po zmianach)

46b

D211W

Numeryczne

15

Spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa - wykonanie od początku roku

46c

D212P

Numeryczne

15

Spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł - plan (po zmianach)

46d

D212W

Numeryczne

15

Spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł - wykonanie od początku roku
47D22PNumeryczne15Pożyczki - plan (po zmianach)
48D22WNumeryczne15Pożyczki - wykonanie od początku roku
49D23PNumeryczne15Lokaty w bankach - plan (po zmianach)
50D23WNumeryczne15Lokaty w bankach - wykonanie od początku roku
51D24PNumeryczne15Wykup papierów wartościowych - plan (po zmianach)
52D24WNumeryczne15Wykup papierów wartościowych - wykonanie od początku roku

52a

D241P

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - plan (po zmianach)

52b

D241W

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykonanie od początku roku

52c

D242P

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - plan (po zmianach)

52d

D242W

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykonanie od początku roku
53D25PNumeryczne15Wykup obligacji samorządowych - plan (po zmianach)
54D25WNumeryczne15Wykup obligacji samorządowych -wykonanie od początku roku

54a

D251P

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - plan (po zmianach)

54b

D251W

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykonanie od początku roku

54c

D252P

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - plan (po zmianach)

54d

D252W

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykonanie od początku roku
55D26PNumeryczne15Inne cele - plan (po zmianach)
56D26WNumeryczne15Inne cele - wykonanie od początku roku


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
5) struktura pliku Rb-Z sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:
Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11ENumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kwota zadłużenia OGÓŁEM
12EKONumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - OGÓŁEM
13EKFNumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - sektor finansów publicznych
14EKRNumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa I
15EKPNumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - Skarb Państwa
16EKSNumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa II
17EKUNumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa III
18EKCNumeryczne15Zobowiązania wg tyłułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - bank centralny
19EKKNumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - banki komercyjne
20EZONumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - OGÓŁEM
21EZZNumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - rządy innych państw
22EZFNumeryczne15Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - międzynarodowe instytucje finansowe
23E1Numeryczne15Emisja papierów wartościowych - kwota zadłużenia OGÓŁEM
24E1KONumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - OGÓŁEM
25E1KFNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - sektor finansów publicznych
26E1KRNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa I
27E1KPNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - Skarb Państwa
28E1KSNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa II
29E1KUNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa III
30E1KCNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - bank centralny
31E1KKNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - banki komercyjne
32E1ZONumeryczne15Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - OGÓŁEM
33E1ZZNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - rządy innych państw
34E1ZFNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - międzynarodowe instytucje finansowe
35E11Numeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych - kwota zadłużenia OGÓŁEM
36E11KONumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowa (krajowa) - OGÓŁEM
37E11KFNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - sektor finansów publicznych
38E11KRNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa I
39E11KPNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - Skarb Państwa
40E11KSNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa II
41E11KUNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa III
42E11KCNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - bank centralny
43E11KKNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - banki komercyjne
44E11ZONumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - OGÓŁEM
45E11ZZNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - rządy innych państw
46E11ZFNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - międzynarodowe instytucje finansowe
47E2Numeryczne15Kredyty i pożyczki - kwota zadłużenia OGÓŁEM
48E2KONumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - OGÓŁEM
49E2KFNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - sektor finansów publicznych
50E2KRNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa I
51E2KPNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - Skarb Państwa
52E2KSNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa II
53E2KUNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa III
54E2KCNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - bank centralny
55E2KKNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - banki komercyjne
56E2ZONumeryczne15Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - OGÓŁEM
57E2ZZNumeryczne15Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - rządy innych państw
58E2ZFNumeryczne15Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
59E21Numeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe - kwota zadłużenia OGÓŁEM
60E21KONumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - OGÓŁEM
61E21KFNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - sektor finansów publicznych
62E21KRNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa I
63E21KPNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - Skarb Państwa
64E21KSNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa II
65E21KUNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa III
66E21KCNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - bank centralny
67E21KKNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - banki komercyjne
68E21ZONumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - OGÓŁEM
69E21ZZNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - rządy innych państw
70E21ZFNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
71E3Numeryczne15Przyjęte depozyty - kwota zadłużenia OGÓŁEM
72E3KONumeryczne15Przyjęte depozyty (krajowe) - OGÓŁEM
73E3KFNumeryczne15Przyjęte depozyty (krajowe) - sektor finansów publicznych
74E3KRNumeryczne15Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa I
75E3KPNumeryczne15Przyjęte depozyty (krajowe) - Skarb Państwa
76E3KSNumeryczne15Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa II
77E3KUNumeryczne15Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa III
78E3KCNumeryczne15Przyjęte depozyty (krajowe) - bank centralny
79E3KKNumeryczne15Przyjęte depozyty (krajowe) - banki komercyjne
80E3ZONumeryczne15Przyjęte depozyty (zagraniczne) - OGÓŁEM
81E3ZZNumeryczne15Przyjęte depozyty (zagraniczne) - rządy innych państw
82E3ZFNumeryczne15Przyjęte depozyty (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
83E4Numeryczne15Wymagalne zobowiązania - kwota zadłużenia OGÓŁEM
84E4KONumeryczne15Wymagalne zobowiązania (krajowe) - OGÓŁEM
85E4KFNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (krajowe) - sektor finansów publicznych
86E4KRNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa I
87E4KPNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (krajowe) - Skarb Państwa
88E4KSNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa II
89E4KUNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa III
90E4KCNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (krajowe) - bank centralny
91E4KKNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (krajowe) - banki komercyjne
92E4ZONumeryczne15Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) - OGÓŁEM
93E4ZZNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) - rządy innych państw
94E4ZFNumeryczne15Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
95E41Numeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zadłużenia OGÓŁEM
96E41KONumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - OGÓŁEM
97E41KFNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - sektor finansów publicznych
98E41KRNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa I
99E41KPNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - Skarb Państwa
100E41KSNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa II
101E41KUNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa III
102E41KCNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - bank centralny
103E41KKNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - banki komercyjne
104E41ZONumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - OGÓŁEM
105E41ZZNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - rządy innych państw
106E41ZFNumeryczne15Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
107F2Numeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - OGÓŁEM
108F2FNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec sektora finansów publicznych
109F2RNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy I
110F2PNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec Skarbu Państwa
111F2SNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy II
112F2UNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy III
113F7Numeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - OGÓŁEM
114F7FNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec sektora finansów publicznych
115F7RNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec grupy I
116F7PNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec Skarbu Państwa
117F7SNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec grupy II
118F7UNumeryczne15Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec grupy III
119F8Numeryczne15Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - OGÓŁEM
120F8FNumeryczne15Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec sektora finansów publicznych
121F8RNumeryczne15Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy I
122F8PNumeryczne15Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec Skarbu Państwa
123F8SNumeryczne15Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy II
124F8UNumeryczne15Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy III
125F9Numeryczne15Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - OGÓŁEM
126F9FNumeryczne15Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec sektora finansów publicznych
127F9RNumeryczne15Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy I
128F9PNumeryczne15Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec Skarbu Państwa
129F9SNumeryczne15Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy II
130F9UNumeryczne15Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy III
131F10Numeryczne15Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - OGÓŁEM
132F10FNumeryczne15Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec sektora finansów publicznych
133F10RNumeryczne15Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec grupy I
134F10PNumeryczne15Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec Skarbu Państwa
135F10SNumeryczne15Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec grupy II
136F10UNumeryczne15Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec grupy III
137F11Numeryczne15Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - OGÓŁEM
138F11FNumeryczne15Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec sektora finansów publicznych
139F11RNumeryczne15Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec grupy I
140F11PNumeryczne15Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec Skarbu Państwa
141F11SNumeryczne15Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec grupy II
142F11UNumeryczne15Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec grupy III
143F12Numeryczne15Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - OGÓŁEM
144F12FNumeryczne15Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec sektora finansów publicznych
145F12RNumeryczne15Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec grupy I
146F12PNumeryczne15Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec Skarbu Państwa
147F12SNumeryczne15Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec grupy II
148F12UNumeryczne15Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec grupy III
uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11LPNumeryczne3Liczba porządkowa
12PIZnakowe1Wyemitowane papiery wartościowe - rodzaj instrumentu
13PWNNumeryczne15Wyemitowane papiery wartościowe - wartość nominalna
14PWEZnakowe3Wyemitowane papiery wartościowe - waluta emisji
15PDEData8Wyemitowane papiery wartościowe - data emisji (rok, m-c, dzień)
16PDWData8Wyemitowane papiery wartościowe - data wykupu (rok, m-c, dzień)
uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11LPNumeryczne3Liczba porządkowa
12KZNNumeryczne15Kredyty zagraniczne - wartość nominalna
13KZWZnakowe3Kredyty zagraniczne - waluta
14KZONumeryczne5Kredyty zagraniczne - oprocentowaniez dokładnością do 2 znaków po przecinku
15KDZData8Kredyty zagraniczne - data zaciągnięcia
16KDSData8Kredyty zagraniczne - data spłaty


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

2

WK

Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

3

PK

Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'

4

GK

Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'

5

GT

Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0',
dla związków JST = 'Z'

6

PT

Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa,
'1' - powiaty,
'2' - miasta na prawach powiatu;
dla związków pomiędzy JST:
'6' - gminno-powiatowe,
'7' - międzypowiatowe,
'8' - międzygminne,
'9' - inne związki JST

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

8

KWARTAŁ

Znakowe

1

Cyfra kwartału

9

DAT_SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

11

LP

Numeryczne

3

Liczba porządkowa

12

KPB

Numeryczne

15

Pożyczki z budżetu państwa - OGÓŁEM

13

KPBd

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z budżetu państwa długoterminowe - OGÓŁEM

14

KPI

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z innych źródeł - OGÓŁEM

15

KPId

Numeryczne

15

Pożyczki z innych źródeł długoterminowe - OGÓŁEM

16

KPB1

Numeryczne

15

Pożyczki z budżetu państwa na współfinansowanie (udział własny)

17

KPB1d

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z budżetu państwa na współfinansowanie (udział własny) - długoterminowe

18

KPI1

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z innych źródeł na współfinansowanie (udział własny)

19

KPI1d

Numeryczne

15

Pożyczki z innych źródeł na współfinansowanie (udział własny) - długoterminowe

20

KPB2

Numeryczne

15

Pożyczki z budżetu państwa na pokrycie wydatków unijnych

21

KPB2d

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z budżetu państwa na pokrycie wydatków unijnych - długoterminowe

22

KPI2

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z innych źródeł na pokrycie wydatków unijnych

23

KPI2d

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z innych źródeł na pokrycie wydatków unijnych - długoterminowe
uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

2

WK

Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

3

PK

Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'

4

GK

Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'

5

GT

Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0',
dla związków JST = 'Z'

6

PT

Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST:
'0' - gminy i województwa,
'1' - powiaty,
'2' - miasta na prawach powiatu;
dla związków pomiędzy JST:
'6' - gminno-powiatowe,
'7' - międzypowiatowe,
'8' - międzygminne,
'9' - inne związki JST

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

8

KWARTAŁ

Znakowe

1

Cyfra kwartału

9

DAT_SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

11

LP

Numeryczne

3

Liczba porządkowa

12

ZBaN

Numeryczne

15

Zobowiązania zaciągnięte na realizację zadań bieżących - wartość nominalna

13

ZBaP

Data

8

Data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) - (rok, mies., dzień)

14

ZBaS

Data

8

Data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)

15

ZBaZ

Data

8

Data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)

16

ZBaU

Numeryczne

1

Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych?0 - nie ujęto;
1 - ujęto

17

ZBbN

Numeryczne

15

Zobowiązania zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych - wartość nominalna

18

ZBbP

Data

8

Data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) - (rok, mies., dzień)

19

ZBbS

Data

8

Data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)

20

ZBbZ

Data

8

Data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)

21

ZBbU

Numeryczne

1

Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych?0 - nie ujęto;
1 - ujęto


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
6) struktura pliku Rb-N sprawozdanie o stanie należności wg tytułów jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11NNumeryczne15Należności wg tytułów - kwota należności OGÓŁEM
12NKONumeryczne15Należności - OGÓŁEM
13NKFNumeryczne15Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych
14NKRNumeryczne15Należności od dłużników krajowych - grupa I
15NKPNumeryczne15Należności od dłużników krajowych - Skarbu Państwa
16NKSNumeryczne15Należności od dłużników krajowych - grupa II
17NKUNumeryczne15Należności od dłużników krajowych - grupa III
18NKCNumeryczne15Należności od dłużników krajowych - banku centralnego
19NKKNumeryczne15Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych
20NZONumeryczne15Należności wobec wierzycieli zagranicznych - OGÓŁEM
21NZZNumeryczne15Należności wobec wierzycieli zagranicznych - rządy innych państw
22NZFNumeryczne15Należności wobec wierzycieli zagranicznych - międzynarodowe instytucje finansowe
23N1Numeryczne15Emisja papierów wartościowych - kwota zadłużenia OGÓŁEM
24N1KONumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - OGÓŁEM
25N1KFNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - sektor finansów publicznych
26N1KRNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa I
27N1KPNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - Skarb Państwa
28N1KSNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa II
29N1KUNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa III
30N1KCNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - bank centralny
31N1KKNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (krajowa) - banki komercyjne
32N1ZONumeryczne15Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - OGÓŁEM
33N1ZZNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - rządy innych państw
34N1ZFNumeryczne15Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - międzynarodowe instytucje finansowe
35N11Numeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych - kwota zadłużenia OGÓŁEM
36N11KONumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - OGÓŁEM
37N11KFNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - sektor finansów publicznych
38N11KRNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa I
39N11KPNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - Skarb Państwa
40N11KSNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa II
41N11KUNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa III
42N11KCNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - bank centralny
43N11KKNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - banki komercyjne
44N11ZONumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - OGÓŁEM
45N11ZZNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - rządy innych państw
46N11ZFNumeryczne15Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - międzynarodowe instytucje finansowe
47N2Numeryczne15Kredyty i pożyczki - kwota zadłużenia OGÓŁEM
48N2KONumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - OGÓŁEM
49N2KFNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - sektor finansów publicznych
50N2KRNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa I
51N2KPNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - Skarb Państwa
52N2KSNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa II
53N2KUNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa III
54N2KCNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - bank centralny
55N2KKNumeryczne15Kredyty i pożyczki (krajowe) - banki komercyjne
56N2ZONumeryczne15Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - OGÓŁEM
57N2ZZNumeryczne15Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - rządy innych państw
58N2ZFNumeryczne15Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
59N21Numeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe - kwota zadłużenia OGÓŁEM
60N21KONumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - OGÓŁEM
61N21KFNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - sektor finansów publicznych
62N21KRNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa I
63N21KPNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - Skarb Państwa
64N21KSNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa II
65N21KUNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa III
66N21KCNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - bank centralny
67N21KKNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - banki komercyjne
68N21ZONumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - OGÓŁEM
69N21ZZNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - rządy innych państw
70N21ZFNumeryczne15Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
71N3Numeryczne15Depozyty - kwota zadłużenia OGÓŁEM
72N3KONumeryczne15Depozyty (krajowe) - OGÓŁEM
73N3KFNumeryczne15Depozyty (krajowe) - sektor finansów publicznych
74N3KRNumeryczne15Depozyty (krajowe) -grupa I
75N3KPNumeryczne15Depozyty (krajowe) - Skarb Państwa
76N3KSNumeryczne15Depozyty (krajowe) - grupa II
77N3KUNumeryczne15Depozyty (krajowe) - grupa III
78N3KCNumeryczne15Depozyty (krajowe) - bank centralny
79N3KKNumeryczne15Depozyty (krajowe) - banki komercyjne
80N3ZONumeryczne15Depozyty (zagraniczne) - OGÓŁEM
81N3ZZNumeryczne15Depozyty (zagraniczne) - rządy innych państw
82N3ZFNumeryczne15Depozyty (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
83N4Numeryczne15Wymagalne należności - kwota zadłużenia OGÓŁEM
84N4KONumeryczne15Wymagalne należności (krajowe) - OGÓŁEM
85N4KFNumeryczne15Wymagalne należności (krajowe) - sektor finansów publicznych
86N4KRNumeryczne15Wymagalne należności (krajowe) - grupa I
87N4KPNumeryczne15Wymagalne należności (krajowe) - Skarb Państwa
88N4KSNumeryczne15Wymagalne należności (krajowe) - grupa II
89N4KUNumeryczne15Wymagalne należności (krajowe) - grupa III
90N4KCNumeryczne15Wymagalne należności (krajowe) - bank centralny
91N4KKNumeryczne15Wymagalne należności (krajowe) - banki komercyjne
92N4ZONumeryczne15Wymagalne należności (zagraniczne) - OGÓŁEM
93N4ZZNumeryczne15Wymagalne należności (zagraniczne) - rządy innych państw
94N4ZFNumeryczne15Wymagalne należności (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe
95N41Numeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zadłużenia OGÓŁEM
96N41KONumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - OGÓŁEM
97N41KFNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - sektor finansów publicznych
98N41KRNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa I
99N41KPNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - Skarb Państwa
100N41KSNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa II
101N41KUNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa III
102N41KCNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - bank centralny
103N41KKNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - banki komercyjne
104N41ZONumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - OGÓŁEM
105N41ZZNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - rządy innych państw
106N41ZFNumeryczne15Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
7) struktura pliku Rb-30 sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału2 - dla sprawozdania półrocznego, 4 - dla sprawozdania rocznego
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11RODZZnakowe3Symbol zakładu budżetowego
12DZIALZnakowe3Dział według klasyfikacji budżetowej
13ROZDZIALZnakowe5Rozdział według klasyfikacji budżetowej
14KODZnakowe1Kod pozycjiG, K, H, L, M, P, N, S, W, U, Z
15PARZnakowe7Paragraf według klasyfikacji budżetowej albo symbol pozycji lub liczba kontrolna dla podsumowania rozdziaługdy kod pozycji: G - paragraf dochodowy klasyfikacji budżetowej; H - liczba kontrolna przychodów; M - paragraf wydatkowy klasyfikacji budżetowej; N - liczba kontrolna rozchodów; K, L, P, S, W, U, Z - symbol pozycji
16R1Numeryczne15Plan przychodów; plan kosztów i innych obciążeń; stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego; finansowanie inwestycji zakładu budżetowego (plan); rozliczenie kasowe z budżetem - od 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego (za poprzedni rok budżetowy)gdy kod pozycji: G, K, H, L - plan przychodów; M, P, N, S - plan kosztów i innych obciążeń; W - stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego; U - finansowanie inwestycji zakładu budżetowego (plan); Z - rozliczenie kasowe z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego (za poprzedni rok budżetowy)
17R4Numeryczne15Wykonanie przychodów; wykonanie kosztów i innych obciążeń; stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego; finansowanie inwestycji zakładu budżetowego (wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego); rozliczenie kasowe z budżetem - od 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego (za okres sprawozdawczy)gdy kod pozycji: G, K, H, L - wykonanie przychodów; M, P, N, S - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego kosztów i innych obciążeń; W - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego; U - finansowanie inwestycji zakładu budżetowego (wykonanie); Z - rozliczenie kasowe z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego (za okres sprawozdawczy)
18R5Numeryczne15Przychody - wykonanie (w tym należności); koszty i inne obciążenia - wykonanie (w tym zobowiązania)gdy kod pozycji: G, K, H, L - wykonanie przychodów (w tym należności); M, P, N, S - wykonanie kosztów i innych obciążeń (w tym zobowiązania)


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
8) struktura pliku Rb-31 sprawozdania z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału2 - dla sprawozdania półrocznego, 4 - dla sprawozdania rocznego
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11RODZZnakowe3Symbol gospodarstwa pomocniczego
12DZIALZnakowe3Dział według klasyfikacji budżetowej
13ROZDZIALZnakowe5Rozdział według klasyfikacji budżetowej
14KODZnakowe1Kod pozycjiG, K, H, M, P, N, S, Q, R, T, W, Z
15PARZnakowe7Paragraf według klasyfikacji budżetowej albo symbol pozycji lub liczba kontrolna dla podsumowania rozdziaługdy kod pozycji: G - paragraf dochodowy klasyfikacji budżetowej; H - liczba kontrolna przychodów; M - paragraf wydatkowy klasyfikacji budżetowej; N - liczba kontrolna rozchodów; K, P, S, Q, R, T, W, Z - symbol pozycji
16R1Numeryczne15Plan przychodów; plan kosztów i innych obciążeń; rozliczenie wyniku (plan); podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty (plan); stan środków obrotowych (na początek okresu sprawozdawczego); rozliczenie kasowe z budżetem - od 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego (za poprzedni rok budżetowy)gdy kod pozycji: G, K, H - plan przychodów; M, P, N - plan kosztów i innych obciążeń; Q, R, S (w części C) - rozliczenie wyniku (plan); T (w części D) - podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty (plan); W - stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego; Z - rozliczenie kasowe z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego (za poprzedni rok budżetowy)
17R4Numeryczne15Wykonanie przychodów; wykonanie kosztów i innych obciążeń; rozliczenie wyniku (wykonanie); podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty (wykonanie); stan środków obrotowych (na koniec okresu sprawozdawczego); rozliczenie kasowe z budżetem - od 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego (za okres sprawozdawczy)gdy kod pozycji: G, K, H - wykonanie przychodów; M, P, N - wykonanie kosztów i innych obciążeń; Q, R, S (w części C) - rozliczenie wyniku (wykonanie); T (w części D) - podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty (wykonanie); W - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego; Z - rozliczenie kasowe z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego (za okres sprawozdawczy)
18R5Numeryczne15Przychody - wykonanie (w tym należności); koszty i inne obciążenia - wykonanie (w tym zobowiązania)gdy kod pozycji: G, K, H - wykonanie przychodów (w tym należności); M, P, N - wykonanie kosztów i innych obciążeń (w tym zobowiązania)


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
9) struktura pliku Rb-32 sprawozdania z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypLiczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału2 - dla sprawozdania półrocznego, 4 - dla sprawozdania rocznego
9DAT_SKWData8Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11RODZZnakowe3Symbol środka specjalnego
12DZIALZnakowe3Dział według klasyfikacji budżetowej
13ROZDZIALZnakowe5Rozdział według klasyfikacji budżetowej
14KODZnakowe1Kod pozycjiG, H, K, L, M, N, P, S, W
15PARZnakowe7Paragraf według klasyfikacji budżetowej albo symbol pozycji lub liczba kontrolna dla podsumowania rozdziaługdy kod pozycji: G - paragraf dochodowy klasyfikacji budżetowej; H - liczba kontrolna przychodów; M - paragraf wydatkowy klasyfikacji budżetowej; N - liczba kontrolna rozchodów; K, L, P, S, W - symbol pozycji
16R1Numeryczne15Plan przychodów; plan wydatków; stan na początek okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań związanych ze środkami specjalnymigdy kod pozycji: G, H, K, L - plan przychodów; M, N, P, S - plan wydatków; W - stan na początek okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań związanych ze środkami specjalnymi
17R4Numeryczne15Wykonanie przychodów; wykonanie wydatków; stan na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań związanych ze środkami specjalnymigdy kod pozycji: G, H, K, L - wykonanie przychodów; M, N, P, S -wykonanie wydatków; W -stan na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań związanych ze środkami specjalnymi


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
10) struktura pliku Rb-33 sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego (nieposiadających osobowości prawnej);

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.Nazwa polaTypliczba znakówOpis polaUwagi
1REGONZnakowe9Identyfikator REGON wg GUS
2WKZnakowe2Kod województwa JST lub siedziby związku JST w GUS*
3PKZnakowe2Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw zawsze = '00'
4GKZnakowe2Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'
5GTZnakowe1Typ gminy wg GUS*dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'
6PTZnakowe1Typ związku JST lub powiatudla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' - powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST:'6' - gminno-powiatowe, '7' - międzypowiatowe, '8' -międzygminne, '9' - inne związki JST
7ROKZnakowe2Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego
8KWARTALZnakowe1Cyfra kwartału2 - dla sprawozdania półrocznego, 4 - dla sprawozdania rocznego
9DAT_SKWData8Dała źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)
10UWAGIMemo10Uwagi o zaistniałych błędach
11RODZZnakowe3Symbol funduszu celowego
12DZIALZnakowe3Dział według klasyfikacji budżetowej
13ROZDZIALZnakowe5Rozdzial według klasyfikacji budżetowej
14KODZnakowe1Kod pozycjiG, K, H, L, M, P, N, S, W
15PARZnakowe7Paragraf według klasyfikacji budżetowej albo symbol pozycji lub liczba kontrolna dla podsumowania rozdziaługdy kod pozycji: G - paragraf dochodowy klasyfikacji budżetowej; H - liczba kontrolna przychodów: M - paragraf wydatkowy klasyfikacji budżetowej; N - liczba kontrolna rozchodów; K, L, P, S, W - symbol pozycji
16R1Numeryczne15Plan przychodów; plan kosztów i innych obciążeń; stan środków obrotowych netto (na początek okresu sprawozdawczego)gdy kod pozycji: G, H, K, L - plan przychodów; M, N, P, S - plan kosztów i innych obciążeń; W - stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego
17R4Numeryczne15Wykonanie przychodów; wykonanie kosztów i innych obciążeń; stan środków obrotowych netto (na koniec okresu sprawozdawczego)gdy kod pozycji: G, H, K, L - wykonanie przychodów; M, N, P, S - wykonanie kosztów i innych obciążeń; W - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
18R5Numeryczne15Przychody - wykonanie (w tym należności); koszty i inne obciążenia - wykonanie (w tym zobowiązania)gdy kod pozycji: G, K, H, L - wykonanie przychodów (w tym należność); M, P, N, S - wykonanie kosztów i innych obciążeń (w tym zobowiązania)


* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).
11) symbolika nazwy pliku sprawozdania przesyłanego w formie elektronicznej z jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej:

12345 - 89 - 12


XXXXXXXX,DBF


stała
JSTw pozycji 5 - 6 wpisują kod powiatu wg GUS (dla sprawozdania z województwa = '00'), w pozycji
7 - 8 kod gminy wg GUS (dla sprawozdania z województwa lub powiatu = '00')


Związki JSTw pozycji 5 wpisują stałą 'Z', w pozycji 6-8 trzycyfrowy kod związku wg MSWiA
Jednoznakowy kod województwaKod

Nazwa województwa0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Cyfra kwartałudla spr. miesięcznych- 1za m-c marzec,2za m-c czerwiec,3za m-c wrzesień,4
roczne; kwartalnych- 1, 2, 3, 4; półrocznych- 2; rocznych- 4
Ostatnia cyfra roku: {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Symbol rodzaju sprawozdania

Symbol

Opis
D

W

B

G

S

F

P

Z

A


K


N

C

EL

Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie o dochodach budżetowych

Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie o wydatkach budżetowych

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

Rb-32 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-PDP półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (część 1)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (część 2 - uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (część 3 - uzupełniające dane o kredytach zagranicznych)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg tytułów dłużnych

Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszycelowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (część 4 - uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (część 5 - uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem))
Przykłady nazw plików:
W1240000.DBFSprawozdanie o wydatkach budżetowych województwa łódzkiego

za 2 kwartały 2001 r.
W2330900.DBFSprawozdanie o wydatkach budżetowych powiatu zielonogórskiego

za 3 kwartały 2002 r.
D11A6100.DBFSprawozdanie o dochodach budżetowych miasta Gdańsk na prawach

powiatu za 1 kwartał 2001 r.
F23B0000.DBFSprawozdanie o nadwyżce/deficycie

województwo śląskie za 3 kwartały 2002 r.
Z11F1200.DBFSprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

oraz gwarancji i poręczeń

powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie za 1 kwartał 2001 r.P3430106.DBFSprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych

gmina Santok, powiat gorzowski woj. lubuskie za 4 kwartały 2003 r.D128Z122.DBFSprawozdanie o dochodach Związku Komunalnego "Pasmo"

z woj. podkarpackiego za m-c czerwiec 2001 r.W24DZ191.DBFSprawozdanie roczne o wydatkach budżetowych Związku Celowego

Gmin z woj. warmińsko-mazurskiego za 2002 r.
TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdaniaJednostki przekazujące sprawozdaniaJednostki otrzymujące oryginały sprawozdańTermin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niżJednostki otrzymujące kopie sprawozdań (do wiadomości)
12345
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa10 dni1)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci główni środków budżetu państwa15 dni1)
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa20 dni1)
2) Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa- urzędy skarbowe- izby skarbowe12 dni1)
- izby skarbowe- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa18 dni1)
3) Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)2)- urzędy skarbowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnego16 dni
4) Rb-23 PRF i Rb-28 PRF- jednostki budżetowe otrzymujące środki na prefinansowanieMinisterstwo Finansów

15 dni

- Instytucja Zarządzająca Programem - właściwy dysponent główny
- agencje otrzymujące środki na prefinansowanieMinisterstwo Finansów

15 dni

Instytucja Zarządzająca Programem
B. Sprawozdanie kwartalne
1) Rb-50- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa (za II i IV kwartał)30 dni3)
2) Rb-70- kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych- kierownicy jednostek budżetowych, przy których utworzone zostały gospodarstwa6 dni
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa10 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci główni środków budżetu państwa16 dni
- kierownicy państwowych zakładów budżetowych i rektorzy państwowych szkół wyższych- dysponenci główni środków budżetu państwa16 dni
- dysponenci główni środków budżetu państwa- GUS - Ośrodek Informatyki Statystycznej w Radomiu28 dni
3) Rb-Z, Rb-N- kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych- kierownicy jednostek budżetowych, przy których gospodarstwa zostały utworzone10 dni
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa12 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci główni środków budżetu państwa15 dni
- kierownicy państwowych zakładów budżetowych- dysponenci główni środków budżetu państwa15 dni
- dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)- Ministerstwo Finansów - Departament Długu Publiczngo20 dni
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Długu Publicznego30 dni
4) Rb-23PL, sprawozdanie z dochodów, sprawozdanie z wydatków- kierownicy placówek- dysponenci główni środków budżetu państwa15 dni ( za I, II i III kwartał) 39 dni za IV kw.
C. Sprawozdanie półroczne
1) Rb-30- kierownicy państwowych zakładów budżetowych- dysponenci główni środków budżetu państwa20 dni
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa28 dni
2) Rb-31- kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych- kierownicy jednostek budżetowych, przy których gospodarstwa zostały utworzone15 dni
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa18 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci główni środków budżetu państwa22 dni
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa28 dni
3) Rb-32- dysponenci środków specjalnych jednostek budżetowych- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa15 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - kierownicy placówek- dysponenci główni środkówbudżetu państwa22 dni
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa28 dni
4) Rb-33- dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa28 dni
5) Rb-40- dysponenci państwowych funduszy celowych (posiadających osobowość prawną)- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe28 dni
- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe (posiadające osobowość prawną)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa31 dni
- dysponenci państwowych funduszy celowych (nie posiadających osobowości prawnej)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa4)31 dni
D. Sprawozdania roczne
1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-23PL- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa31 stycznia
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci główni środków budżetu państwa8 lutego
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa20 lutegoNIK/ delegatura NIK
2) Rb-30- kierownicy państwowych zakładów budżetowych- dysponenci główni środków budżetu państwa31 stycznia
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa24 lutegoNIK/ delegatura NIK
3) Rb-31- kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych- kierownicy jednostek budżetowych, przy których gospodarstwa zostały utworzone31 stycznia
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa6 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci główni środków budżetu państwa12 lutego
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa24 lutegoNIK/ delegatura NIK
4) Rb-32- dysponenci środków specjalnych jednostek budżetowych- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa31 stycznia
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci główni środków budżetu państwa12 lutego
- dysponenci główni środków budżetu państwa- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa24 lutegoNIK/ delegatura NIK
5) Rb-33- dysponenci funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa15 marcaNIK/ delegatura NIK
6) Rb-40- dysponenci państwowych funduszy celowych (posiadających osobowość prawną)- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe30 marca
- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe (posiadające osobowość prawną)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa5 kwietniaNIK/ delegatura NIK
- dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa4)30 marcaNIK/ delegatura NIK
7) Rb-24, Rb-27- urzędy skarbowe- izby skarbowe4 lutego
- izby skarbowe- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa18 lutego
8) Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)- urzędy skarbowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnego14 lutego
9) Rb-23 PRF i Rb-28 PRF- jednostki budżetowe otrzymujące środki na prefinansowanieMinisterstwo Finansów

15 dni

- Instytucja Zarządzająca Programem - właściwy dysponent główny
- agencje otrzymujące środki na prefinansowanieMinisterstwo Finansów

15 dni

Instytucja Zarządzająca Programem


1) Sprawozdania miesięczne za styczeń i grudzień - o 8 dni później.

2) Sprawozdania za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.

3) Sprawozdania za IV kwartet o 30 dni później.

4) Po uzgodnieniu z ministrem nadzorującym fundusz.
TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 1. Terminy sporządzania i obieg sprawozdań:

Rodzaj sprawozdaniaJednostki przekazujące sprawozdaniaJednostki otrzymujące sprawozdaniaForma przekazywania sprawozdaniaTermin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż
12345
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-27S, Rb-28S- jednostki budżetowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument10 dni1)
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danychza marzec - 25 kwietnia za czerwiec - 25 lipca za wrzesień - 25 października
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danychza marzec - 10 maja za czerwiec - 10 sierpnia za wrzesień - 10 listopada
2) (uchylony)(uchylony)(uchylony)(uchylony)(uchylony)
B. Sprawozdania kwartalne (za 1, 2, 3 kwartały):
1) Rb-NDS- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych25 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych40 dni
2) Rb-Z, Rb-N- jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych25 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych40 dni
3) Rb-27ZZ- jednostki bezpośrednio realizujące zadania- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument8 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego,- dysponenci główni przekazujący dotacjedokument12 dni

- regionalne izby obrachunkowedokument (do wiadomości)12 dni
4) Rb-50- jednostki bezpośrednio realizujące zadania- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- dysponenci główni przekazujący dotacjedokument15 dni

- regionalne izby obrachunkowedokument (do wiadomości)15 dni
C. Sprawozdania kwartalne: (za 4 kwartały):
1) Rb-NDS- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych28 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych15 marca
2) Rb-Z, Rb-N- jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych28 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych15 marca
3) Rb-27ZZ- jednostki bezpośrednio realizujące zadania- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- dysponenci główni przekazujący dotacjedokument10 lutego

- regionalne izby obrachunkowedokument (do wiadomości)10 lutego
4) Rb-50- jednostki bezpośrednio realizujące zadania- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- dysponenci główni przekazujący dotacjedokument15 lutego

- regionalne izby obrachunkowedokument (do wiadomości)15 lutego

- delegatury NIKdokument (do wiadomości)15 lutego
D. Sprawozdania półroczne:
1) Rb-PDP- wójt (burmistrz, prezydent miasta)- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych25 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówdokument i plik bazy danych40 dni
2) Rb-30- zakłady budżetowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych25 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych40 dni
3) Rb-31- gospodarstwa pomocnicze- jednostki budżetowedokument10 dni
- jednostka budżetowa- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument15 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych25 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych40 dni
4) Rb-32- jednostki budżetowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych25 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych40 dni
5) Rb-33- fundusze celowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- Główny Geodeta Kraju (w zakresie Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym szczebla powiatowego i wojewódzkiego)dokument15 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych25 dni
-regionalne izby obrachunkoweMinisterstwo Finansówpliki bazy danych40 dni
E. Sprawozdania roczne:
1) Rb-27S, Rb-28S- jednostki budżetowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych28 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych15 marca
2) Rb-PDP- wójt (burmistrz, prezydent miasta)- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych28 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówdokument i plik bazy danych15 marca
3) Rb-30- zakłady budżetowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych28 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych15 marca
4) Rb-31- gospodarstwa pomocnicze- jednostki budżetowedokument31 stycznia
- jednostki budżetowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument15 lutego
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych28 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych15 marca
5) Rb-32- jednostki budżetowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych28 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych15 marca
6) Rb-33- fundusze celowe- zarządy jednostek samorządu terytorialnegodokument31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- Główny Geodeta Kraju (w zakresie Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym szczebla powiatowego i wojewódzkiego)dokument10 lutego
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowedokument i plik bazy danych28 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówplik bazy danych15 marca


1) Sprawozdania miesięczne za styczeń i grudzień - o 8 dni później.

§ 2. 1. Sprawozdania jednostkowe:

1) miesięczne/roczne Rb-27S i Rb-28S są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,

2) (uchylony),

3) kwartalne za 1, 2, 3 kwartały Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-50 oraz sprawozdania półroczne Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,

4) kwartalne za 1, 2, 3 kwartały Rb-27ZZ są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 8 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,

5) kwartalne za 4 kwartały Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27ZZ, Rb-50 oraz sprawozdania roczne Rb-27S, Rb-28S, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 stycznia roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje - po jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej - do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej niżej wymienione sprawozdania zbiorcze:

1) Rb-27S oraz Rb-28S za marzec, czerwiec oraz wrzesień - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie okresu, za który sporządzane są sprawozdania,

2) Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za 1, 2 i 3 kwartały - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który sporządzane są sprawozdania,

3) Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 za półrocze - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie półrocza,

4) Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za 4 kwartały - w terminie do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania,

5) Rb-27S, Rb-28S, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 za rok - w terminie do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie Rb-PDP przekazuje w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej - do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej:

1) za półrocze - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie,

2) za rok - w terminie do 28 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

4. Dane ze sprawozdań, przekazywane w formie elektronicznej, muszą być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, korekty sprawozdań oraz skorygowane dane w formie elektronicznej jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnych izb obrachunkowych w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 3. 1. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów:

1) za marzec, czerwiec, wrzesień oraz za 1, 2 i 3 kwartały - dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N i za półrocze - dane ze sprawozdań Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 - w terminie do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie,

2) za 4 kwartały - dane ze sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N i za rok - dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 - w terminie do 15 marca roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

2. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje do Ministerstwa Finansów oryginały sprawozdań Rb-PDP sporządzonych przez gminy i miasta na prawach powiatu.

3. Korekty sprawozdań oraz skorygowane dane w formie elektronicznej, otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów.

4. Nazwy plików baz danych przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z wzorem zawartym w § 25 pkt 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia, a struktury tych plików - z wzorami zawartymi odpowiednio w § 25 pkt 1-10 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku
do dnia ........................ roku ............

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)

Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa .............................................................
Nazwa powiatu / związku1).....................................................
Nazwa gminy / związku1)........................................................
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY

B. WYDATKI
(B1+B2)
B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe


C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

D1. Przychody ogółem
z tego:D11. kredyty i pożyczki, w tym:


D111.na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa
D112.na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł

D12. spłaty pożyczek udzielonychD13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:D131. środki na pokrycie deficytuD14. papiery wartościowe, w tym:


D141. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

D142. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:

D151. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

D152. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

D16. prywatyzacja majątku jst

D17. inne źródła
w tym:


D171. środki na pokrycie deficytu

D2. Rozchody ogółem
z tego:


D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

D211. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

D212. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł

D22. pożyczki

D23. lokaty w bankach

D24. wykup papierów wartościowych, w tym:

D241. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

D242. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:

D251. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

D252. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

D26. inne cele

1)Niewłaściwe skreślić.

................................................
Główny księgowy / Skarbnik
........................
telefon
..................................
rokm-c


dzień
....................................................................
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu


Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Wyszczególnienie

Z budżetu państwa ogółem,

w tym

Z innych źródeł ogółem,

w tym

długoterminowe

długoterminowe

1

2

3

4

5

6


Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:1

na współfinansowanie (udział własny)2

na pokrycie wydatków unijnych

Uzupełniające dane o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.

Zadania bieżące

Zadania inwestycyjne

wartość nominalna

data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, mies., dzień)

data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)

data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)

czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych1)

wartość nominalna

data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, mies., dzień)

data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)

data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)

czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1) Wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto.


1) Niepotrzebne skreślić

2) Do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,

- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,

- państwowe fundusze celowe,

- państwowe szkoły wyższe,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,

- jednostki badawczo-rozwojowe,

- państwowe instytucje kultury,

- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) Do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- związki jednostek samorządu terytorialnego,

- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,

- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

- samorządowe instytucje kultury,

- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

- Narodowy Fundusz Zdrowia.
<< poprzednie 1 następne >>