Wszystkie wersje przepisu art. 30 UWdrożNaziemnTVCyfr w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2012.0.1456
W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 32.551 tys. zł, z tym że w:

1) 2013 r. - 32 551 tys. zł;

2) latach 2014-2022 - 0 zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu form kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw łączności.
od 10.08.2011 do 31.12.2012
1. W latach 2011-2020 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 8.125 tys. zł, z tym że w:

1) 2011 r. - 1.100 tys. zł;

2) 2012 r. - 5.925 tys. zł;

3) 2013 r. - 1.100 tys. zł;

4) latach 2014-2020 - 0 zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu form kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw łączności.