Wszystkie wersje przepisu art. 39 UDziałLecz w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2012

zmieniony przez
Dz.U. 2011.185.1092
(uchylony).
od 01.07.2011 do 31.12.2011
Ministrowie, o których mowa w art. 37 ust. 1, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1, i ich kontroli, uwzględniając:

1) kontrolę zgodności ich działań z przepisami prawa oraz regulaminem organizacyjnym, szczególne warunki działania tych podmiotów, a także kontrolę prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

2) kontrolę wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

3) sposób pozyskiwania informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli od kierownika oraz od osób zatrudnionych w tym podmiocie,

4) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sposób sporządzenia protokołu kontroli,

5) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń kierownika do przebiegu kontroli

- mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzenia kontroli oraz przepisy o finansach publicznych.