Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 27 lipca 2002

Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1182

stan prawny na dzień 17 stycznia 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 135, poz. 1146) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Podatnicy ustalają indywidualne stawki amortyzacyjne zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r., dla budynków wymienionych w poz. 02 Wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do dnia 31 grudnia 2002 r.
Art. 3 
Przepisy art. 1 pkt 24 lit. c) i pkt 43 lit. c) w zakresie dochodów z umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część stosuje się do opodatkowania dochodu uzyskanego z umorzenia udziałów (akcji), jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte po dniu 31 grudnia 2002 r.
Art. 4 
W 2003 r. do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 1 pkt 15 lit. d) tiret czwarte:

1) nie stosuje się przepisu art. 22 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1,

2) stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości:

a) 99 zł 96 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.199 zł 52 gr,

b) rocznie nie więcej niż 1.799 zł 37 gr, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z tego samego rodzaju działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy wymienionej w art. 1, od więcej niż jednego płatnika określonego w art. 41 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, dokonującego wypłaty tych należności.
Art. 5 
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 27 po wyrazach "1997-2000" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 28";

2) po ust. 27 dodaje się ust. 28 w brzmieniu:

"28. W 2003 r. wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000, nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000, przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał."
Art. 6 
W ustawie z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199 i Nr 78, poz. 715) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1-3 wyrazy "do dnia 28 lutego" zastępuje się wyrazami "do dnia 31 stycznia";

2) w art. 12 po wyrazach "1997-2001" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 12a";

3) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. W latach 2003-2004 wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał."
Art. 7 
Dotychczasowe akty wykonawcze zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2003 r., o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.
Art. 8 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
<< poprzednie 1 następne >>