Wszystkie wersje przepisu art. 17 USKOK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 12.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.613
(uchylony)
od 27.10.2012 do 11.06.2013
1.Organami kasy są:

1) walne zgromadzenie;

2) rada nadzorcza;

3) zarząd.

2.Statut kasy może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim przypadku statut kasy określa zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa.